BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 54/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2024
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz §19 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr L/388/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 5472) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na zadania:

Zadanie 1: Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej dla młodzieży, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Anna Nikitiuk – Referat Rozwoju,
2) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej;
3) Teresa Czemerych – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce,
4) Anna Łabędzka – Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”;

Zadanie 2: Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej dla seniorów, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Anna Nikitiuk – Referat Rozwoju,
2) Ewa Zubrycka – Referat Polityki Gospodarczej;
3) Roman Sadokierski – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce,
4) Anna Łabędzka – Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”;

§ 2

a) Komisje Konkursowe opiniują oferty uwzględniając warunki poszczególnych konkursów.
b) Komisje przedstawią Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań do dnia 12.04 2024 r.

§ 3

Komisje Konkursowe ulegają rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-04-05 11:25 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2024-04-05 11:25 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-05 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka