BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 57/2024 Burmistrza miasta Hajnówka z dnia 11 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2024 Burmistrza miasta Hajnówka z dnia 11 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2024

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy i obniżenia miesięcznego wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2024 r. w Urzędzie Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz.1688), art. 129 § 1 oraz art. 130 § 1 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz § 24 ust. 5 Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Hajnówka przyjętego zarządzeniem Nr 46/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 09 maja 2016 r., w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Hajnówka zmienionego zarządzeniem Nr 115/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Hajnówka i zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Hajnówka, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 6 maja 2024 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka, bez obowiązku odpracowywania z uwagi na przypadające w tym dniu Święto Zmartwychwstania Pańskiego obchodzone przez wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

§ 2

Uwzględniając okoliczność o której mowa w § 1 zarządzenia, obniżam miesięczny wymiar czasu pracy w miesiącu maju 2024 r. o 8 godzin tj. ze 160 godzin do 152 godzin, bez obniżania z tego tytułu wysokości wynagrodzenia za pracę, należnego pracownikom Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-04-15 13:02 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2024-04-15 13:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska