BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 58/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 kwietnia 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 58/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 kwietnia 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 58/2024
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 12 kwietnia 2024 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
 na realizację zadań publicznych w 2024 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr L/388/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 5472), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.:
1) Zadanie 1: Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej dla młodzieży;
2) Zadanie 2: Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej dla seniorów.
2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Jerzy Sirak

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2024-04-12 12:46 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2024-04-12 12:46 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-12 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka