BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 61/2011 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2011 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2011  Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres 01 wrzesień 2011r. –  30 czerwiec 2012r. w granicach progów  dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie

            Na podstawie § 14 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/143/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 78, poz. 1001; z 2006r. Nr 245, poz. 2415; z 2008r. Nr 277, poz. 2788; z 2009r. Nr 179, poz. 1904; z 2010r. Nr 162, poz. 2008) zarządzam co następuje:

 § 1

          Ustalam wysokość stypendium szkolnego na okres 01 wrzesień 2011r. – 30 czerwiec 2012r. w granicach progów dochodowych zapisanych w § 12 Regulaminu w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka  w następujący sposób:

Dla progu dochodowego 1 – miesięczna wysokość stypendium na ucznia, w kwocie  100 zł

Dla progu dochodowego 2 -  miesięczna wysokość stypendium na ucznia, w kwocie  97 zł

Dla progu dochodowego 3 – miesięczna wysokość stypendium na ucznia, w kwocie  94 zł

Dla progu dochodowego 4 – miesięczna wysokość stypendium na ucznia, w kwocie  91 zł

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 01 września 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie, na okres 01 wrzesień 2010r. – 30 czerwiec 2011r.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2011r.

Burmistrz Miasta

 Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2011-08-17 21:59 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2011-08-17 22:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska