BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 88/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 88/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 88/11
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Hajnówka


    Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591;z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz. 679, Nr 134, poz.777) i art. 7, art.8 pkt 1 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266, Nr 69 poz. 626; z 2006r. Nr 86 poz. 602, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833; z 2007r. Nr 128 poz. 902, Nr 173,poz.1218; z 2010r. Nr 224 poz.1342) oraz załącznika do Uchwały Nr XVIII/106/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 lipca 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2008 – 2012- rozdział 4 § 2-6 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008r. Nr 204 poz. 2046) zarządzam co następuje:

§ 1.
1. Ustala się miesięczną stawkę bazową czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej:
1.1. lokali mieszkalnych w wysokości    1,80 zł/m2
1.2. lokali socjalnych w wysokości     0,90 zł/m2
2. Stawka czynszu za lokal zamienny ustalona jest na podstawie ust.1.

§ 2.
Traci moc Zarządzeni Nr 81/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-03-08 21:24 Autor: Anatol Łapiński Data publikacji: 2012-03-08 21:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska