BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 98/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r

ZARZĄDZENIE NR 98/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r

ZARZĄDZENIE NR 98/11

Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2011 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji§ 1.
Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zarządzam przeprowadzenie częściowej inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2011 roku składników majątkowych w Urzędzie Miasta Hajnówka przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1/  Grygoruk Jarosław –  przewodniczący
2/  Chirko Magdalena      –  członek
3/  Kiendyś Mikołaj –  członek

w terminie od dnia 30.12.2011 r. do dnia 16.01.2012 r.

         § 2.
1. W drodze spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację:
1) gotówki w kasie;
2) materiałów;
3) druków ścisłego zarachowania;
4) paliwa w pojazdach i urządzeniach;
5) użyczonych składników aktywów.
2. Metodą uzgodnienia sald przeprowadzić inwentaryzację:
1) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
2) kredytów;
3) należności i zobowiązań.
3. Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składników majątku przeprowadzić inwentaryzację:

1) gruntów - ilościowo;
2) inwestycji rozpoczętych;
3) innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald.


§ 3.
Do   przeprowadzenia  inwentaryzacji  powołuję  zespoły  spisowe  w  następującym
składzie:
1) do spisu składników wymienionych w § 2 ust. 1
    - Kiendyś Mikołaj - przewodniczący
    - Chirko Magdalena - członek;
2) do weryfikacji składników wymienionych w § 2 ust. 2, 3 pkt 2 i 3
    - Zabrocka Agnieszka - przewodnicząca
    - Bugwin Emilia - członek;
3) do weryfikacji gruntów  wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 1
    - Masalska     Agnieszka - przewodniczący
    - Woszczenko Janusz - członek.
 

§ 4.
1. Spis z natury przeprowadzić w obecności osób odpowiedzialnych – korzystających z majątku.
2. Inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald dokonują pracownicy referatu finansowo-budżetowego we współpracy z właściwymi służbami Urzędu Miasta.
3. Komisję zobowiązuję do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.


§ 6.
Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


                                BURMISTRZ  MIASTA
                                    Jerzy  Sirak


Data wytworzenia: 2012-03-08 22:24 Autor: Mikołaj Kiendyś Data publikacji: 2012-03-08 22:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska