BIP UM Hajnówka

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)

Informacje podstawowe

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres 10 lat .
 2. Możliwa jest odmowa wydania zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej z powodu: braku limitu lub niezgodnego z przepisami usytuowania punktu sprzedaży.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie miasta Hajnówka.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który powinien zawierać:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. przedmiot działalności gospodarczej;
 5. adres punktu sprzedaży;
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
 7. podpis przedsiębiorcy (-ców).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (ksero);
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży i podawania będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 3. decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (ksero).

Czas realizacji: do 30 dni

Uwaga!
Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie, powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 4 tygodni przed upływem terminu ważności posiadanych aktualnie zezwoleń.

Opłaty

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka numer: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058
Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka - zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata to 945 zł). W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa
 • 5 zł  - za poświadczenie zgodności z oryginałem kopii załączanych do wniosku dokumentów, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
 • 5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
 • 17 zł - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

(Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania.)

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta Hajnówka, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
pok. nr. 14 (parter)

Kontakt telefoniczny
Numer telefonu: 85 682 64 40

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)
 2. Uchwała Nr XXXIX/283/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Hajnówka oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Hajnówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Data wytworzenia: 2021-11-17 12:58 Autor: Ewa Jarmoc Data publikacji: 2021-11-17 12:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska