BIP UM Hajnówka

Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 roku

Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 roku

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Hajnówka przedstawia Radzie Miasta Hajnówka Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2022.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w 2022 roku zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka odbędzie się 28 czerwca 2023 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2023 r. w godzinach 7.30-15.30 Urzędu Miasta Hajnówka przy Aleksego Zina 1 w sekretariacie pokój 219 (II piętro).

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej miasta także w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2023-05-31 12:27 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2023-05-31 12:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-15 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk