BIP UM Hajnówka

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich przeznaczonych pod zabudowę garażową

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich przeznaczonych pod zabudowę garażową

PRZETARG Nr 2/2011

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich przeznaczonych pod zabudowę garażową położonych w Hajnówce przy ul. Lipowej, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

2190/53 o pow. 19 m2

Cena wywoławcza 1.349 zł + VAT (23 %) 

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 303,00 zł

 

2190/55 o pow. 19 m2

Cena wywoławcza 1.349 zł + VAT (23 %) 

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 303,00 zł

 

I przetarg odbył się 09.12.2010 r.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                   Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm.) upłynął.

                   Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

                   Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 10 maja 2011 R. O GODZ. 1300

 

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 maja 2011 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 215 tel. 682 64 47, 682 64 48.

 

Hajnówka 24.03.2011 r.                                                                       

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2011-07-25 13:34 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2011-03-29 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-25 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka