BIP UM Hajnówka

Informacja o ofercie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o ofercie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 21 września 2022 r. złożona została uproszczona oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pt.: „Nosorożec w Puszczy – hajnowska muzyka alternatywna 2”, złożona przez STOWARZYSZENIE KUTURALNE TYBEL.
Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.
Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Urzędu Miasta Hajnówka lub na adres e-mail: b.dmitruk@hajnowka.pl  w terminie do dnia 29 września 2022 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
W załączeniu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Nosorożec w Puszczy – hajnowska muzyka alternatywna 2”


Data wytworzenia: 2022-09-22 13:03 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-09-22 13:03 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-22 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka