BIP UM Hajnówka

Informacja o ofercie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o ofercie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 27 maja 2022 r. złożona została uproszczona oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pt.: „Nosorożec w Puszczy – hajnowska muzyka alternatywna 1”, złożona przez STOWARZYSZENIE KUTURALNE TYBEL.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Urzędu Miasta Hajnówka lub na adres e-mail: b.dmitruk@hajnowka.pl  w terminie do dnia 8 czerwca 2022 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.


Data wytworzenia: 2022-06-01 13:07 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-06-01 13:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska