BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z obrad IV sesji Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 lutego 2015r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z obrad IV sesji Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 lutego 2015r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

 

Pan Zdzisław Stankowski – Przewodniczący Rady Osiedla Centrum

Nr 1. Dostałem taką odpowiedź od Pana Burmistrza. Ja na sesji złożyłem wniosek, że koło galerii był znak stop i skręt tylko w prawo. Kto z radnych to widział? To niech mi jeszcze rękę podniesie. Bo na pewno na otwarciu galerii był. A mi dali taką odpowiedź: Odpowiedź na wniosek. Przy wyjeździe w Galerii w Hajnówce brak skrętu w lewo. Podczas oględzin podanego przez Pana wyjazdu nie stwierdzono żadnego zakazu w lewo. Dlaczego dostałem kłamstwo w odpowiedzi?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji No Pan Stankowski poruszył ponownie temat tego znaku. No ja powtórzę to, co już mówiłem wcześniej. Panie Stankowski, ja po tym, po tej Pana informacji osobiście chodziłem w to miejsce i ja nie widziałem nic nieprawidłowego w oznakowaniu w tym miejscu. Kiedy wyjeżdżamy z placów parkingowych, spod galerii jest znak nakazujący obowiązkowy kierunek jazdy w prawo. Kiedy z tej ulicy od parkingu wjeżdżamy na ulicę Batorego, nie ma żadnego znaku, który by nam nakazywał skręt w prawo, bądź skręt w lewo. (…) No ale nie ma no. W każdym bądź razie wtedy...(…) No to był. Ja mówię, byłem tak i nic takiego nieprawidłowego nie zauważyłem, to po co mamy tracić czas na to, żeby mówić o tym?

 

INTERPELACJE:

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta

Nr 2. Na wniosek mieszkańców miasta Hajnówki składam interpelację dotyczącą utworzenia punktu paszportowego przy Urzędzie Miasta w Hajnówce. Punktu, w którym mieszkańcy chcący wyrobić paszport, mogliby złożyć wniosek i związane z tym procedury a także odebrać nowy paszport. Uzasadniając swoją interpelację, informuję że obecnie Biuro Paszportowe znajduje się w Białymstoku. Czynne jest w godzinach od 7:00 do 15:00, to jest w godzinach pracy. Mieszkańcy chcący wyrobić paszport, muszą przeznaczyć na to 2 dni. W większości dotyczy to urlopu wypoczynkowego. Jeden dzień to złożenie wniosku paszportowego a drugi dzień odbiór nowego paszportu. Osobom drugim paszportu się nie wydaje. Takie są procedury. Dodatkowo ponoszą koszty związane z dojazdem z Hajnówki do Białegostoku i z powrotem. Natomiast punkt paszportowy w Hajnówce skróciłby czas załatwiania powyższych formalności a także zmniejszyłby koszty finansowe poniesione na dojazdy przez mieszkańców miasta Hajnówki, jak również powiatu hajnowskiego.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiW interpelacjach Pan Janusz Puch zwraca uwagę na sprawę paszportów. Temat nie jest nowy. Wystąpimy z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego w sprawie rozważenia możliwości utworzenia punktu w Hajnówce. Chociaż biorąc pod uwagę uwarunkowania ministerialne, chyba nie będzie to możliwe, ale spróbujemy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2a

 

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta

Nr 3. dot. indywidualnych kont śmieciowych, opłat bankowych za prowadzenie tych rachunków i treści zawartej umowy z Bankiem PKO BP

Interpelacja złożona na piśmie cyt- Interpelacja 1/2/15 Dotyczy indywidualnych kont śmieciowych, opłat bankowych za prowadzenie tych rachunków i treści zawartej umowy z Bankiem PKO.BP, a w szczególności:

 1. Jaki jest koszt miesięczny oraz roczny jednego i wszystkich rachunków indywidualnych kont bankowych „śmieciowych” obsługiwanych przez PKO BP w Hajnówce w budynkach wielorodzinnych

 2. Ile jest indywidualnych rachunków kont śmieciowych prowadzonych dla zabudowy wielorodzinnej?

 3. Dlaczego lokator zasobów ZGM w Hajnówce musi opłacać śmieci na innym koncie a opłatę za media na innym koncie.

 4. Proszę o przedstawienie umowy zawartej pomiędzy Zarządcą ZGM lub Urzędem Miasta Hajnówka a PKO BP dotyczącej opłat za prowadzenie rachunków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Każdy mieszkaniec bloku otrzymał inny numer konta do opłacenia opłaty śmieciowej w kwocie 6,27 zł od osoby. PKO BP nie pobiera opłaty za usługę od mieszkańca, ale czy taką opłatę odprowadza do banku Zarządca lub Urząd Miasta. Proszę o odpowiedź ustną na sesji, oraz na piśmie. Podpisano Piotr Mironczuk”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiTutaj Pan radny Mironczuk prosi o informacje dotyczące kosztów funkcjonowania kont. Wystąpimy z wnioskiem do ZGM-u o informację w spawie i poinformowanie Pana radnego.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3a

 

Nr 4. dot. płatności podatku od nieruchomości: podatku od budynków pod działalność gospodarczą i podatku od gruntów pod działalność gospodarczą

Interpelacja złożona na piśmie cyt- „Interpelacja 2/2/15 Dotyczy płatności podatku od nieruchomości,

 1. Podatku od budynków pod działalność gospodarczą

 2. Podatku od gruntów pod działalność gospodarczą.

Szanowny Panie Burmistrzu! Czy prawdą jest, że część przedsiębiorców posiadających grunta pod działalność gospodarczą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Naszej Gminy jest zwolniona z opłat od nieruchomości wymienionych w pkt. 1 i 2. W związku z powyższym proszę o wyczerpującą informację? który podmiot jest zwolniony z opłat, na jaka kwotę i na jakich zasadach przyznano te usługi, te ulgi. Czy takowe ulgi były przyznawane pozostałym podatnikom Naszego Miasta i w jakiej wysokości, o ile były udzielane. Proszę o odpowiedź ustną na sesji, oraz na piśmie. Podpisano Piotr Mironczuk”

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 4

 

Pan Karol Nieciecki – Radny Rady Miasta

Nr 5. dot. taryfy dla ciepła opracowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Interpelacja złożona na piśmie cyt- „Interpelacja nr 1/02/2015/KN Szanowny Panie Burmistrzu, o ile mi wiadomo, to o ostatecznej cenie ciepła informuje nas taryfa opracowana przez PEC w Hajnówce i zatwierdzona przez URE i w Lublinie, na ten koszt składają się różne czynniki, które PEC w Hajnówce wrzuca do kalkulacji ciepła, dzieląc je na grupy taryf:

 • odbiorców pobierających ciepło wytworzone we własnym źródle ciepła, zlokalizowane na ul. Małej 20 w Hajnówce

 • odbiorców pobierających ciepło w obcym źródle ciepła Rindipol SA

Z tabel wysokości cen i stawek opłat jasno wynika, że cena ciepła wytworzona w obu ciepłowniach zasadniczo się nie różni, można by rzec: nie ma tematu. Różnica jednak istnieje, gdyż do cennika, jaki PEC podaje w grupie drugiej, dodajemy koszt wytworzenia ciepła przez spółkę Rindipol, co prawie podwaja taryfę. Wnioskować by można, że w części pierwszej PEC za przesył bierze prawie tyle samo, co za produkcję i przesył ciepła z Ciepłowni na ul. Małej 20. Chciałbym uzyskać w związku z tym informację od firmy PEC w Hajnówce na temat podziału kosztów pozostałych (prócz produkcji ciepła) zarówno do jednej jak i drugiej grupy taryfy. Dlaczego mieszkańcy zarówno bloków jak i budynków indywidualnych w jednej części miasta płacą więcej za wytworzone ciepło a w drugiej mniej? Kończąc moją interpelację, proszę o podanie całkowitych kosztów ujętych przez spółkę PEC w poszczególnych taryfach, wyszczególniając wszystkie składniki wchodzące w skład poszczególnych taryf. Podpisano Karol Nieciecki”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji Pan Nieciecki pyta o, że tak powiem, koszty. Również wystąpimy z wnioskiem do PEC-u i ta informacja będzie Panu radnemu przekazana.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr_5.pdf

 

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta

Nr 6. dot. informacji na temat planów inwestycyjnych związanych z modernizacją zieleni miejskiej Co będzie zrobione, od jakiego okresu i jaki będzie tego koszt?

Interpelacja złożona na piśmie cyt- „Wnoszę o udzielenie informacji na temat planów inwestycyjnych związanych z modernizacją zieleni miejskiej w mieście Hajnówka. Podpisano Maciej Borkowski”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiPlany inwestycyjne jeżeli chodzi o tereny, tutaj ja nawiążę do wniosku Pani radnej Marii Szlifarskiej – programu zagospodarowania terenów miejskich i tym tematem w stosownym czasie zajmie się Rada. I myślę, że nawiążemy tutaj współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej. Też chcemy zaangażować do tego architektów przestrzeni i w przyszłości opracować taki program, projekt zagospodarowania terenów zielonych w mieście. Również ostatnim czasie pojawiła się bardzo, bardzo cenna inicjatywa artysty plastyka ostatnio właśnie wyróżnionego przy okazji tego spotkania Pana Wiktora Kabaca.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 6

 

WOLNE WNIOSKI, ZAPYTANIA:

 

Pan Jan Giermanowicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka

Nr 7. Może zacznę od odpowiedzi na interpelację, którą dostałem od Wiceburmistrza Pana Skiepko. Dziękuję za nią i pozwoli Pan, że będę chciał z Panem zamienić kilka słów w ramach konserwacji, bo wiem, że Pan się ochroną środowiska zajmuje i umówimy się na lekkie spotkanie, żeby, przekażę Panu najnowsze informacje dosłownie z dzisiaj, bo dużo się wydarzyło w kwestii planu odnośnie konserwacji tej rzeki. Także będziemy w tej kwestii współpracować.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7b

 

Nr 8. Otóż drodzy Państwo, tak się składa, że zacytuję klasyka. „Ludzie mi mówią”, że w okresie zimowym, tu nawiązując do ochrony środowiska i tego raportu, który dzisiaj zatwierdziliśmy, no dzisiaj autentycznie miałem taką rozmowę, bo byłem w pewnej kolejce, że w okresie zimowym, szczególnie na osiedlu Millenium, w okresie zimowym niektóre kotłownie spalają opakowania typu PET. I to jest nagminne. Dochodzi do tego, że normalnie w biały dzień kontenery nasze z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych są opróżniane i są spalane w kotłowni. Także nie wiem, w jaki sposób my możemy, jakie instrumenty prawne mamy, żeby oddziaływać na takich, że tak powiem, palaczy. Niemniej jednak problem istnieje i to zwłaszcza w okresie zimowym.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji Pan radny Pan Przewodniczący Giermanowicz, no wszyscy czujemy, że w wielu kotłowniach w małych piecach prywatnych te plastiki są spalane. Oczywiście, jest to nieprawidłowe, nie powinno to mieć miejsca, ale jak na razie no nie znaleźliśmy żadnego skutecznego sposobu, żeby mieszkańcy tego nie robili. Ja myślę, że po prostu trzeba pewnego czasu, świadomości mieszkańców, że nie warto palić, bo nawet i piece się szybciej i kominy z tego powodu niszczą, a już niezależnie od tego te spaliny, które z takich kominów wychodzą, są normalnie szkodliwe dla naszego zdrowia. Szkoda tylko, że mieszkańcy, którzy to robią, no nie biorą tego pod uwagę.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 8

 

Nr 9. Drodzy Państwo, była też skarga na nasze Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, że autobusy w naszym mieście jeżdżą jak chcą. Otóż kiedy się spóźniają, to jeszcze człowiek się doczeka. Najgorzej jak 6-7 minut wcześniej autobus odjeżdża. To dotyczy głównie ulicy Górnej, tych rejonów, gdzie ludzie dojeżdżają do pracy. Niektórzy twierdzą, że to wynika z tego, że rozkład jazdy jest tak zredagowany, że dopasowany do najbardziej obleganych godzin, żeby póki ludzie wsiądą i wysiądą, natomiast kiedy ludzi na przystankach nie ma, to po prostu ten czas autobus nadrabia i ci, którzy chcą się dostać do pracy zgodnie z rozkładem jazdy, po prostu się spóźniają.

/do wniosku odniósł się Pan Maciej Borkowski – wniosek Nr 26/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji Informacje do Dyrekcji MPK przekażemy jeśli chodzi o terminowość poszczególnych kursów.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9a

 

Nr 10. Było też pytanie na temat przejścia dla pieszych na wjeździe bramy do zakładu Forte. Otóż o ile się orientuję, ta droga już jest droga publiczną i tamta wzdłuż drogi wojewódzkiej w stronę Białowieży, jest chodnik przy Forte. Natomiast na tym wjeździe do bramy głównej mieszkańcy mówią, że nie ma tam zebry dla pieszych, także prawdopodobnie tam pierwszeństwo mają samochody, które wjeżdżają na teren Forte. No tu jest taka prośba, żeby ewentualnie tę zebrę tam namalować. Chociaż z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o ruch w Hajnówce, szczególnie w godzinach, kiedy ludzie wracają z pracy, to nie wiem, czy tam w tym miejscu nie byłoby dobre rondo, bo ostatnio w modzie. Ale to taki luźny.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji Ja myślę wszystkich wniosków związanych z drogami, z przejściami dla pieszych, nieświecących lamp, nad każdym problemem oczywiście się pochylam. Chcę Państwu powiedzieć, że wspólnie Panem Lechem Michalakiem, który jest odpowiedzialny u nas w Urzędzie Miasta za drogi, chodniki, przejechaliśmy część miasta. Ja osobiście uczestniczyłem w kilku spotkaniach z mieszkańcami i te wszystkie postulaty zostaną zrealizowane, oczywiście za zgodą jakby prawną, prawda? Bo też byle gdzie nie można tej zebry namalować. Ale, szanowni Państwo, w okresie tym wczesnojesiennym, wczesnowiosennym jak tylko pogoda pozwoli, te zebry będą namalowane. Również ubytki w chodnikach, których niestety, szanowni Państwo, może czasami nie zauważałem, ale jeżeli teraz odpowiadam, wiedzę że brak płytek, że są zagłębienia, które trzeba natychmiast załatwić. Również mamy już masę bitumiczną i staramy się od kilku dni te może największe jakby ubytki w drogach naprawiać. Odnośnie oświetlenia również to, co było, mówiono wcześniej, już z niektórymi sprawami się żeśmy się zapoznali, będziemy realizować, natomiast te nowe przekażemy właściwym osobom i na pewno doprowadzimy do porządku.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 10a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 10b

 

Pani Alicja Chaniło – Radna Rady Miasta

Nr 11. Ja mam pytanie do Pani Wiceprzewodniczącej w sprawie ankiety, którą otrzymali radni. Czy tylko urzędnicy? Dlaczego tylko dotyczy ona urzędników Rady Miasta? A przecież tych urzędników i pracowników podległych pod Urząd Miasta jest o wiele więcej. Także ja uważam, że ta ankieta powinna być skierowana. Dlaczego tylko do radnych Rady Miasta? I czy nie powinna być rozszerzona, jeżeli to ma być ankieta oceniająca pracę urzędników? Więc urzędników podległych również jednostek pod Urząd Miasta.

Ja jeszcze na moment wracając do tej ankiety, to tutaj niektóre zagadnienia się powtarzają. Bo jest tak: B. Wiedza i kompetencje pracownika Urzędu Miasta, bardzo ważne i tak dalej. Następnie uprzejmość, kultura obsługi klienta, znowu i wiedza i kompetencja pracownika znowu to samo. Także tutaj za dużo tych zagadnień się powtarza i należałoby uprościć i poszerzyć o pracowników, którzy podlegają pod Urząd Miasta. Także nie tylko urzędników, bo dlatego że nie wszyscy chodzą, bo tyle, przepraszam, tyle jest wymienionych tutaj referatów a niektórzy w ogóle nawet ani razu przez cały rok nie przychodzą do tego referatu. Także trudno tutaj będzie po prostu określić. Trzeba po prostu inaczej to wykonać.

/do wypowiedzi odniósł się Pan Karol Nieciecki – wniosek Nr 18 i Pani Helena Kuklik – wniosek Nr 31/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji Pani radna Chaniło porusza temat ankiety. Ja przypomnę tylko, zresztą Pani Przewodnicząca mówiła o tym, jest to realizacja wniosków Pani Przewodniczącej. W tej chwili robimy ankietę w odniesieniu do samego Urzędu, w przyszłości się zastanowimy. Ankieta ta jest tutaj robiona w jakiejś, nie wiem współpracy doświadczonej agendy samorządowej, jaką jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Czy Pani radna Chaniło coś jeszcze miała? Nie chyba. Tylko to. (…) Ale jak już o tym mówię, to też powiem, że planujemy, żeby w przyszłym roku w budżecie zarezerwować środki. Nie są to duże środki, żeby przeprowadzić audyt wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej w zakresie uzyskania certyfikatu ISO.

 

Pan Sławomir Golonko – Radny Rady Miasta

Nr 12. Ja tylko mam taką krótką sprawę. Jeżeli chodzi o nawierzchnie gruntowe na Placówce, na dzielnicy Placówka. Chodzi żeby poprawić te nawierzchnie, bo jest stan tragiczny, bardzo tragiczny stan po prostu. I trudno, po prostu trudno dla tych mieszkańców poruszać się w ogóle po tych ulicach, nawet jeździć trudno. Dlatego zwracam się do Pana Burmistrza, żeby coś w tej sprawie zrobiono.

 Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 12

 

Pan Karol Nieciecki – Radny Rady Miasta

Nr 13. dot. przeprowadzenie szkolenia radnych Rady Miasta

Wniosek złożony na piśmie cyt- „Wniosek nr 1/02/2015 Zgłaszam wniosek o przeprowadzenie szkolenia Radnych Rady Miasta. Jako radny pierwszej kadencji odczuwam pewien dyskomfort braku wiedzy dotyczącej dziedziny samorządu lokalnego. Należymy do ludzi, którzy do tej pory niewiele mieli kontaktu ze sprawami samorządu, niestety, daje się to zauważyć podczas obrad komisji czy sesji Rady Miasta. Nabrałem przekonania po obserwacji moich koleżanek i kolegów, że taki stan rzeczy jaki jest obecnie, tzn. słaby radny łatwy jest do „prowadzenia” odpowiada co niektórym. Nasze wypowiedzi upewniły mnie o potrzebie szkolenia. Daje się zauważyć, że nawet część radnych którzy już po raz kolejny są radnymi słabo orientują się w samorządowych realiach. np. już drugą kadencję nie zabierają głosu lub odzywają się sporadycznie.

To nie wynika z nieśmiałości, ale raczej z wąskiej wiedzy w tym zakresie. Postępują zgodnie z zasadą „lepiej nic nie mówić aby się nie ośmieszyć” W uproszczeniu więc można przyjąć tezę, że nasza aktywność świadczy o naszej wiedzy, nasz udział w interpelacjach i merytoryczne dyskusje świadczą o tym, że nie jesteśmy przygotowani.. Radni a szczególnie ci którzy są po raz pierwszy nimi powinni przejść szkolenie na początku kadencji, nie traciliby wtedy czasu na naukę podczas obrad. Nasza działalność musi przynosić korzyści, musimy znać i rozumieć podstawowe kategorie ekonomiczne, pojęcia i zasady funkcjonowania w samorządzie, a szczególnie prawo w tym zakresie.

Oczywiście takie szkolenie nie może zostać przeprowadzone przez naszych urzędników (co najwyżej w porozumieniu z nimi), gdyż uczyliby nas tego, co by sami chcieli, ponadto są pewne obawy. Szkolenie winno być przeprowadzone przez zewnętrzną firmę. Koszty szybko zostałyby zwrócone. Szkolą się przecież urzędnicy naszego urzędu, nawet ci na wysokich stanowiskach to dlaczego nie mogą się szkolić radni, którzy przez cztery lata będą decydować o ważnych sprawach funkcjonowania miasta. Jako radni powinniśmy całkowicie i kompetentnie służyć społeczeństwu. Podpisano Karol Nieciecki”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji Szkolenie radnych. Bardzo dobry pomysł, Panie radny, ale do Zakopanego na szkolenie radnych nie wyślemy. To szkolenie zorganizujemy tutaj na miejscu przy pomocy i współpracy właśnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 13

 

Nr 14. dot. powołania Młodzieżowej Rady Miasta

Wniosek złożony na piśmie cyt- „Wniosek nr 2/02/2015 Zgłaszam wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, Młodzież ma wiele pomysłów, trzeba tylko dać jej szanse na realizację tych projektów. Myślę, że MRM byłaby takim organem pomocniczym opiniującym, niektóre nasze działania w sprawach dotyczących młodzieży. Takie MRM funkcjonują już w niektórych miastach i doskonale spełniają swoją funkcję: edukacyjną i pomocniczą. Celem działania Rady byłoby w szczególności:

 1. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększanie aktywności młodych ludzi w danym środowisku,

 2. kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego,

 3. zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia,

 4. kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,

 5. prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat swojej roli w samorządzie oraz zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego,

 6. reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych,

 7. współpraca z samorządami uczniowskimi,

 8. działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia.

  Powołanie MRM powierzyłbym zespołowi, w skład którego moim zdaniem wchodziliby: Radni Rady Miasta Hajnówka, dyrektorzy lub z-cy dyr. szkół bezpośrednio zainteresowanych uczestnictwem w MRM, nauczyciele WOS (propedeutyka) oraz przedstawiciel burmistrza. Podpisano Karol Nieciecki”

Powołanie takiej Rady Miasta, Panie Burmistrzu, powierzyłbym osobiście, że tak powiem, takie zagadnienie i inicjację tego Panu Burmistrzowi.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji Również temat Młodzieżowej Rady Miasta nie jest tematem nowym. W przyszłości taka Rada u nas była. No nie wyglądało to najlepiej, ale wrócimy do tematu. Być może teraz będzie lepiej.

 

Nr 15. dot. udzielenia informacji na temat spraw mieszkaniowych

Wniosek złożony na piśmie cyt- „Wniosek nr 3/02/2015 Zgłaszam wniosek o udzielenie informacji w następujących kwestiach dotyczących spraw mieszkaniowych.

 1. Czy i jakie jest zadłużenie mieszkańców zasobów mieszkaniowych Gminy miejskiej Hajnówka wobec miasta.

 2. Czy i jakie działania Gmina miejska Hajnówka podejmuje wobec zadłużonych mieszkańców mieszkań komunalnych.

 3. Czy Gmina Hajnówka podejmuje działania mające na celu pomoc zadłużonym mieszkańcom mieszkań komunalnych, wyjścia z zadłużenia wobec miasta.

 4. Czy Gmina Hajnówka podejmuje działania mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych w mieszkaniach będących własnością Gminy miejskiej Hajnówka, w oddanych na cele mieszkalnictwa socjalnego. Jeżeli tak, to jakie są to działania. Podpisano Karol Nieciecki”

Ja wiem, że na poprzedniej sesji trochę mówiliśmy na ten temat, ale ja bym chciał pełnej informacji takiej właśnie na piśmie no i oczywiście tutaj poinformować Państwa.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji Sprawy mieszkaniowe i sprawy, że tak powiem, zadłużenia. Poprosimy mieszkaniówkę, żeby przygotowała informację.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 15

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 15a

 

Nr 16. Panie Burmistrzu, prosiłbym o ustosunkowanie się, ja może tak zadam to pytanie od tyłu, tak? O, na temat programu LEADER. Co Pan Burmistrz wie na ten temat i czy, bo wiem, że Rada Miasta będzie musiała ten temat przegłosować, prawda, ten program, przyjęcie tego programu. Natomiast ja wiem, że taki program istnieje. Wiem, że Pan Burmistrz, czy Pan Burmistrz, czy pracownik Pana rekrutuje w tej chwili ludzi do udziału w tym programie. Jest to program, może radni pierwszy raz słyszą, z Lokalnych Grup Działania. Bardzo mi się on podoba i tak po prostu jako radny usłyszałem o tym niedawno i szkoda właśnie, że to od nikogo z Urzędu Miasta, Burmistrza, czy Zastępcy Pana Burmistrza. Bo przyznam szczerze, że jestem głęboko zainteresowany działaniem tego programu.

Właśnie kto będzie tym przedstawicielem gminy? Może na jakiej zasadzie to jest dobierane, bo my radni nie wiemy a Pan mówił, że podjęliśmy taką uchwałę. Może mnie nie było na tej sesji, ja nie pamiętam.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiLeader LGD. W przeszłości Lokalne Grupy Działania, na naszym terenie jet taka Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska. Program LGD-u był skierowany głównie do obszarów wiejskich. W nowej perspektywie budżetowej jest pewna zmiana i miasta mogą być członkami tych Lokalnych Grup Działania, dlatego też przyjęliśmy już uchwałę w tej sprawie. W tej chwili tworzy się zespół który będzie pracował nad taką lokalną strategią rozwoju. Oczywiście my jako miasto nie będziemy mieli prawa korzystania ze środków skierowanych z PROW-u do obszarów wiejskich, ale Lokalne Grupy Działania będą dysponowały pewnymi środkami z Funduszu Społecznego i te z kolei mogą być wykorzystane w miastach. Dlatego też przedstawiciele tutaj gminy będą uczestniczyli pracach nad opracowaniem takiej lokalnej strategii rozwoju i zadbamy o to, żeby te pomysły, które są możliwe do realizacji w mieście, do sfinansowania właśnie z Funduszów Społecznych, się tam znalazły. (…) Nie, podjęliśmy uchwałę co do przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania, jak dobrze pamiętam. Podjęliśmy. Nie ma problemu, jeżeli Pan radny zechce aktywnie uczestniczyć w pracy tego zespołu, to zapraszamy serdecznie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 16

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 16 a

 

Nr 17. Panie Wiceburmistrzu, zgłosiła się do mnie Pani L.K. i powiedziała, że rozmawiała z Panem już, prawda, i chciałaby, żeby Pan wyjaśnił, bo tu na sesji, bo ona po prostu nie jest zorientowana, nie dostała pełnej odpowiedzi na temat autobusów Perlejewo II, prawda? Proszę wyjaśnić... Poryjewo. Ja ślepy jestem, przepraszam. Poryjewo, tak, Poryjewo II, dobrze, że napisałem. Perlejewo to Siemiatycze, prawda? Panie Burmistrzu, to do Pana.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Karol Nieciecki zapytał mnie o nieszczęsny przystanek Poryjewo II. Szanowni Państwo, Pani L.K, która mieszka w tych okolicach, interweniowała i prosiła o pomoc w sprawie takiej, że autobusy, które jadą z Hajnówki w kierunku Kleszczel, na przystanku, który jest w zatoczce wybudowany przy drodze wojewódzkiej, po prostu się nie zatrzymują. To był dla mnie też ogromny paradoks. Nie mogłem w to wszystko uwierzyć, dlatego też 14 stycznia interweniowałem w Urzędzie Marszałkowskim, pytając o taki stan rzeczy. Okazało się, że ci przewoźnicy, którzy wykonują tam przewozy, organizację przystanków ustalali w miesiącu czerwcu z Urzędem Marszałkowskim. Natomiast droga wojewódzka była oddana jesienią i ta po prostu zatoczka nie była jeszcze jakby zweryfikowana. Dlatego po mojej interwencji u przewoźnika Voyagera samego właściciela Pana Andrzeja Kiejko uzyskałem informację, że w przeciągu 2 miesięcy ten przystanek po prostu będzie aktywny i autobusy będą się zatrzymywać. Mija 1,5 miesiąca i mam nadzieję, że również Pan Dyrektor dotrzyma słowa, natomiast chcę dopowiedzieć, że Urząd Marszałkowski właśnie opiniuje ustawienie czy też zatrzymywanie się w miejscach tych przystankowych. I oczywiście Państwa poinformuję o załatwieniu tej sprawy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 17

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 17a

 

Nr 18. dot. ankiet – Pani Przewodnicząca, ja mam trochę doświadczenie w tej sprawie. Pracuję 11 lat właśnie... Powiem tak, pierwsza rzecz, to powinna to robić, opracowywać i przeprowadzać to badanie firma zewnętrzna. Jeżeli my to będziemy prowadzili, czy tam nasi znajomi, czy urzędnicy, wiadomo jakie będą wyniki. Proszę Państwa, to są jakieś koszty, ale jeśli chcemy mieć naprawdę dobre wyniki, to bierzmy tę firmę zewnętrzną. W Białymstoku takie firmy działają i trzeba im, niestety, dać zarobić. No takie rozsyłanie, prawda, ankiety i potem znoszenie, tak ja przyjdę do Urzędu Miasta, to przy okazji włożę do pudełka czy wrzucę tą ankietę. Nie. Proszę Państwa, uwierzcie mi, powinien to opracować socjolog. Ta ankieta jest, przepraszam, nie wiem, kto to opracowywał, ale to jest źle zrobione.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 11

 

Nr 19. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, no może na początek mała refleksja a propos seniorów. Proszę Państwa, kłania się uchwalenie Karty Seniora tak jak w innych miastach i wtedy będziemy mieli problem z seniorami, no troszeczkę, prawda, w iluś tam procentach rozwiązany.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 56

 

Nr 20. Natomiast à propos orkiestry, prawda, po wypowiedzi, nie wiem, Pana Antipowa, tak, nie pomyliłem nazwiska? Dobrze? I dzieci, ja jestem w 100 % za. Trzeba Państwu pomóc. Proszę Państwa, tak jesteśmy zaganiani, że rzeczywiście zapominamy o pewnych świętach. Ja od dawna myślałem, żeby Panu Burmistrzowi i Państwu zaproponować pewną rzecz, a teraz z okazji właśnie tego ważnego święta 1 marca teraz jest bardzo mało czasu, ale rzucę pewną propozycję. Proszę Państwa, byłaby to duża promocja dla miasta, gdyż gwarantuję, że oprócz naszych wspaniałych mediów, byłyby media też ogólnopolskie. Puśćmy po Hajnówce autobus patriotyczny, gdzie byłaby, ta grałaby orkiestra pieśni patriotyczne. Autobus by się zatrzymywał w różnych miejscach. Można by wsiąść, pośpiewać sobie, prawda? Niech on 2-3 godziny pojeździ z orkiestrą. Oczywiście, Panie Burmistrzu, orkiestrze zapłaćmy za to. Orkiestrze trzeba za pracę by było zapłacić. Mieszkańcy, pewna grupa bynajmniej tego miasta, no odczułaby naprawdę satysfakcję z tego, że uczcilibyśmy jakoś to święto a na koniec, prawda, autobus by podjechał pod pomnik i złożylibyśmy jakieś kwiaty czy wieniec. Gwarantuję naprawdę, Panie Burmistrzu i Panie Przewodniczący, że chociaż mało jest czasu, ale ja i myślę moi koledzy pomogą, zapewnimy dobrą promocję takiej imprezy. Niech by coś takiego było. A orkiestra naprawdę gra świetnie i na takiej imprezie byśmy, naprawdę, ja tam bym od początku do końca z wami jeździł.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 68

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 20

 

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta

Nr 21. skarga dot. braku należytego bezpieczeństwa dla lokatorów zasobów komunalnych

Skarga złożona na piśmie cyt- Skarga Dotyczy: braku należytego bezpieczeństwa dla lokatorów zasobów komunalnych. W związku z pochodzącymi od mieszkańców zasobów komunalnych informacjami o braku dostatecznej dbałości przez Zarządcę Gospodarki Mieszkaniowej i zabezpieczenia podstawowych obowiązków wynikających z tytułu nadzoru, gdzie w znacznej części dotyczy braku dbałości o klatki schodowe jak i sprzątania przyległego terenu do tych bloków. Zgłaszany problem zatrudnienia sprzątaczek do sprzątania klatek schodowych pozostaje bez zainteresowania Z.G.Mu. Ostatnio tematem Nr 1 okazał się problem oblodzonych chodników i dojść do klatek schodowych, gdzie ten problem jakoby nie dotyczył Zakładu Gospodarki mieszkaniowej. Dowodem tego może być dzień 9 lutego 2015 roku, gdzie na telefony od mieszkańców bloków o braku posypania piaskiem oblodzonych chodników odniósł się Pan Dyrektor A. Łapiński informując że na te usługi brak funduszy i pracowników, dlatego nie są posypywane. W odpowiedzi P. Dyrektora Z.G.M-u wedle osób dzwoniących można było wywnioskować brak zainteresowania się tym tematem. W związku z powyższym proszę Pana Burmistrza o przypomnienie i pouczenie P. Dyrektora o obowiązku jaki ponosi z tytułu zarządzania i nadzoru. Dz.U/ z 2012r poz 391. Jednocześnie nasuwa się pytanie: czy zabezpieczenie pasku do posypywania chodników nie powinno odbywać się na jesieni roku ubiegłego przed okresem zimowym. Podpisano Piotr Mironczuk”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji Pan Mironczuk – skarga na ZGM. Zapoznamy się ze skargą.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 21

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 21a

 

Nr 22. Następne pytanie, Panie Burmistrzu, dotyczy Zarządzenia Nr 19/15 z dnia 28.01.2015 r. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości obręb 2 przy ulicy Elektrycznej Nr geodezyjny 216/6 o powierzchni 0,0052 ha. I może Pan Burmistrz wyjaśni kwotę, jaka została przeznaczona na zakup tej działki. I o ile dobrze przypominam, to chyba działka ta została niedawno sprzedana przez Urząd Miasta dla właściciela a teraz odkupujemy. Czy to jest prawda? Jeżeli tak, to proszę o sprostowanie.

Panie Burmistrzu, wszystko pasuje, tylko mi chodzi o tą właśnie kwotę. No żeby do tego się odnieść.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiDziałka ulicy Elektryczna. Ja przypomnę tylko. Ne wiem, skąd i takimi dziwnymi danymi Pan radny dysponuje, że my rzekomo pierwotnie wykupiliśmy jakąś działkę a teraz odsprzedajemy, odkupujemy działkę. Tak nie. Miasto nigdy nie było właścicielem tej nieruchomości. Nieruchomość, a chodzi o drogę dojazdową do ogródków działkowych od ulicy Elektrycznej, była własnością osób prywatnych, ale sprawy spadkowe były nieuregulowane i nie było możliwości odkupienia tego przez miasto. Kiedy właściciel prywatny uregulował to, odsprzedał to sąsiedniemu właścicielowi – Panu... No nie będę mówił tutaj nazwiska, ochrona danych osobowych. Porozumieliśmy się z tym właścicielem, żeby odkupić od niego wąski kawałek – 1,20 m, żeby no użytkownicy ogródków działkowych mieli możliwość dojścia chodnikiem od ulicy Elektrycznej. Tak wygląda prawda. (…) No wie Pan, proszę Pana, jeżeli jest się kupującym w sytuacji trochę przymusowej, no to niestety, jest się w sytuacji negocjacyjnej niekorzystnej. To jest chyba oczywiste.

 

Nr 23. Następna sprawa, Panie Burmistrzu, dotyczy porad prawnych w ramach porad prawnych dla mieszkańców Hajnówki, których nie stać na skorzystanie z usług adwokata. Czy w ramach zatrudnionych radców prawnych nie mógłby Pan zorganizować dla najbiedniejszych czy no niemogących skorzystać z płatnych usług prawnych, porady prawne dla tych ludności? Przykładowo 1-2 godziny tygodniowo, aby ludzie przy najpilniejszych sprawach mogli zwrócić się o pomoc.

Odpowiedź Pani Marzanny Sołtys – Radcy Prawnego udzielona na sesjiChciałabym się do tego trochę bliżej ustosunkować, bo w tej chwili jest przygotowany przez stronę rządową zaawansowany już w swojej legislacji, nazwijmy to, projekt rządowy o świadczeniu pomocy prawnej osobom niezamożnym, tylko że w tym projekcie, z którym się zapoznałam, będzie to świadczona pomoc nie na szczeblu samorządu gminnego, tylko samorządu powiatowego, mówiąc krótko. I tam w tej chwili prawdopodobnie będzie to szło przez PCPR-y. Jest to konsultowane ze środowiskami samorządów, radców prawnych i adwokatów. Eksperci uważają, że powinni też uczestniczyć inni prawicy z uwagi na to, że będzie to niższy koszt, nazwijmy, tego rozwiązania systemowego. I na dzień dzisiejszy uważam, że w tej sytuacji roku wyborczego ten projekt będzie miał duże szanse uchwalenia przez Sejm i najprawdopodobniej już będą mogły korzystać grupy osób z tej pomocy. Także chcę stwierdzić, że na tym etapie brak jest jakichś takich unormowań prawnych, które by nakładały na samorząd gminny świadczenie takiej pomocy osobom niezamożnym. Tym bardziej, że to strona rządowa jakby dostrzegała przez wiele lat i to były różne próby, ale w tej chwili już mówię, jest ten program tej pomocy, ten projekt w taki stadium dość pewnym, mówiąc krótko, do uchwalenia.

 

Nr 24. Następna sprawa, dostałem wykaz spraw z zakresu kadencji poprzedniej kadencji Rady Miasta. No ładnie opracowane, ktoś się napracował, ale mało co z tego wynika. Choćby taka sprawa. Wniosek złożony do tego, przekazany, odpowiedź udzielona. Przypomnę sprawę OSiR-u. Vis-a-vis naprzeciw Cerkwi, gdzie jedna z radnych występowała z wnioskiem, potem ja osobiście składałem wniosek o uporządkowanie terenu. Bogu dzięki, zaraz się zbliży rok, i w tym temacie nic nie zrobiono. Byliśmy u Pani Kierownik Referatu przed świętem, które odbyło się w tej świątyni. I byliśmy zapewnieni że zaraz po skończonych tych wszystkich modłach przystąpi do pracy. Mija następny też no rok przychodzi i dalej nie widać poprawy tego w tym temacie. Poprosiłbym Pana Burmistrza, żeby Pan Burmistrz wpłynął na zmobilizowanie swoich pracowników i wykonać tą poprawę tego stanu rzeczy. Oczywiście Pan Burmistrz też obiecywał, że: Tak, tak, załatwimy to. Być może w nawale obowiązków Pan Burmistrz zapomniał o tym, ale od tego się ma pracowników.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 24

 

Nr 25. Następna sprawa dotyczy OSiR-u. I dostałem odpowiedź od Pana Dyrektora na moje zapytanie, gdzie chciałbym mu podziękować, co niniejszym czynię. Tylko z tej odpowiedzi mało wynika, bo jeżeli przy odpowiedzi dostałem jeszcze taki duży wykres czy załącznik zdjęć i opisów, gdzie między innymi jest opis, jak się odbywało spotkanie, wyjazd przykładowo do Krynicy. I otóż mnie interesuje, celem, przytoczę taki cytat: „Celem naszego wyjazdu była promocja imprez biegowych organizowanych przez OSiR oraz atrakcje Parku Wodnego. Spotkanie z tak liczną grupą biegaczy oraz osobami odwiedzającymi targi stanowiło dla nas doskonałą okazję do zaprezentowania przygotowanej oferty. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.” Brak informacji, co za stoisko, co było prezentowane, kto reprezentował. Nie ma ani słowa. Natomiast jest takie stwierdzenie, że bardzo, bardzo takie potrzebne, te wyjazdy są potrzebne, gdyż zostały zrobione zdjęcia z Panem Korzeniowskim, z Panią Justyną Kowalczyk, z Robertem Korzeniowskim i z Pawłem Zygmuntem. I jeżeli to taka informacja się przewija przez cały załączony materiał, jeżeli już ktoś przesyła informację, to poproszę więcej ścisłości, żeby to było wiadomo, kto pojechał, z jakiej inicjatywy, jaka była rekrutacja. Bo jeżeli chodzi o dobór, to niektórzy działacze, zasłużeni działacze nie mogli się na to zabrać a po prostu no są domysły, dlaczego pojechali ci, a nie tamci. Gdyby to było wszystko jasne, to by było o wiele, o wiele bardziej przejrzyście i nie byłoby niedomówień.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji Pan radny pyta również o informację OSiR-u. Informacja jest obszerna. Jeżeli OSiR jeździł do Krynicy, to dlatego że tam w Krynicy były też organizowane biegi, biegi przełajowe i jak wiemy, my w Hajnówce mamy dużo różnych imprez sportowych. Zależy nam też na tym, żeby wszędzie, gdzie jest to możliwe, promować nasz region i to, co tutaj robimy. I głównie i taki był cel tego wyjazdu, a na stoisku było promowane oczywiście całe miasto, cała oferta miasta, a nie tylko Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 25

 

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta

Nr 26. Chciałem złożyć jeden wniosek, który mi się fajnie założył z Przewodniczącym Giermanowiczem. Jeżeli ZKM się, tak powiem, za szybko przyjeżdża, to ja mam na to antidotum, tak? Mam taki taki mój wniosek mieszkańców ulicy Celnej. I tu zwracam się z prośbą o doprowadzenie autobusów na tą ulicę. To zajmie, tam jest odległość 1,4 km. Ja już jestem po wstępnych rozmowach z Panem Dyrektorem. Koszt około 1000 złotych, Panie Burmistrzu, więc niewiele. Przypomnę tylko, że tak, na te osiedle nie ma ani drogi, jakichś chodników, nie ma nic. Jeżeli puścimy tam linie autobusową, poprawi to znacząco bezpieczeństwo, jak i komfort życia mieszkańców, tak, tam mieszkających. I nie będą autobusy przyjeżdżały wcześniej na pozostałe linie. I tutaj jest. znaczy to nie będę już przytaczał. Może przytoczę regulamin organizacji Zakładu ZKM, rozdział 2 paragraf 5: Przedmiotem działalności Zakładu jest w szczególności zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta. Więc myślę, Panie Burmistrzu, że tu nie będzie żadnego specjalnie problemu ze strony technicznej. Pan Dyrektor też nic nie zgłaszał po wstępnych rozmowach, więc, zresztą jeszcze mogę tutaj się podpiąć pod Pana program wyborczy, w którym to jeden z punktów była poprawa dostępności komunikacyjnej. Więc myślę tu wszystko już w tym temacie się zamyka.

Wniosek złożony na piśmie cyt-Zwracam się z prośbą o doprowadzenie linii autobusowej Zakładu Komunikacji Miejskiej na ulice Celną. Prośbę argumentuję położeniem tejże ulicy na obrzeżach miasta, brakiem chodników łączących osiedle z centrum miasta. Doprowadzenie linii autobusowej do ulicy Celna poprawie znacząco bezpieczeństwo jak i bezapelacyjnie jakość życia ludzi tam mieszkających. Regulamin organizacyjny Zakładu komunikacji Miejskiej w Hajnówce. Rozdział 2, paragraf 5: Zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Hajnówka oraz miejscowości podmiejskich. Podpisano Maciej Borkowski”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiPan radny Borkowski podnosi temat komunikacji MPK do ulicy Celnej. Ja w te chwili nie odpowiem. Muszę poprosić o kalkulację kosztorysową Dyrektora. Jeżeli się na to jako miasto, Rada zdecydujemy, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że musimy na to wygospodarować i w budżecie zapewnić dodatkowe środki. Jak pamiętacie, wszyscy pamiętamy, w tym roku w budżecie są środki na zakup nowego autobusu i być może zakup tego nowego autobusu umożliwi utworzenie tej linii, ale to zobaczymy po dokładnym przeanalizowaniu.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26b 10 V

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26c 10a V

 

 Nr 27. Radny nie zgadza się z odpowiedzią na wniosek zgłoszony pod Nr 17 na III sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 30 grudnia 2014 r., w związku z tym wnioskuje o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Chciałem wrócić jeszcze do wniosków, Panie Burmistrzu, które składałem 30 grudnia. W imieniu mieszkańców zwracałem się z prośbą o zainstalowanie latarni oświetleniowych na ulicy Armii Krajowej 46 i 56. W odpowiedzi dostałem taką notatkę służbową sporządzoną 30.10.2014 i tu mam wszystkie nieoświetlone miejsca w Hajnówce. Taką dostałem odpowiedź, więc co ja mam tym mieszkańcom powiedzieć? Że słuchajcie, nie macie gorzej, niż inni? Panie Burmistrzu, ja proszę się zająć tym tematem.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiLatarnie przy ulicy Armii Krajowej. Nie odpowiem Panu radnemu w tej chwili. Muszę to sprawdzić, jak to wygląda na dzisiaj.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 27

 

Nr 28. Ja chciałem jeszcze nawiązać tutaj do, do pytania, które zadałem Panu przy Pana sprawozdaniu. Pan delikatnie mi tak dał do zrozumienia, dla mnie, dla mieszkańców, że to nie nasze sprawa, tak, że Pan sobie powołał, czy powołał Pan Wiceburmistrza. Delikatnie Pan to tak ujął. Otóż nie, Panie Burmistrzu, to są nasze sprawy. To są sprawy mieszkańców, bo to mieszkańcy za to płacą, to są ich podatki, Panie Burmistrzu. Ja bardzo się cieszę z tego, ze Pan bardzo walczy z bezrobociem. Mnie to cieszy. Cieszy mnie to ogromnie. Pokazał Pan to 5 stycznia. Super sprawa. Tylko że ja Panu coś przypomnę. Ja nie będąc jeszcze radnym, tylko będąc zwykłym mieszkańcem, przychodząc, zawsze siedząc w rogu takie zdanie kiedyś Panu powiedziałem. Teraz to przytoczę, że w pracy nie ma kolegów. Nie wziął Pan tego do siebie. Pomnożył Pan, Panie Burmistrzu, przez to niezadowolenie społeczne, bo ja nie wiem, czy Pan rozmawia z mieszkańcami, czy nie. Ja bardzo dużo rozmawiam. Pomnożył Pan niezadowolenie społeczne. Powtórzę to. I tak wracając do tego bezrobocia, z którym Pan tak bardzo walczy, to w Pana programie wyborczym ja czytam, nie Pana podwórko, ale jest: „Modernizacja warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych”. To jest Pana program wyborczy. I chciałem się zapytać, co w związku z tym Pan zrobił? Odkąd wygrał Pan wybory. Czy jakoś się Pan nad tym tematem pochylił? Wspólnie ze Starostą wypadałoby bardzo, Panie Burmistrzu, wypadałoby bardzo, bo mamy deficyt w branży metalowej na fachowców. Wypadałoby kupić przynajmniej ze dwie obrabiarki numeryczne używane. Już nie mówimy o nowych, bo to jest koszt zbyt duży, ale używane wystarczą, żeby szkolić wykwalifikowaną załogę. Bo sam Pan widzi, jest tu kilka zakładów, które potrzebują, aż proszą się o wykwalifikowanych pracowników. Branża metalowa leży. Panie Burmistrzu, czy Pan mnie słucha, bo ja tak odnoszę wrażenie, że nie bardzo... Bardzo dobrze. Cieszy mnie to. I tak jeszcze wrócę do tego pytania, czy co Pan zrobił właśnie pod kątem modernizacji warsztatów?

/do wniosku odniósł się Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – wniosek Nr 43/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiModernizacja warsztatów Szkoły Zawodowej. No porusza Pan tu bardzo ważny temat nie tylko w naszym mieście, ale w skali całego kraju. Szeroko rozumiany temat jako reforma systemu edukacji, która tak naprawdę doprowadziła do zniszczenia szkolnictwa zawodowego w całej Polsce. Ja tak jak radny ubolewam nad tym, że tak się stało. Dziwię się, że sporo młodych ludzi rezygnuje z praktycznej nauki zawodu, zawodów praktycznych, które tak naprawdę dają im duże szanse na rynku pracy, zarówno tutaj na miejscu, jak Pan sam zresztą mówił, o zawodach tych mechanicznych, ale nie tylko. Wszyscy wiemy, że dzisiaj tak naprawdę brakuje pracowników do Pronaru, brakuje pracowników do chociażby Forte. No tak, ale to co mówię, problem polega na tym, że różnych programach, które od dawna są dostępne na rynku, są łatwo stosunkowo dostępne programy, na przykład o charakterze nauk informatyk i zakupu sprzętu informatycznego, ale trudno jest znaleźć takie programy, które by dawały szanse na modernizację zakładów praktycznej nauki zawodu, chociaż zaczyna się w tym temacie dziać sporo dobrego, mówić więcej i wierzę w to, że będzie szansa na to, szkolnictwo zawodowe wróciło do łask. Jeżeli będzie taka sytuacja, jeżeli tylko powiat hajnowski będzie miał jakąś propozycję, my jako miasto również chętnie się zaangażujemy i wesprzemy realizację tego projektu.

 

Nr 29. Jedno pytanie od mieszkańców odnośnie oszczędności ćwierć miliona złotych, które Pan tak skrupulatnie wyliczał przy podwyżce. To jest pytanie od mieszkańców, bo Pamiętam podwyżkę Pana Burmistrza, którą tutaj żeśmy głosowali. Argumentem koronnym było to, że Pan Burmistrz działa sam. Pan jako wnioskodawca mówił o oszczędnościach ćwierć miliona złotych. Tych oszczędności nie mamy. Wręcz będziemy musieli dokładać. I to są pieniążki obywateli. I chciałem właśnie zapytać, Panie Przewodniczący, czy tam nie ma Pan przyszykowanego gdzieś w rękawie jakiejś uchwały może na następną sesję o obniżce dla Pana Burmistrza, skoro taka sytuacja miała miejsce? I tak chciałem Państwu tu przypomnieć, że to o czym mówię, bo tutaj Pan Burmistrz delikatnie dawał mi do zrozumienia, już do tego wracałem, że tą, że może powoływać swojego zastępcę i tak dalej i że to jest jak gdyby jego sprawa. Otóż nie, Panie Burmistrzu. Ja takie przypomnienie krótkie, że prawo do miasta to prawo do współdecydowania przez mieszkańców o wszystkich najważniejszych sprawach miasta, Panie Burmistrzu. Prawo do miasta to prawo ogółu mieszkańców a nie tylko wybranych do korzystania z zasobów i wartości, jakimi miasto dysponuje. To tak jak będzie Pan brał, będzie Pan odpowiadał na moje pytanie, to niech Pan weźmie to sobie pod uwagę, bo z moich obserwacji, jakie z ludźmi się spotykam na ulicach, mają wrażenie, że to jest prywatne miasto Pana Burmistrza.

/do wniosku odniósł się Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – wniosek Nr 36/

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącego Rady Miasta udzielona na sesjiPan Maciek Borkowski powiedział, że głównym moim argumentem przy ustalaniu wynagrodzenia Burmistrza była oszczędność. Nie, głównym moim argumentem przy ustaleniu wynagrodzenia była praca. Zawsze to podkreślałem i podkreślam, że za pracę trzeba płacić a argument, akurat wtedy nie było Zastępcy Burmistrza i nawet nie przewidywałem, że może być, był na marginesie. Odnośnie obniżenia wynagrodzenia któryś z radnych powiedział, po prostu trzeba i będziemy i nie jest to w mojej kompetencji, kompetencji Rady, będziemy obserwowali pracę Burmistrzów. Będziemy teraz nie jednego a dwóch, jakie będą efekty. I będziemy wtedy zastanawiali się, czy utrzymać, czy podwyższyć, czy obniżyć.

 

Pani Ewa Rygorowicz – Radna Rady Miasta

Nr 30. Ja mam jedno krótkie pytanie. Panie Burmistrzu, wiemy że została wykonana dokumentacja na przebudowę ulicy Nowowarszwskiej. W imieniu mieszkańców zapytuję, czy może Pan podać przybliżany oczywiście termin realizacji tej inwestycji? Dziękuję.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiPani radna Rygorowicz pyta o ulicę Nowowarszawską. Tak, dokumentacja jest opracowywana. Uzyskamy pozwolenie na budowę i zmierzamy do końca września bieżącego roku wystąpić z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o sfinansowanie budowy tej drogi ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a więc tak zwanych schetynówek. Droga jest zlokalizowana przy szkole, droga jest zlokalizowana przy skrzyżowaniu, przy którym jest pogotowie ratunkowe, także myślę, że ta lokalizacja i punkty tej lokalizacji dają duże szanse, że projekt uzyska pozytywne opinie i będzie zakwalifikowany do realizacji w 2016 roku.

 

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Nr 31. W nawiązaniu do wypowiedzi Pani Alicji Chaniło. Przypomnę, że na poprzedniej sesji złożyłam wniosek o zbadanie, o ogłoszenie konkursu na najbardziej przyjaznego urzędnika roku. W odpowiedzi na mój wniosek Urząd Miasta przygotował ankietę do badania satysfakcji mieszkańców z pracy naszych urzędników w Urzędzie Miasta. Tak jak sprawdziłam, ankieta jest bardzo obszerna i dotyczy oczywiście tylko referatów. Ja bym się przychyliła również do tej propozycji Pani Alicji, że można by tą ankietę rozszerzyć na inne zakłady, na inne zakłady. Tak, tak. Ankietę oczywiście wypełniają tylko i wyłącznie mieszkańcy. Tylko i wyłącznie. To nie rozszerzamy na mieszkańców... Jeszcze nie zostały ogłoszone. Na razie jest projekt. Projekt opracowanej ankiety... Jeszcze nie skończyłam. Na razie jest opracowany projekt tej ankiety. Myślę, że powinien być przedstawiony nam do akceptacji ten projekt ankiety. Został przesłany na poczty mailowe. Nie wiem tylko, czy wszyscy się z nim, z tą ankietą zapoznali. Więc uważam, że można rzeczywiście rozszerzyć tą ankietę oprócz referatów na inne zakłady podlegające pod Burmistrza a jednocześnie troszeczkę ograniczając i rodzaj zapytania dotyczące różnych takich spraw. Wydaje mi się trochę zagmatwana jest ta ankieta. Można ją trochę uszczuplić a jednocześnie rozszerzyć o inne zakłady.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 11

 

Nr 32. Chciałam jeszcze złożyć, szanowna Rado, wniosek do Pana Burmistrza o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Hajnówka w ramach pomocy de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej Nr 1407 z grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Zwolnienia z podatku będą stanowiły pomoc przedsiębiorcom działającym na terenie naszego miasta. A nadrzędnym celem moim i Platformy Obywatelskiej, którą reprezentuję, jest tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Myślę, że z dobrze przygotowanej uchwały powinni być zadowoleni zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy. A docelowo uchwała ma przynieść najpoważniejsze korzyści dla nas dla mieszkańców miasta Hajnówka.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiTutaj tak naprawdę uchwałę tego typu my mieliśmy, ale uchwała ta straciła swoją moc obowiązującą w związku ze zmianą prawa ogólnie obowiązującego. W styczniu tego roku weszła w życie nowa regulacja prawna, która nam na to pozwala. Pracujemy nad projektem stosownej uchwały. Przypomnę, że celem tej uchwały, tych ulg jest stosowanie pewnych preferencji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości dla nowo tworzonych miejsc pracy, dla nowo budowanych powierzchni, głównie produkcyjnych. Ulgi podatkowe nie obejmują działalności o charakterze handlowym i bankowym.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 32

 

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta

Nr 33. Ja chciałbym tutaj, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wysoka Rado, ja w imieniu mieszkańców ulicy Warszawskiej, Nowowarszawskiej złożyć wniosek o dokonanie naprawy chodnika przy ulicy Nowowarszawskiej, to jest w okolicy przejazdu kolejowego PKP na byłej trasie Hajnówka – Bielsk Podlaski. Obecny stan tego chodnika, który tam się znajduje, to po obu stronach ulicy jest dość w stanie opłakanym. Płytki są rozmyte przez wodę i są duże, że tak powiem, doły. Mieszkańcy, którzy tam uczęszczają tą trasą, obawiają się o swoje zdrowie, bo w chwili upadku mogą uszkodzić nawet ciało. Dlatego też proszę o podjęcie działań w celu usunięcia powstałych tych przełomów.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 33

 

Nr 34. Jednocześnie chcę jeszcze tu poinformować, że w związku ze złożonym wcześnie wnioskiem dotyczącym uporządkowania i przycinania korony drzew na ulicach 3 Maja i Batorego, Urząd Dróg Wojewódzkich przychylił się do tego wniosku i dzisiaj widzimy, prowadzona jest akcja. Natomiast Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, że tak powiem, negatywnie potraktował ten wniosek, stwierdzając, tu powołam się na przepisy o ochronie przyrody, że nie może tych konarów, że tak powiem, zabiegów pielęgnacyjnych dokonać. Ja myślę, że skoro, że tak powiem, 3 Maja jest to wykonywane, to byłoby dobrze na Batorego. A powiem dlaczego. Bo już dzisiaj mieszkańcy przyszli do mnie z ulicy Batorego, mówią: Dlaczego się robi na 3 Maja, natomiast na Batorego nie, gdzie tam takie same jest zagrożenie po prostu nieczystości spadających na ten chodnik? I to dotyczy tutaj od sklepu Pana Wiluka aż do ulicy 11 Listopada z jednej i z drugiej strony. Tym bardziej że po stronie Osiedla Millenium to konary drzew wchodzą w przewody elektryczne. Dlatego prosiłbym, że tak powiem, o ponowne to zasugerowanie dla Zarządu Dróg Powiatowych, żeby się jednak przychylił do tego wniosku.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 34

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 34a

 

Pan Tomasz Androsiuk – Radny Rady Miasta

Nr 35. Ja w zeszłym roku, gdzieś tak jesienią składałem wniosek o utworzenie przystanku autobusowego przy ulicy Warszawskiej, mniej więcej tutaj koło skrzyżowania z ulicą Leśną i zakładu tam czynu i Aresztu Śledczego. Od tamtej pory nie dostałem żadnej informacji, co się w tym temacie robi. Czy ten, czy będzie możliwość tam usytuowania tego przystanku, czy nie, czy jakieś postępy w rozmowach, pracach są prowadzone?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji Pan Androsiuk podnosi temat przystanku przy ulicy Warszawskiej. To nie jest tylko temat podnoszony przez Pana radnego Androsiuka. Chodzi o przystanek dla wysiadających, rozumiem, bo z drugiej strony to tam nie ma szans. Prowadzimy rozmowy. (…) Ale trochę dalej. Tu chodzi o ten odcinek między ulicą Leśną a rondem Strażników Puszczy Białowieskiej. Prowadzimy rozmowy w tym zakresie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Jeżeli tylko przekonamy ich, a staramy się ich przekonać do tego, że taki przystanek nie będzie stanowił zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, taki przystanek tam będzie robiony i wierzę, że to się uda jeszcze w tym półroczu. Ale mówię, ostatecznie będę mógł odpowiedzieć po uzyskaniu odpowiedzi Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta

Nr 36. Faktycznie te pytania koniecznej skorygowania uchwały dotyczącej wynagrodzenia, Panie Przewodniczący, no bardzo często się powtarzają. Wiem, że powoływano się na moją opinie w tej sprawie na jednej z komisji. Jedna z radnych odwoływała się do moich wcześniejszych wystąpień. Faktycznie, szanowni Państwo radni, w myśl lokalnego prawa nasze miasto jest tak skonstruowane, że musi być i Burmistrz, i Wiceburmistrz. I tutaj, dopóki tego prawa nie zmienimy, to i ta sytuacja nie powinna się zmienić. To poprzedniej kadencji, uważam, Pan Burmistrz występował przeciwko temu prawu, nie powołując swojego zastępcy i skutki tego były takie, jakie opisywałem parokrotnie. Natomiast trzymając się argumentacji Pana Przewodniczącego, to teraz właśnie oczekujemy korekty wysokości tej sumy. Bo w całej narracji, wtedy kiedy opracowywaliśmy tą uchwałę o wynagrodzeniu, argument jednoosobowego wypełniania obowiązków dwóch stanowisk, był koronnym argumentem i tutaj korekta powinna dotyczyć wysokości wynagrodzenia.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiPan radny Łabędzki. No ja wiem, już chyba temat wynagrodzenia Burmistrza, to będzie etatowym tematem do dyskusji na każdej sesji zapewne. Nie będę się do tego ustosunkowywał. (…) Nie, nie, ja, Pan wybaczy, Panie radny, ja skorzystam z takiej bardzo mądrej maksymy Pisma Świętego: „Mowa jest srebrem, milczenie jest złotem”.

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącego Rady Miasta udzielona na sesji pod Nr 29

 

Nr 37. Panie Przewodniczący, w związku że myśmy dzisiaj jako Rada przyjęli Raport o ochronie środowiska w kształcie, który jest mi nieznany, bo tak naprawdę ja nie wiem, co dzisiaj przyjęliśmy jako radni. Państwo może mają lepsze informacje. Ja niestety nie. Chciałbym zapytać, czy otrzymamy tą przyjętą wersję tego Raportu, żeby się z nią chociaż po głosowaniu zapoznać?

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącego Rady Miasta udzielona na sesji Odnośnie raportu zgłoszonego przed radnego Łabędzkiego, ja nie wyobrażam sobie, żeby taki raport nie został przekazany już po poprawieniu.

 

Nr 38. Wrócę do pytania z poprzedniego roku, z wiosny poprzedniego roku, kiedy pytałem o ewentualne oszczędności z zimowego utrzymania dróg w mieście. Wtedy otrzymałem odpowiedź, że należy się uzbroić w cierpliwość, ponieważ zima będzie jeszcze w roku 2014 w grudniu i nie wiadomo, jaka będzie, nie wiadomo, ile wydamy. Ten już czas mamy za sobą. Możemy tego podsumowania dokonać. Panie Burmistrzu, pytam więc, jakie oszczędności wynikły w ubiegłym roku budżetowym z tego, z tej sprzyjającej aury, z łagodnej zimy? I jeżeli takie oszczędności mamy, to jakie pomysły na wykorzystanie tych zasobów pieniężnych?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o oszczędności z zimowego utrzymania dróg, jak wszyscy wiemy, zawsze jest sprawozdanie z wykonania budżetu i stosowna informacja w tej sprawie w tym sprawozdaniu się znajdzie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 38 /akapit 2/

 

Nr 39. Oświetlenie na ulicy Łowczej, Panie Burmistrzu. Prośba pracowników, którzy mają tam swoje stanowiska pracy. Proszę o przygotowanie informacji na temat możliwości doświetlenia tej ulicy na wysokości, tam aż się prosi tak na wysokości piekarni PSS-u, aby była latarnia. Idealnie byłyby dwie latarnie między skrzyżowaniem z ulicą Białowieską a bramą wjazdową do PUK-u. Tam przy bramie wjazdowej do PUK-u mamy latarnię, ale pozostała część ulicy jest ciemna. Pracownicy, którzy czasami w nocy, w okresie zimowym wiadomo, że mamy długie te okresy zmroku, chodzą do pracy, narzekają na to, że i dziki tam wychodzą na tą drogę. I czasami użytkownicy parkingu naprzeciwko PUK-u też budzą no lęk, tak, szczególnie u pań.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 39

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 39a

 

Nr 40. Następne pytanie, Panie Burmistrzu, ulica Małomiejska to jest mała ulica i małomiejska. Na razie i małomiejsko wygląda, i jest mała. Proszę o przygotowanie informacji na temat możliwości przebudowy nawierzchni tej drogi. Ale z drugiej strony powiem szczerze, że przychodzi mi do głowy może pomysł na uwłaszczenie tej ulicy. Państwo no tak trzeba by było w naturze zobaczyć, jak ta uliczka wygląda. Może faktycznie uwłaszczenie pomiędzy tych mieszkańców, którzy mają tam swoje działki, byłoby pomysłem na zagospodarowanie tego terenu. Ale to jak mówię, to tylko taki luźny pomysł.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

 

Nr 41. Prośba ulicy, prośba, przepraszam, mieszkańców z ulicy Handlowej o zamontowanie progów zwalniających. Na tym odcinku ulicy Handlowej równoległym do ulicy Partyzanckiej. Nie tam przy osiedlu domków szeregowych, ale na tym odcinku wiodącym do lasu. Tam niektórzy kierowcy zapominają, że nie ma w tej chwili fizycznie drogi Żeromskiego. Bo jej fizycznie nie ma. Jest tam dół po drodze, która kiedyś istniała gruntowa i, ale też to jest takie miejsce, gdzie jest troszeczkę dzieci, więc tak przez szacunek dla tych najmłodszych mieszkańców.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 38 /akapit 3/

 

Nr 42. Następna sprawa, przejście dla pieszych przy szkole na ulicy Wróblewskiego. Tam jest, tam są takie dwa mijające się po obu stronach drogi chodniki i tutaj naprawdę trzeba jakiś pomysł taki wypracować, żeby przejście dla pieszych z jednej strony na drugą zrobić. Bo jak mówię, tam jest i parking kawałek i mówię, takie miejsce, gdzie się mijają chodniki. No na skos nie możemy chyba przejścia dla pieszych namalować, więc... Jest także prośba z terenu tejże szkoły drogi dojścia do tej szkoły. Tam od ulicy Wieniawskiego i Chopina jest prośba o zrównanie w zasadach ruchu drogowego pieszych i samochodów, ograniczenia prędkości na tych uliczkach, bo to są uliczki, którymi dzieciaki dochodzą do szkoły i czasami jest to faktycznie niebezpieczne.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 38 /akapit 4/

 

Nr 43. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, ja ten wniosek będę stawiał jeszcze na Komisji Spraw Społecznych, ale w miarę szybko, a dzisiejszy, znaczy nie wiem, czy z dzisiaj, ale ostatnie wypowiedzi Pana Wiceburmistrza dotyczące zaniedbań w kształceniu zawodowym w Hajnówce. Ja się bardzo w ogóle cieszę, że Pan Wiceburmistrz dostrzegł to, że Hajnówka jest terenem wyludniającym się, że dostrzegł jedną z przyczyn tego wyludniania się. No szkoda tylko, że Pan jako i radny powiatowy, i potem Wicestarosta sam mówi, że 8 lat temu trzeba było podjąć działania i że te działania wtedy nie zostały podjęte jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Natomiast o co ja się zwracam? Z jakim wnioskiem się zwracam? Więc o zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta i Rady Powiatu w sprawie realizacji zadań oświatowych oraz założeń i planowanej strategii przy udziale dyrekcji szkół wszystkich szczebli z terenu miasta oraz przedstawicieli związków zawodowych. Powinniśmy usiąść i przemyśleć sobie, jaką mamy strategię oświatową dla miasta, jak kształcenie ma wyglądać, jakie mamy cele przed sobą. Chociażby uwzględniając potrzeby lokalnych przedsiębiorców. I tą wypowiedź ostatnią Pana Wiceburmistrza traktuje jako zielone światło dla tego tematu.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Bogdan Łabędzki powiedział, że z moich wypowiedzi wyglądało tak, że 8 lat, 8 lat za późno, jeżeli chodzi o modernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. Ja myślę, że 10 lat, ale nie mówiłem o powiecie hajnowskim, o starostwie czy Urzędzie Miasta, tylko o Ministerstwie, które odpowiada za szkolnictwo zawodowe, gdyż to ono jest winne stanowi szkolnictwa zawodowego w Polsce. Szanowni Państwo, ja wystąpiłem jako Wicestarosta z inicjatywą jakby powołania takiego konsorcjum małego z poszczególnych powiatów, gdzie są szkoły zawodowe, aby razem wystąpić i wstąpić, aby pozyskiwać środki właśnie na szkoły zawodowe. Niestety, szanowni Państwo, bo była też moja też, uważam, porażka, gdyż takich programów nie było i dotychczas nie ma. Jest w końcu zielone światło. O tym właśnie mówiłem w jednym z wywiadów, że w końcu ci zarządzający na górze przemyśleli, że szkoły zawodowe są nam bardzo, bardzo potrzebne, Być może to była też taka myśl, że tak dużo młodzieży właśnie nie mogło się uczyć i wyjeżdżało za granicę. Natomiast jeżeli chodzi o popyt ich tutaj na rynku pracy, w różnych zakładach pracy jest naprawdę duży i potrzebują tych fachowców. Gdy spotkałem się z Panem Sergiuszem Martyniukiem w Pronarze właśnie odnośnie współpracy, bardzo prosto powiedział: W waszej zawodówce możecie tylko klepać szufelki. I powiedział to prawdę. Natomiast nas jako Starostwo Powiatu Hajnowskiego bez wsparcia środków pomocowych nie było stać na zakup maszyn oczywiście za wielkie miliony.

 

Nr 44. Przygotowanie miasta do ewentualnego przyjęcia repatriantów z Donbasu, Panie Burmistrzu. Te rodziny są początkowo po samej repatriacji umieszczane w ośrodkach dla uchodźców. No trzeba, trzeba szukać jako dla naszych rodaków pochodzących z terenów objętych obecnie wojną, a będących dawnymi ziemiami Rzeczypospolitej. Może, Panie Burmistrzu, taką symulację zróbmy. 2-3 rodziny polskie z koncepcją mieszkanie i praca dla tych rodzin. W oparciu oczywiście o porozumienie z lokalnymi przedsiębiorcami.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiRodziny z Donbasu. Jeżeli będzie jakiś program ogólnokrajowy, to oczywiście, powinniśmy się nad tym zastanowić. No ale ja mówię, takim programie z pieniędzmi, nie tylko takim programie mówionym, bo takich to my mamy dużo mówionych.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 44 /punkt 4/

 

Nr 45. Jest też taki apel Związku Dużych Rodzin 3+, którzy apelują. To są, proszę Państwa, między innymi, to jest między innymi ten Związek, który kiedyś propagował Kartę Dużej Rodziny. Myśmy ją przyjęli, proszę sobie przypomnieć, jako samorząd, kiedy jeszcze władze centralne nie miały takiego projektu. Ale to tak jest, że czasami samorządy występują z jakąś inicjatywą i później goni ich za tym władza centralna i coś takiego organizuje. Obecnie Związek Dużych Rodzin 3+ proponuje bon opiekuńczo-wychowawczy, który byłby świadczeniem nowego rodzaju, co prawda, i który rodzice wykorzystywaliby, chociażby do opłacenia usług opiekuńczych w przedszkolach czy u niani, czy w klubie przedszkolaka, czy w różnych miejscach. No oczywiście, dostosowane to do różnych możliwości budżetowych różnych miast. Ale chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, ilu mamy takich maluchów na przykład do 36 roku, przepraszam, miesiąca życia, do 36 miesiąca życia, tak, i żebyśmy my pomyśleli o wsparciu takim comiesięcznym dla rodziców. Jest to taki projekt, z którym Państwo mogą się zapoznać na stronie Związku Dużych Rodzin 3+, także zachęcam, żeby to sprawdzić.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 45

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 45a

 

Nr 46. Panie Burmistrzu, wrócę do takiego tematu, który poruszyłem w roku ubiegłym. W tym roku chcę sprawdzić po prostu na zasadach ewaluacji stan należności wymagalnych na koniec roku 2014. W tamtym roku pytałem o stan z 2013, teraz 2014. I wzorem roku ubiegłego proszę mi udzielić informacji, jeżeli oczywiście takie należności wymagalne są, nazwy podmiotów, których zobowiązania składają się na tę sumę, wartości zobowiązania, rodzaj zobowiązania, data powstania tego zobowiązania, podejmowane działania na rzecz wyegzekwowania oraz przyczyny, dla których nie udało się tych zobowiązań wyegzekwować.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 46

 

Nr 47. Hajnowscy przedsiębiorcy, Panie Burmistrzu, proszą, to tak troszeczkę i na bazie tego, co było ostatnio, Panie Burmistrzu. W roku ubiegłym mieliśmy taką skargę mieszkańców, która opinię publiczną w całym kraju też obiegła, o takim nierównym traktowaniu czy poczuciu nierównego traktowania mieszkańców. Teraz, Panie Burmistrzu, raut. Ja jestem nieprzyzwyczajony, że rauty mają miejsce w karnawale, natomiast raut zorganizowany w pierwszy piątek wielkiego postu niektórych mieszkańców i przedsiębiorców zbulwersował, bo dla kogo on był organizowany, skoro na początku wielkiego postu? Zapusty w Domu Kultury na początku wielkiego postu – też mieszkańcy zapytują, dlaczego tak mamy? Na tej bazie też przedsiębiorcy zwracają się z prośbą, aby zorganizować spotkania robocze, żeby to były spotkania robocze z przedsiębiorcami organizowane cyklicznie. No niektórzy mówią, że co 2 miesiące, niektórzy mówią, że raz na kwartał, ale żeby był taki stały termin, w czasie, w którym Pan jako Burmistrz ze swoim Zastępcą, z Przewodniczącym Rady Miasta będzie na dyżurze takim w godzinach popołudniowych, w granicach godziny 17:00, kiedy przedsiębiorcy mogą już wygospodarować sobie czas i mogą przyjść tutaj do Urzędu Miasta. Może na tej sali właśnie, żeby można było grupą jakąś porozmawiać. Ja bym proponował, Panie Burmistrzu, żeby, znaczy ja oczekuję, składam wniosek, żeby to Pan zaproponował pierwszy termin takiego pierwszego spotkania, bo nie chcę Panu niczego narzucać. Ale z takim terminem, z takim wyprzedzeniem przynajmniej 2-tygodniowym, bo to są ludzie pracujący, mający swoje własne różne zobowiązania. Żeby tak przynajmniej 2 tygodnie wcześniej uprzedzić ich, że takie spotkanie będzie miało miejsce. Chciałbym, żeby na takim spotkaniu, pierwszym przynajmniej, było wygenerowane, była wygenerowana taka informacja dotycząca planów inwestycyjnych miasta, wizji rozwoju w oparciu o miejscowy kapitał, to jest bardzo ważne dla przedsiębiorców, listę propozycji konkretnych wspólnych działań. Znaczy takich działań, które widzimy, że powinny być wspólnie realizowane.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji Nie widzę żadnego problemu, żeby takie spotkania robocze z przedsiębiorcami organizować. To tylko zależy od tego, żeby ci przedsiębiorcy chcieli, ci przedsiębiorcy, z którymi ja mam kontakty, którzy mnie znają, wiedzą że tutaj nie ma żadnych barier, nie ma żadnych problemów, z tym że jeżeli zaczniemy takie spotkania robić, to być może trzeba to połączyć z jakimś praktycznym spotkaniem czy z kimś z Urzędu Skarbowego, czy Zakładu Usług Społecznych. I takie spotkania już robiliśmy, także Panie Sekretarzu, proszę zapisać i z taką propozycją do przedsiębiorców wyjdziemy.

Od razu wyjaśnię wszystkim Państwu, że raut nie był celem spotkania. Celem spotkania było przed wszystkim podziękowanie i dowartościowanie tych wszystkich, tych przedsiębiorców, którzy mają bardzo, bardzo duży wpływ na rynek pracy w naszym mieście. Byli to Pan Maciej Formanowicz i Pan Sergiusz Martyniuk. Natomiast Pan Wiktor Kabac został wyróżniony za swoje wieloletnie zaangażowanie w pracach artystycznych. Termin po prostu wypadł taki, jaki wypadł z różnych przyczyn organizacyjnych. Ale zależało nam na tym, żeby te osoby przede wszystkim miały czas, mogły tutaj być razem, ale również różne inne względy organizacyjne. Żadnych innych tutaj zamierzeń nie było.

Odpowiedź Pana Adama Czuraka – Radnego Rady Miasta udzielona na sesji – I jeszcze tutaj może wyjaśnię dla radnego Pana Bogdana Łabędzkiego à propos zapustów. Zapusty były organizowane w związku z zakończeniem, rozpoczęciem, przed rozpoczęciem postu prawosławnych i u prawosławnych jest rzadziej praktykowany zwyczaj karnawału a bardziej zapustów. Akurat to wypadło w takim okresie, że tak, że w środę zaczyna się post katolicki. Ale to nie była impreza miejska i opłacana na zasadzie faktury dla HDK.

 

Nr 48. Część mieszkańców, Panie Burmistrzu, też jak gdyby oczekuje, że w niedługim czasie poznają plany przebudowy Ośrodka Sportu i Rekreacji. Chodzi o kompleks sportowy. To takie też oczekiwanie, że no może na stronie internetowej będzie jakiś projekt czy wymienione elementy, które ulegną modernizacji, w taki sposób.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 25

 

Nr 49. Panie Burmistrzu, następny punkt. Jak ocenia Pan decyzje finansowe PEC-u w zakresie kalkulacji kosztów budowy przyłączy do budynków jednorodzinnych? Ja prosiłem o taki wykaz z poprzedniego roku i tam faktycznie można, ja nie mówię, że ja odniosłem takie wrażenie, ale można odnieść wrażenie, że są jakieś osoby uprzywilejowane, które płacą tyle samo za znacznie dłuższy odcinek przyłącza niż osoby, których przyłącza wynoszą 5, 7, 10 metrów. I mieszkańcy zadają pytanie no: Jak się to kalkuluje? Dlaczego tak jest?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiKoszty przyłączy do sieci to pytanie do Prezesa PEC-u. Także to pytanie, gdy dostaniemy odpowiedź, Panu radnemu prześlemy. Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale ja już otrzymałem... Jerzy Sirak – No to, to, to wie Pan, ja nic innego w tej sprawie nie powiem. Jest to specjalistyczna wiedza i przepisy prawne dotyczące gospodarki cieplnej.

 

Nr 50. Wrócę do swojego takiego starego pomysłu – zagospodarowanie hałd po wysypisku na Poryjewie. Tam teraz mamy doprowadzoną ścieżkę rowerową. Nie wiem, może jakieś trasy crossowe w okresie letnim? Koncepcja zagospodarowania tego w okresie zimowym. Tam mamy sporą działkę, więc może w taką stronę tam pójść? Naturalne góry nam takie wyrosły, więc wykorzystajmy to.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiZagospodarowanie wysypiska. Ja przypomnę, że rekultywacja wysypiska została zrealizowana z wykorzystaniem środków unijnych, jest trwałość projektu i to nas obowiązuje. Także na razie nie możemy myśleć o jakichkolwiek innych pomysłach.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 50

 

Nr 51. Panie Burmistrzu, mieszkańcy, którzy są użytkownikami parku miejskiego, dopytują się o organizację ruchu w tej chwili tutaj przy przychodni. Wyjazd z parkingu takiego wewnętrznego na alejkę parkową. Tuż przy tablicy, która mówi o tym, że po parku mogą jeździć tylko pojazdy, którym właściciel udzielił takiej zgody. Ja rozumiem, że są, że jest to próba skomunikowania tego parkingu wewnętrznego z miastem, ale to się w tej chwili odbywa kosztem pieszych na tej alejce... No możemy mówić o dzieciach, możemy mówić o, to, to, to... To mówię, jest jak gdyby temat jakby, który należy rozwiązać. No nie może to tak być, że, że jakiś tam obszar naszego parku miejskiego w ten sposób eliminujemy z użytkowania. Albo, znaczy nie wiem, bo w tej chwili nie ma jakiegoś oznakowania drogowego, także ja na przykład nie wiem, czy mogę wjechać tam od strony Piłsudskiego, czy mogę tylko wjechać od parkingu tam? Czy pieszy ma mi ustąpić? Czy ja mam ustąpić pieszemu? Czy ja mam zjechać na trawnik samochodem, czy pieszy ma uciec na trawnik? To są takie konkretne dylematy.

/do wniosku odniósł się Pan Jakub Kośko – wniosek Nr 62 oraz mieszkaniec miasta – Nr 65/

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Organizacja ruchu za przychodnią SP ZOZ w Hajnówce. Również gdy byłem Wicestarostą Powiatu Hajnowskiego, radni wystąpili z wnioskiem o poszerzenie oferty parkingowej właśnie za przychodnią i w obrębie Urzędu Pracy. Wspólnie z Urzędem Miasta wykonaliśmy kilkanaście stoisk parkingowych i również była taka propozycja wynikająca oczywiście z inicjatywy radnych, aby ten ruch był jednokierunkowy, wychodził na alejkę za przychodnią ze skrętem oczywiście w lewo i później w prawo na ulicę Piłsudskiego. Jesteśmy na etapie uzgodnienia organizacji ruchu. Szczerze mówiąc, ja się zobowiązałem jako Wicestarosta, ale... (...)

Ja myślę, że to jest inicjatywa też mieszkańców, też mieszkańców, dlatego to próbowaliśmy załatwiać. Natomiast ja myślę, że spokojnie jeszcze... (…) jeszcze raz wrócimy do tematu i być może z powrotem zagrodzimy przy przychodni i tego ruchu nie będzie. Natomiast żeby usprawnić i poprawić bezpieczeństwo właśnie w tym miejscu, taką propozycję składaliśmy.

 

Nr 52. Mieszkania komunalne w zasobach. No właśnie, Panie Burmistrzu, mówimy o budowie zasobów komunalnych, mieszkania, plany, odraczane ciągle, przywoływane w okresach kampanii wyborczej. Panie Burmistrzu, co Pan na to, żebyśmy my, dla części przynajmniej lokatorów zasobów komunalnych, pomyśleli o mieszkaniach w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej? Pustostany, które w tych zasobach Spółdzielnia posiada, żebyśmy po prostu pomyśleli, czy by nie można było wykorzystać ich jako miasto właśnie dla mieszkalnictwa komunalnego? Tak żeby nie mówić gołosłownie, proszę Państwa, generalnie wynika nam, że opłaty ponoszone przez mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej są czasami niższe niż w zasobach komunalnej, więc to warto wziąć pod uwagę i taki motyw, tak?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Mieszkania komunalne w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej. Takie mieszkanie komunalne 1 mamy. Jeżeli będą sytuacje takie, chociaż ja już mówiłem, że nie będę wysokiej Radzie proponował takich rozwiązań, bo nie mamy zbyt dobrych doświadczeń, ale jeżeli będzie można komuś pomóc w ten sposób, to na pewno nie będziemy tutaj się upierali i w każdej sytuacji ja ze stosownym projektem uchwały do wysokiej Rady wystąpię.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 44 /punkt 1/

 

Nr 53. Dalej jeszcze, Panie Burmistrzu, adaptacja strychów. Co z adaptacją strychów na Osiedlu Millenium? To są konkretne pytania.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 44 /punkt 2/

 

Nr 54. I jak wygląda sprawa porozumienia w sprawie lokali socjalnych ze Spółdzielnią Mieszkaniową? Bo tam, co prawda, już ta ilość mieszkańców, których spółdzielcy mają w swoich zasobach, a powinno mieć ich w swoich zasobach miasto, się zmniejsza, ale to nie wiemy, tak, czy przy kolejnych eksmisjach gdzieś tam taka sytuacja znowu nie zaistnieje. Nie możemy też jako miasto przerzucać swoich obowiązków na Spółdzielnię Mieszkaniową, która jest niezależnym podmiotem, także rozmowy na ten temat musimy prowadzić. Natomiast mówię, może te inne jeszcze walory tych przy tej okazji wziąć po uwagę.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 44 /punkt 3/

 

Nr 55. Panie Burmistrzu, też chciałbym zapytać, bo już przez parę miesięcy użytkujemy nowe lampy LED-owe. Mamy wynikające z tego oszczędności. Chciałbym otrzymać informację, jakie to oszczędności są na chwilę obecną, jak je odczuwamy? Natomiast jeszcze dodatkowo chciałbym otrzymać informację, czy w tym czasie użytkowania wymienialiśmy lampy LED-owe już? Czy jaką one mają awaryjność, czy może źle pytam, może jaką mają nieawaryjnośc te lampy, tak? Żeby brzmiało optymistycznej. Ale chciałbym, chciałbym się przyjrzeć też od tej strony temu, temu zadaniu, które realizujemy. Czyli generalnie jaka jest nieawaryjność nowych lamp LED-owych?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 55

 

Nr 56. Co do tej uchwały śmieciowej jeszcze takie luźne różne wnioski mieszkańców. Co na przykład z ulgą dla mieszkańców powyżej 75. roku życia przy opłatach za śmieci, za wywóz śmieci? Z resztą nowa ustawa daje nam troszeczkę więcej możliwości stosowania ulg. Może warto się temu przyjrzeć? Jak jest obecnie? Jak jest obecnie? Jak są podejmowane decyzje w sprawie podejmowania decyzji w sprawie opróżniania kontenerów na śmieci w zabudowie wielolokalowej? Czy to tylko według ustalonego harmonogramu czy też według bieżących potrzeb? Bo dostałem serię zdjęć z 11 Listopada, ze śmietników w ulicy Reja. Zresztą koleżance radnej z ulicy Reja będę chciał je dostarczyć też, żeby, bo to jej okręg, żeby zorientowała się też, jak to wyglądało. 11 Listopada i mieszkańcy mówią, żeby w tych okresach świątecznych faktycznie porządkować te miejsca.

/do wniosku odniósł się Pan Karol Nieciecki – wniosek Nr 19 i Pan Andrzej Koszelewski – wniosek Nr 80/

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 56

 

Nr 57. Panie Przewodniczący, na koniec mam taki wniosek w związku z tym, że dosyć mało wagi przywiązujemy do 2 ważnych wydarzeń historycznych tutaj dla naszej ziemi, które niestety boleśnie nas łączą wszystkich mieszkańców. Mało uwagi poświęcamy, więc składam wniosek o to, żebyśmy na zakończenie dzisiejszych obrad, już po punkcie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania, przed zakończeniem obrad uczcili minutą ciszy wszystkie ofiary deportacji syberyjskich z naszego terenu oraz zbliżający się Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Jako miasto faktycznie nie mamy tego dnia żadnych uroczystości, które by ten wynikający z uchwały Sejmu dzień uczcili. Bardzo więc proszę o minutę ciszy w tej intencji na zakończenie obrad, Panie Przewodniczący.

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącego Rady Miasta udzielona na sesjiI odnośnie minuty ciszy, Panie radny, takie wnioski się składa na początku porządku obrad. To jest zbyt poważna sprawa, żeby w jakichś na końcu sprawach różnych na końcu sesji, gdzie wszyscy śpią prawie, podejmować. Tyle. Proszę na następnej sesji w porządku obrad wnioskować i to zrobimy z powagą w punkcie numer 1.

 

Pan Adam Czurak – Radny Rady Miasta

Nr 58. Panie Burmistrzu, na początek już nieaktualny temat, ale na prośbę mieszkańców proszę o rozmowę z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie odpalania fajerwerków w okresie świątecznym. To znaczy wiemy, że mamy 2 dni, w których możemy odpalać, tak? A są ludzie, którzy mają małe dzieci, mają psy, którzy się specjalnie przygotowują do tych dni, kiedy wiedzą, że to nastąpi a u nas to ze względu na przedłużające się święta trwa to dłużej.

 

Nr 59. Po drugie chciałbym się zwrócić z apelem, to znaczy tak, leży mi na sercu kwestia zadrzewienia i zieleni miejskiej. Obserwuję zimowe u nas porządki, które w wielu przypadkach należy ocenić pozytywnie. Między innymi wycięcie żywopłotu na ulicy 3 Maja, który zasłaniał wjazd do bloków 39, 37, dzisiejszą pielęgnację koron drzew. Ale mam wrażenie, że jest w Hajnówce wycinanych więcej drzew, niż jest nasadzanych. Otóż rozmawiałem z turystą z Portugalii, który był autentycznie zachwycony Hajnówką ze względu na zieleń miejską. No architekturą jakby, architektura nie jest naszym, naszym no asem, ale zieleń miejska tak. Tym bardziej, że jesteśmy bramą do Puszczy i to w pewien sposób jakby wprowadza nas właśnie do lasu, nie? I tym bardziej, że ludzie, turyści to sygnalizują, czyli powinniśmy dbać o ten nasz atut i mieć przemyślaną politykę w tym względzie. To znaczy każda decyzja o wycięciu drzew, apeluję tutaj do Przewodniczących Rady Osiedla, no bo wiadomo: lipy produkują spadź, są drzewa krzywe, są drzewa zasłaniające. Jeżeli rzeczywiście przeszkadzają, jak najbardziej. Ale jeżeli jest to na zasadzie takiej, że śmiecą, że właśnie ta lipowa spadź, musimy sobie uświadomić, że mamy wiekowe dęby w Hajnówce. Coś na, coś unikalnego. Na ulicy Piłsudskiego, tu przy Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, przy OSiR-ze. Mamy lipowe aleje, które były już nawet w okresie przedwojennym nasadzone. Także musimy o to dbać.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiPan Czurak podnosi temat zadrzewienia zieleni miejskiej, bardzo fajny. Pan właśnie Wiktor Kabac wniósł taką propozycję, żebyśmy posadzili w naszym mieście tysiące dębów. Bardzo fajna propozycja. Zaczniemy to już w tym roku realizować, także mam propozycję tutaj do i wysokiej Rady, i do telewidzów, jeżeli macie Państwo jakieś propozycje, gdzie takie dęby powinniśmy sadzić, to bardzo proszę o składanie takich propozycji a zrobimy wszystko, żeby w tym roku już w kwietniu, w maju takie nasadzenia dębów realizować.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 59

 

Nr 60. Trzecia sprawa, to mam pytanie, czy w związku z tym, że mamy tereny inwestycyjne dosyć drogie i poszukujemy konkretnego inwestora, czy nasze oferty są przygotowywane w języku angielskim? Czy są rozsyłane też do takich instytucji, które jakby pozyskują takich inwestorów?

 

Pan Jakub Kośko – Przewodniczący Rady Osiedla Majdan-Czworaki

Nr 61. Proszę Państwa, ja chciałbym zwrócić parę no projektów czy pytań. Ludzie z ulicy Żeromskiego zwracali się do mnie w tej chwili jest no strasznie tam przejść. Strasznie i pytali się, kiedy wreszcie zacznie się właściwa budowa tego tej ulicy.

 

Nr 62. A jeszcze wracając do Pana Łabędzkiego, z przychodni ten wyjazd na park, to bardzo prosto. Tam ja oglądałem to i można postawić dwa tylko słupki, metalowe słupki, żeby nie wyjeżdżał na teren parku żaden samochód a rowerem czy tam pieszo można wejść i to sprawę załatwi wszystko. Bo faktycznie, tam chodzą tą główną aleją parku dzieci, młodzież na WF nieraz i także to tak. I to byłoby najszybciej i najprościej zrobić.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 51

 

Nr 63. Teraz jeszcze chciałbym, nawiązując do tych zebr na ulicach. Ulica Jagiełły, tam jest przedszkole i zwracali się ci mieszkańcy, żeby tam po prostu zebrę, na przejście do przedszkola zrobić zebrę, ale nie tylko, bo trzeba postawić tam progi. Cztery tak, tak jak w innych miastach to robią, gdzie są przedszkola i szkoły, że stawiają progi, tak samo tam. Bo już zauważyłem sam, że autobusy nawet nie chcą jechać na skrzyżowanie ze światłami. Wjeżdżają od ulicy w tę stronę i skracają, i tam wjeżdżają. To jest niebezpieczne po prostu. I żeby to zrobić. No i tak. I ale ja bardzo proszę o przyspieszenie tam.

/do wniosku odniósł się Pan Zdzisław Stankowski – wniosek Nr 72/

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 72 /akapit 2/

 

Nr 64. I jeszcze Urząd Pracy. Niemiła sprawa, ale mieszkańcy osiedla tartacznego, tak zwanego, mają zaplecze tego Urzędu Pracy z okien widoczne. Nie wiem, czy w tych Urzędach są ubikacje, czy jakieś toalety, to w każdym bądź razie pod płotami, no przeważnie mężczyźni, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie wiem, jak to rozwiązać, ale mieszkańcy prosili, żeby to uwagę zwrócić i zwracam, więc to wszystko, dziękuję.

Odpowiedź Pana Karola Niecieckiego – Radnego Rady Miasta udzielona na sesji Wspólnie z Piotrem Mironczukiem interweniowaliśmy w tej sprawie, bo też mieliśmy ten problem ubikacji. No i teraz Pani Dyrektor obiecała, że się poprawi. I tam było tak, że po prostu były zamknięte te toalety. I ludzie dzwonią: No Panie radny, niech Pan pójdzie, zróbcie coś – mówi – bo my nie mamy jak się załatwić. Chodzimy za garaż. A co kobieta ma zrobić z dzieckiem czy coś takiego? Obiecała nam Pani Dyrektor, że sprawa zostanie wyjaśniona, także...

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o Urząd Pracy, no wystąpimy z zapytaniem do Pani Dyrektor i sugestią, żeby te toalety były udostępniane.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 64

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 64a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 64b

 

Mieszaniec miasta

Nr 65. Jestem radnym Rady Osiedla Reja Majdan-Czworaki. Właśnie chcę uzupełnić wypowiedź Pana Jakuba na temat tego wyjazdu, prawda, zza przychodni, z parkingu zza przychodni. To miejsce stało się tak niebezpieczne i nieprzyjazne dla mieszkańców i korzystających z parku miejskiego. Samochody wjeżdżają od ulicy Piłsudskiego już na parking przed bankiem Spółdzielczym, nie wjazdem przed bankiem, tylko po prostu tu tym zjazdem, prawda, na aleję główną. Jadą chodnikiem, ludzie muszą oczywiście na trawniki uciekać, bo te 20 metrów samochód jedzie, prawda, pod Bank Spółdzielczy. Z kolei wyjeżdżający zza przychodni jadą aleją w kierunku no Piłsudskiego a samochód wjeżdżający jedzie na trawnik za drzewem. Trawniki już są porozjeżdżane. Tutaj Pan piękny wniosek składa o zagospodarowanie odpadów zielonych w Hajnówce, to właśnie tak są zagospodarowywane, prawda? Małe dzieci, wiadomo, zaraz zacznie się ciepły okres. Małe dzieci jeżdżą na wrotkach, na deskorolkach, na rowerach, prawda, aleją. No przecież dziecko wpadnie na samochód lub pod samochód, kto za to będzie odpowiadał? Złamie rękę, nogę lub głowę sobie rozbije, prawda? No, oczywiście młodzież szkolna też chodzi na lekcje WF-u do parku. Tam biegi są organizowane i tak dalej. Ja to obserwuje, bo mieszkam blisko. Także nie wyobrażam sobie takiego miejsca, że ruch kołowy jest puszczony po parku a dla ludzi, dla których jest przeznaczony park, czyli na odpoczynek, na rekreację, nie ma miejsca. Latem zrobi się, prawda, rozgrzany będzie asfalt. Aleja będzie rozjeżdżona. Oczywiście na remonty nie będzie pieniędzy, bo brak funduszów będzie w budżecie. A poza tym to, no cóż? Wiadomo. Starsi ludzie idą sobie na ławeczkę do parku czy idą pod fontannę. Inwalidzi, prawda, na wózku inwalidzkim jadą aleją, prawda, to gdzie to towarzystwo ma uciec? Po trawnikach, bo ktoś wprowadził ruch kołowy w parku? To są absurdy. Na 3,5 metra wisi regulamin korzystania z parku miejskiego zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Hajnówki. Wiadomo, że to było przed laty, ale słusznie, że jest taki regulamin. A tu odwrotnie coś się dzieje. Także to natychmiast trzeba do stanu pierwotnego przywrócić, tak jak Pan Jakub mówił. 2 słupeczki między przychodnią a tamtym ogrodzeniem i nie ma wyjazdu.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 51

 

Pan Mirosław Szamborski

Nr 66. Chciałbym tutaj poruszyć jedną sprawę. Ja tutaj w ubiegłym roku nadmieniałem tą sprawę, a mianowicie chodzi o sprawę amfiteatru. Tutaj mam, mam nasze społeczeństwo i przyległej dzielnicy. Mianowicie Pan Giermanowicz, tak Pan obiecywał, że tam będzie cicho po zadaszeniu. Nie wiem, czy ta budowla już jest skończona, nie, bo my zadajemy pytanie. Bo wygląda nie na nieskończoną. A po już tym zadaszeniu mieliśmy już namiastkę pewnej takiej na Sylwestra próby. No ja dziękuję, my dziękujemy, Panie Giermanowicz, ale my takiego, nie jesteśmy do takiego, niestety, ale to jest nie do przyjęcia. Ten hałas, który miał ustąpić, niestety on jest potęgowany jeszcze więcej. Bo to wszystko odbija się od dachu i ona wylatuje tymi w stronę naszych dzielnic, dzielnicy. Tak nie ma prawa być, Panie Giermanowicz. Chyba jeżeli, chyba że tam będzie jakaś namiastka poprawy, czy coś, bo naprawdę my będziemy się starać. My będziemy się starać... Bo jeżeli to nie, to będziemy pisać, albo sprawy sądowe będziemy zakładać. Bo nie dość, że ten usytuowanie tego amfiteatru jest złe, bo one powinno być o 180 stopni odwrócone. Ten budynek, co tam jest, co tam scena jest, ona powinna być odwrócona, tego by nie było. Nie byłoby tego problemu. A to nie jest taki, to jest duży problem. Bo tam nie idzie wytrzymać. I zbliża się wiosna, lato i my cierpim. Tam nie idzie wytrzymać. Tam niektórzy ludzie wyjeżdżają, żeby odpocząć. Pomimo mają swoje działki i domy, w których chcemy odpoczywać, a nie wyjeżdżać gdzieś odpocząć sobie.

Odpowiedź Pana Jana Giermanowicza – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji Panie Szymborski no, wyciągnął mnie Pan do odpowiedzi, albowiem faktycznie rozmawialiśmy na ten temat. I muszę Panu powiedzieć, że te same odczucia miałem, albowiem uczestniczyłem bezpośrednio w tym wieczorze sylwestrowym naszym w amfiteatrze. I nasi pracownicy, którzy odpowiedzialni byli za nagłośnienie z Hajnowskiego Domu Kultury, oczywiście poziom nagłośnienia ustawili na poziomie jakby bez zadaszenia. Wszyscy, którzy przebywali wówczas na widowni, tu właściwie pod dachem, bo na siedzeniach nie byli, mieli te same spostrzeżenie, co Pan. Było po prostu strasznie głośno. Muszą to zweryfikować. Ja porozmawiam z akustykami w tym temacie, ale gwarantuję Panu, że teraz jeśli będzie na normalnym takim poziomie nagłośnienia natężenie dźwięku, jak będzie odpowiadało dla tych, którzy będą uczestnikami tej imprezy konkretnie w amfiteatrze siedzący pod zadaszeniem, żeby nie byli zagłuszani, żeby nie było dyskomfortu akustycznego. Na pewno w okolicach ulicy Orzeszkowej odczucia również się poprawią.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 66

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 66a

 

Nr 67. Druga sprawą, to chciałbym tutaj, Panie Burmistrzu, o poruszenie sprawy i w ogóle. Wiem, że Hajnówka nasza jest troszeczkę niekomfortowym sytuacji odnośnie komunikacji. A chodzi szczególnie o komunikację między Hajnówką a Bielskiem. Wiem, że tu objęli całe to prywatne firmy. Ale, proszę Państwa, i przede wszystkim społeczeństwo to nie są sardynki. Przede wszystkim rzucili się wszystkie ci, którzy, jak to się mówi: Kto ma czym jeździć, tym wozi ludzi. Byłem świadkiem takiego jadu małym samochodem, gdzie napakowali się ludzi i był nadmiar. Jechał, niestety, ale z nadmierną szybkością, a tym bardziej, że ludzi pchał jak, jak to się mówi, sardynki. O, i przede wszystkim trzeba, a ludzie płacą. Ludzie płacą takie same pieniądze, jak na trasie Białystok PKS i w tym. A chcą jeździć w lepszych warunkach, w bardziej komfortowych. I dojechać szczęśliwie do miejsca, gdzie się ma przyjechać. Dziękuję.

 

Pan Janusz Antipow

Nr 68. Trafiło mi się. Janusz Antipow. Ja tak przysłuchuję się tym rozmowom i tak, no nie wiem, mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony się cieszę, że mamy tyle pieniędzy. Ukłon w stronę do tych, którzy potrafią obsługiwać kalkulator. Z drugiej strony widzimy jakaś taka przepaść, która no nie wiem, czy łączy, czy dzieli, tylko że tymi pieniędzmi rozdzielają, którzy nie, ale temat mojego wystąpienia będzie nieco inny. Po ostatniej rozmowie i wypowiedzi Pana Burmistrza, no może nie tyle ja, ale ci, którzy grają w orkiestrze, no mają takie mieszane uczucia. W sumie taki wrzód, jaki jest na no w sumie na finansach miasta, jakim jest orkiestra, to wydaje mi się, no bardzo miły wrzód, no ale ponoć, ponoć bardzo dużo kosztuje. Był okres, kiedy w Hajnówce były orkiestry – w Tartaku, na Kolejkach. Mieszkańcy Hajnówki to pamiętają. Później powstała orkiestra w Zespole Szkół Zawodowych dzięki temu, że Pan K. się za to wziął. No był taki moment, kiedy Pan K. zostawił tą orkiestrę ze względów tam zdrowotnych. Nieistotne. W ciągu miesiąca jego zastępca musiał się zorganizować z nauczyciela muzyki do dyrygenta. To nie sprawiało trudności. Największym problemem było znalezienie tych nutek, no ale orkiestra ruszyła. Wtedy zostało chyba 12 osób w orkiestrze. Po 5-6 latach sama sekcja trąbek ostatnio w HDK wyszła w takiej potędze, jak orkiestra sprzed 5-6 laty. No problem zaczyna się akurat w tym miejscu, kiedy ta orkiestra się rozrosła. Każdy chce, każdy lubi. No ale fundusze, które idą na ta orkiestrę, te no niestety zatrzymały się tam na 2009 chyba roku. Czyli część miasto, część starostwo. I wszystko było dobrze, kiedy było tak 15, niecałe 20 osób. Sukcesywnie orkiestra się powiększa. Czy dobrze, czy źle, trudno powiedzieć, no ale ostatnio przed pomnikiem, gdzie kiedyś czołg stał, mieszkańcy po prostu brawami pokazali, że coś takiego, jak orkiestra jest potrzebne dla miasta, jest potrzebne po prostu dla mieszkańców. No i ten problem tak narasta. No chodzi jeden dyrygent od Burmistrza do Starosty. Każdy obiecał, obiecał. Pan Starosta już na 100 %, oczywiście poprzedniej kadencji, że już instrument muzyczny na pewno kupimy. No najmniej saksofon i tak dalej, no to w sumie tam te 5 000 czy 6 000 złotych. No ekipa się zmieniła. No saksofon prawie jeszcze chyba, nie wiem, w próżni jest, no ale być może będzie. No i taka, taka, taka wypowiedź, która padła właśnie z ust Pana Burmistrza. Pan powiedział, Panie Burmistrzu, że orkiestra mało się aktywuje. Nie wiem, czy to przez pomyłkę, czy to ta, no ale po prostu te słowa poszły w eter. No część orkiestr, znaczy uczestników tej orkiestry, część muzyków, ci którzy pamiętają czasy Pana K., ci którzy pamiętają jeszcze, jeszcze te wcześniejsze no i oczywiście te dzieciaczki, o tak powiem, o taka wysokość tych dzieci, które zaczynają grać. No trudno mi powiedzieć i komukolwiek tak do serca, że one się mało aktywują. Ale jeszcze wracając jeszcze do tych pieniążków. Pan wspomniał, że Pan załatwił czy dał, no nie wiem, pieniążki na instrumenty. Ja wspomniałem, przez 4 lata Pan K.R. chodził, załatwiał te instrumenty. No niestety, nie udało się. No w końcu znalazła się ta dobra dusza, napisała projekt. No i też, no projekt jest, no ale do każdego projektu trzeba mieć wkład własny. No te pieniążki, które są od miasta i od starostwa, no to są tak wyliczone, że ten, bo w sumie jest za każdym razem jest pisany projekt, ten projekt jest pisany pod te pieniądze. Orkiestra się rozrasta, no ale jest prykaz, że: No słuchajcie, macie 25 000, macie je zagospodarować. No ale musimy napisać projekt. Znaczy musimy, no został napisany projekt do Ministra Kultury. Oczywiście tam na 60 000 nie przeszło, ale skąd własny wkład? No załatwimy. Zgoda. Projekt nie przeszedł. No nie wiem, czy radość, czy smutek, niemniej jednak został odwołany ten projekt. Znaczy no osoba pisząca odwołała się no i traf chciał, że te pieniążki po prostu przyznano w kwocie 20 000 no i oczywiście wkład własny. No wkład własny np. w ramach tych 25 000. Czyli orkiestra, która liczyła 12 czy 15, czy 20 osób, miała te 25 000 no i po tych 5-6 latach orkiestra liczy około 50 osób orkiestry, czyli ci, którzy już grają i tworzą, jak to się mówi, tą jedną nutkę, nie mówiąc już o tych, którzy sobie tam cichaczem w domu próbują w te w ustniki dmuchać, którzy się przygotowują do tego. No i te same pieniądze są na dzień dzisiejszy. No prosta sprawa. No takie ustniki, takie w sumie patyczki, które potrzebne są do niektórych instrumentów plus jakaś tam oliwa, żeby posmarować te blachy, no to ponad 1 500 złotych to kosztuje. No taką śmieszną sprawą, no nie wiem, może nie śmieszną, ale te 25 000 z miasta od Pana Burmistrza i obiecane 20 000 od Starosty, czy to było 18 000, ostatnio będzie chyba 15 000, ma wystarczyć na to wszystko. Orkiestra jest oczywiście przeniesiona do Straży do budynku tych takich pomieszczeń takich magazynowych. No i tutaj też wychodzi takie, takie, no nie wiem, takie czy to żądło, czy źródło. Orkiestra z tych 25 000 i tej dotacji od starostwa ma zapłacić około 2 000 złotych za energię elektryczną, za energię, znaczy za ogrzewanie plus chyba 600 złotych za dzierżawę budynku. Gdyby tam orkiestry nie było, nie wiem, kto by te pieniążki płacił do miasta. No ale już pomijając to wszystkie, wiadomo, podatki trzeba płacić, No ale na przykład, no nie wiem, urząd jeden czy drugi w ramach zwrotu tych podatków mógłby przeznaczyć jakiś tam przynajmniej instrument, żeby tą orkiestrę zasilić. No ale niestety, tego, tego nie widać. Wszystko jest fajnie i pięknie, dopóki są jakieś sukcesy, bo wtedy tych ojców jest o wiele, wiele, wiele więcej. Przeliczaliśmy tą godzinę pracy biednego K.R. – dyrygenta. On ma etat, cześć etatu tego zawodowego w szóstce, w szkole nr 6, w szkole nr 1. Prowadzi jakieś tam zajęcia troszeczkę pozalekcyjne w ramach wykonywania swoich obowiązków tych szkolnych a resztę czasu poświęca na orkiestrę. I tak jak rano wychodzi z domu po godzinie 9:00, przychodzi o godzinie 19:00 i przez te godziny. Przeliczyliśmy te pieniążki po opłaceniu tego wszystkiego, co gdzie trzeba wydać, no to zostaje gdzieś tak około 12 złotych brutto godzina pracy dyrygenta, którego orkiestra naprawdę nie musi już żadnych orkiestr w województwie gonić. Po prostu inne orkiestry muszą do tej naszej hajnowskiej orkiestry po prostu na palce stawać, żeby po prostu dorównać. No ale jeszcze żeby było tak ciekawiej, to ten fundusz tych 25 000 od miasta jest jeszcze, są jeszcze, no nie powiem wsadzone, ale tam ujęte są mażoretki. No fajnie no. Jest Hajnowski Dom Kultury. Pani, która tam prowadzi te mażoretki, zatrudniona w Hajnowskim Domu Kultury. No a żeby było weselej, to ubiera, stroje oczywiście trzeba, no bo dziewczyny muszą ładnie wyglądać, ubiera Pan K.R. z tych właśnie pieniążków 25 000. I na to ostatnio też chyba poszło około 3 000 złotych. No w sumie to nie są wielkie pieniądze. Porównać te pieniądze do ilości zawodników w naszej tej piłce siatkowej. 170 tam parę tysięcy, to nie wiem. No na przykład tam siatkarze czy inny klub sportowy mógłby ewentualnie ubrać tą młodzież i te właśnie dziewczynki. No ale niestety, ktoś kiedyś zapisał no i oczywiście to pokutuje. No cieszymy się w ogóle, że orkiestra jest, że te pieniądze są przeznaczane, ale troszeczkę, troszeczkę to jest taki, no nie wiem, taka, taka, taka wilcza przysługa, że: Róbcie, co chcecie, pretensji nie możecie mieć, bo i tak wam dajemy tyle, ile chcecie. Ale chcemy tyle, ile my możemy wziąć. Czyli jeżeli te 25 000 od kilku lat nie pęcznieje, nie rozrasta się. A tutaj jak słuchamy, dzisiaj na przykład te pieniążki tak bardzo łatwo oddajemy innym firmom albo tym firmom, które gdzieś tam pod kogoś podlegają, czyli w takim, takim, takim zamkniętym są obiegu. No to nie wiem, w jaki sposób reagować i co mamy zrobić. Na przykład no mamy tu też koleżanki, które grają. Może niech one powiedzą, jak ta sprawa wygląda z przyjazdem w ogóle, z pracą w orkiestrze. No bo wiadomo, orkiestra jest taka, że no dyrygent co ma w sobie? No głos, zaparcie i siłę taką, że może przekonać. Nie może płacić młodzieży, no bo niestety, to jest orkiestra przy OSP, gdzie tam refunduje miasto i starostwo. Nie ma żadnego takiego przysłowiowego bata. Ale proszę przyjść na próbę i zobaczyć. Bez żadnego bata, bez niczego, bez zachęty przychodzi młodzież. Salka jest, no nie wiem no, połowę taka, gdzie 50 osób siedzi i dmucha w te rurki, gdzie nie ma czym oddychać. Druga sprawa no, nie wiem, nie wiem, w jaki sposób to rozwiązać, no ale ta młodzież przychodzi. Przychodzi i po prostu sama nalega, że chce grać. I co z tą młodzieżą zrobić? Jak się patrzy na taki, taki, taki wydruk, gdzie pieniążki idą, jakie instytucje biorą. No Pan, Panie Przewodniczący tam ostatnio się tam chwalił, że przez te 20 lat Pan tu w tej Radzie urzęduje, no ale przez 20 lat przyklepywania różnych wydatków to można się zorientować, że na przykład judo kosztuje tyle i tyle. To nie chodzi akurat o to judo, czy jakieś tam inne, inne, inne takie takie zabawy sportowo-turystyczne. Każdy sobie przychodzi ćwiczy czy tam siłowni, ale orkiestra to nie jest jakieś tam nie wiem czy ognisko muzyczne, czy, no nie wiem, jakieś kółko muzyczne. Orkiestra jest wtedy, kiedy wszyscy grają to, co dyrygent im każe. I jeszcze taka podstawowa sprawa. Jest tyle młodzieży i żadne dziecko, i żaden dorosły, który tam gra w tej orkiestrze, on nie płaci dodatkowych pieniędzy. To wszystko idzie z tej tych pieniążków, które właśnie przekazuje Burmistrz, przekazuje Starosta. Nie ma jakichś takich dodatkowych pieniędzy, że Pan K.R. dyrygent idzie z kapeluszem: Słuchajcie, dajcie mi to, to, to, to, bo mi brakuje, ja jakieś tam pieniążków do czegoś. Tutaj problem jest utrzymania tej orkiestry załatwienie instrumentów. No ale cóż. No jest jak jest. Że tylko chciałem to powiedzieć, że są rezerwy, które wypadałoby troszeczkę po tylu latach zmodernizować. Nie może tam 12 osób czy 20 przejadać, czy tam przegrywać w piłeczkę te 170 000, gdzie praktycznie żaden Hajnowianin tam nie jest. Dajmy zarobić dla Pana Dyrygenta. Dajmy. Albo zamieńmy się. 90 000 dla w tym roku 2015 czy 16 na orkiestrę a 25 000 na judo albo na siatkówkę. Zobaczymy, jak to będzie. Gdyby dyrygent miał taki fundusz te 170 000, ewentualnie 90 000. No najprostszym przykładem był wyjazd do Malente do Niemiec. Orkiestra, gdziekolwiek jedzie, to jedzie po prostu, żeby pracować, żeby grać, żeby reprezentować miasto, Polskę, naszą Hajnówkę, gdzie Burmistrz Zambrowa przeznaczył 30 000 orkiestrze na wyjazd do Grecji na odpoczynek za to, że ją reprezentuje. I powracając do Malente, oczywiście, tam byli Niemcy, bo wiadomo to w Niemczech było, ale były orkiestry niemieckie, czeskie i tam wiele, wiele innych. Oczywiście Czesi grali, to wszyscy tam uważnie patrzeli. Wyszli Polacy, no to wiadomo, tam Hajnówka niewiele coś ma tam Polska, tam Puszcza Białowieska, no to coś tam więcej. I oczywiście tam się szykowała orkiestra. Ta orkiestra po prostu dzieciaczki takie i trochę, trochę większe. No i wszystko było fajnie. Każdy sobie tam lekceważy. Siedzą sobie Niemcy, popijają napoje. No i pierwsze akordy w pewnym momencie taki widok był z góry, że każdy odkłada sobie ten kubeczek od ust, buzię otwiera i słucha, co oni grają. Po zagraniu podchodzą i pytają, ilu muzyków zawodowych jest w naszej orkiestrze, więc ci, którzy mieli coś do powiedzenia, powiedzieli, że nie, bo to jest taka orkiestra taka, jaka jest. No to byli zdziwieni i zaskoczeni. Dalej oddam młodzieży tym mikrofonie.

/do wniosku odniósł się Pan Karol Nieciecki – wniosek Nr 20 i Pan Andrzej Koszelewski – wniosek Nr 82/

Odpowiedź Pana Jana Giermanowicza – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Drodzy Państwo, ja tylko jeszcze na sekundę do sprawy orkiestry. Bardzo się cieszę, że Państwo poruszacie te tematy już dzisiaj na tym etapie, albowiem za chwilę w miesiącu maju, kiedy skończą się rozgrywki piłki siatkowej, zostaną znowu podpisane umowy z zawodnikami, znaczy co się przedłoży na pozyskiwanie środków finansowych na następny sezon piłki siatkowej i my w tym momencie musimy jako Rada Miasta do tego maja podjąć decyzję, czy będziemy finansować siatkówkę tą naszą zawodową w Hajnówce, a jeśli tak, to na jakim poziomie? Bo, drodzy Państwo, nie ma tak, że komuś dajemy, to musimy niestety komuś zabrać, bo pieniądze w tym momencie uchwałą z października 2014 roku były uchwalone w wysokości 713 000. To było więcej niż w roku 13. 165 000, nie wiem, dlaczego, ale pierwszy konkurs nie wyszedł, prawdopodobnie był drugi konkurs odnośnie 165 000 poszło na piłkę siatkową. Słusznie zauważono, że żaden z dzieciaków, żaden z zawodników nie uczestniczy w rozgrywkach tego klubu. Za UKS-em jestem jak najbardziej. To jest Uczniowski Klub Siatkowy, Siatkarski czy Sportowy. Oni biorą udział w rozgrywkach. Mają z tej puli na rozwój piłki siatkowej 10 000 i uważam, że to powinno pozostać. Natomiast jeśli chodzi o orkiestrę, to widać z tego, że ewidentnie jest niedofinansowana, bo finansowanie zostało na tym samym poziomie a liczba uczestniczącej młodzieży zwiększyła się. Drodzy Państwo, to jest najlepsza forma rozwijania intelektualnego młodzieży, bo gdzie gra muzyka, tam dobrzy ludzie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Od razu odnoszę się do sprawy orkiestry. No jest mi, mi osobiście przykro się tego słucha, bo ja od wielu lat bardzo mocno angażowałem się w sprawy orkiestry i to, że dzisiaj ta orkiestra jest taka, jaka jest, to jakaś mała cegiełka moja też w tym jest, jeżeli chodzi o współpracę zagraniczną orkiestry i pewne funkcjonowanie. Jak zresztą sam Pan Antipow wspomniał, dofinansowanie ze strony powiatu zostało zmniejszone. W przeszłości cały czas było to dofinansowanie po 25 000 z każdej strony. Dzisiaj problem wynika w dużej mierze z tego, że to dofinansowanie ze strony powiatu znacząco zostało obniżone, no pewnie brakuje pieniędzy, tak jak wszędzie. Ja tylko dodam, że 25 000 złotych to nie są wszystkie pieniądze, jakie miasto angażuje w funkcjonowanie tej orkiestry, bo sam Pan o tym wspomniał, że jest praca z mażoretkami,. To jest z kolei finansowane przez Hajnowski Dom Kultury. (…) Słusznie... No Pan mówi o części, ja mówię o podstawowych kosztach utrzymania instruktora. Tam wspomniał Pan tez o tych projektach, dodatkowych pieniądzach, to proszę też uczciwie powiedzieć, że tak naprawdę te projekty były pisane z inspiracji i przez urzędników miejskich, a zapewnienie finansowania na udział własny też było w dużej mierze udziałem samorządu miejskiego. Chociaż zgodzę się tu z Państwem, z poglądem poglądem, że jest to bardzo dobra działalność i ta działalność powinna być mocniej wspierana, i jeżeli chodzi o budżet przyszłego roku, pomyślimy, jak tutaj to finansowanie ze strony miasta zwiększyć, ale tak jak słusznie Pan Przewodniczący Giermanowicz zauważył, no w tej chwili jest to nie bardzo możliwe. Ale jak wiecie, i bardzo dobrze, że była taka inicjatywa, żeby przystąpić do konkursu projektów obywatelskich. Projekt też przeszedł i to też będą pieniądze z budżetu miejskiego, które zostaną na ten cel wydane. Orkiestra ma zaproszenie na wyjazd do Litwy. Też zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie tego wyjazdu przez miasto Hajnówka i my ten wyjazd również dofinansujemy. Jeżeli ja mówiłem o może nie największej aktywności, to nie w sensie jakimś negatywnym, jeżeli chodzi o samych członków orkiestry, ale tak jak wszyscy wiemy, ta orkiestra jest orkiestrą, która funkcjonuje w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej. I Straż Pożarna, tak jak może, wspiera działanie tej organizacji. Ja mówiąc o tym, miałem na myśli większą aktywność, jeżeli chodzi o współpracę z innymi samorządami w naszym rejonie. I w rejonie powiatu hajnowskiego, ale nie tylko. Z propozycją wystąpienia z koncertem w gminach przy różnych okazjach, bo przecież takich okazji nie brakuje, a czasami jak ta oferta kulturalna w gminach jest skromna, to nawet specjalnie bezpośrednio samym koncertem i oczywiście za jakąś odpłatnością. Jedynie to miałem na myśli i wierzę, że jest to pewna forma aktywności, która nie jest właściwie wykorzystana a może być wykorzystana i wierzę, że można to zrobić przy zaangażowaniu i Komendanta Straży Pożarnej i, że tak powiem, no wójtów w naszych samorządach. Ja ze swojej strony oczywiście też bardzo chętnie udzielę pomocy Panu K. w rozmowach z wójtami w tej sprawie i myślę, że to też może być dodatkowe źródło dofinansowania. Oczywiście, nie będzie to rozwiązanie wszystkich problemów, ale w tej sytuacji każda złotówka się liczy. A najważniejsze jest to, że dzięki pracy tutaj Pana K. i innych ludzi, którzy się angażują społecznie do tej pracy, ta orkiestra dzisiaj jest taka, jaka jest a jestem przekonany, że w przyszłości będzie lepiej i tak jak mówiłem, pomyślimy o tym, żeby w budżecie na 2016 rok zaproponować trochę wyższe środki. My nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, nie wiedzieliśmy, że powiat hajnowski tak radykalnie zmniejszył finansowanie dla tej orkiestry. Ale w ciągu roku, mówię, zastanowimy się nad tym, jak te działania orkiestry jeszcze wesprzeć.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 68

 

Członkini Orkiestry Dętej

Nr 69. Chcemy też właśnie dodać, że też orkiestra praktycznie nie ma w ogóle osób po szkole muzycznej czy akademii muzycznej. Jesteśmy wszyscy tak naprawdę amatorami, tak? Zaczynaliśmy również w szkołach podstawowych, kiedy ta orkiestra jeszcze była w Zespole Szkół Zawodowych. Później, co prawda, się wszystko rozsypało. No ale jednak dla Pana K.R. postanowiliśmy pomóc i wesprzeć, żeby ta orkiestra jednak się znowu rozrosła no i w ciągu 5 lat, tak jak już Pan Antipow wspomniał, poziom wzrósł bardzo wysoko. Zostaliśmy docenieni zarówno i w kraju, jak i poza naszym krajem. Chciałabym tu jeszcze właśnie wspomnieć. Jeszcze ostatnio na uroczystości Zasłużony dla Powiatu podeszła do nas kobieta, która wręczała certyfikat ISO 9001, która była zachwycona naszym występem i zaproponowała nam występ w kujawsko-pomorskim w sierpniu zamiast występu ich orkiestry. Jak to określiła, że jesteśmy o wiele lepsi. Pragnie nam zagwarantować zarówno noclegi, wyżywienie a dodatkowo zapłacić tylko właśnie za to, żebyśmy mogli wystąpić. Także myślę, że warto zainwestować właśnie w młodych, tak? Tych młodych jest coraz więcej, są to naprawdę dzieci szkół podstawowych, które chcą zacząć a mają z tym problem, bo nie ma instrumentów, brakuje. Dziękuję.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 68

 

Mieszkanka miasta

Nr 70. Ja chciałam zapytać. Chciałam poprosić taką rzecz. Przy ulicy Poryjewo, żeby ktoś tam zakaz szybkości wkopał. Bo jak tylko wjeżdżają, jadąc do Orzeszkowa, to nie w sposób w ogóle wyjść na ulicę. Tylko z jezdni z szosy zjadą, to tak jak wjeżdżają, jak maszyna …

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

 

Nr 71. I teraz jeszcze jedną rzecz. W jakim celu, w jakim celu tak szeroko, tak głęboko są wykopane rowy przy ścieżce rowerowej z Hajnówki do Kleszczel? Tam po prostu są tak strome, strome te rzeczy i głęboko, że zwierzęta, ja już 2 razy normalnie dzwoniłam na komendę, żeby zabierali, bo bardzo giną zwierzęta, sarny przeważnie i tam przy tej tablicy, gdzie one przechodzą, leżą po połowie już podjadane przez wilków czy co, kilka dni i kilka razy dzwoniłam, żeby już to zabierane było, bo to bardzo na poboczu leży zwierzę kilka dni, ludzie jeżdżą i nikt w ogóle się tym nie interesuje wcale. I co jeszcze? W jakim celu takie głębokie? To po prostu są wykopy a nie rowy. Żeby chciał człowiek przejść na drugą stronę do lasu, to się nie da, bo stromo, głęboko. Ta sarna biedna nawet nie może przeskoczyć przez ten rów. Ona jak wejdzie na jezdnię, nie ma się gdzie podziać. Nie wiem, dlaczego tak, o co tam chodzi. I w każdym bądź razie, żeby jakoś troszkę, nie wiem, dlaczego takie głębokie te rowy zrobili? Przecież ta, w jednym miejscu, co prawda tam jest zagrodzone, ale tam jest ostoja. Ostoja dla zwierząt i oni, oni, one jak wyjdzie, wyjdzie na jezdnię, nie ma się gdzie podziać, bo po prostu nie daje rady przeskoczyć, bo jest szeroki i stromy, i głęboko. I one, nie wiem, czy zawracają, no bo zwierzyna ginie. No nie wiem, czy to komuś obchodzi to, czy nie obchodzi. Ale w każdym bądź razie to trochę nieprzyjemnie, jak to kilka dni leży ten zwierzak już w połowie zjedzony i muchy roją, i nikt, i każdy jedzie, i nikt nie tego. Ja dwa razy co prawda zadzwoniłam na Policję, to oni, na drugi dzień już tego zwierzaka nie było. Ale ale to jakoś nie wiem, coś trzeba zrobić, żeby one nie były takie głębokie, nie wiem, w jakim celu to, nie wiem, w jakim celu, bo tam dalej, gdzie rzeczywiście jest ogrodzenie, to przecież to jest raczej studnia, studnia głębinowa, a nie rów. Po co takie szerokie i głębokie, i strome jeszcze do tego?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesjiPani Dąbrowska porusza temat tych dużych dołów przy drodze wojewódzkiej. No jest to droga wojewódzka. Opracowywali dokumentację specjaliści. My tylko możemy apelować i wystąpimy do Dyrekcji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o jakąś no szybką reakcję w sytuacji, kiedy takie zdarzenia ze zwierzętami się no dzieją. No dzieją się. Czasami, nawet jak jeździmy do Białegostoku, sam byłem świadkiem, o kiedy z Panem radnym Tomaszukiem jechaliśmy z trudnych negocjacji, czy to była Kasa Chorych, czy już Narodowy Fundusz, już nie pamiętam, ale był taki moment, że no chcieli nas pozbawić pieniędzy na szpital. To też właśnie gdzieś za Łosinką sarenka wyskoczyła i też było przykre zdarzenie. No niestety, na drogach się to zdarza. Także to, co mówię, możemy prosić, to wystąpimy do zarządcy drogi, żeby ta reakcja była jak najszybsza, jeżeli takie zdarzenia przykre mają miejsce.

 

Pan Zdzisław Stankowski – Przewodniczący Rady Osiedla Centrum

Nr 72. Tutaj Pan Przewodniczący poruszył próg zwalniający na Jagiełły. Ja tam już składałem 3 lata temu. I wy tam nic nie robicie. Ani przejścia dla dzieci do przedszkola, ani progów zwalniających. I tam dobrze, że jeszcze nie ma takich wypadków. Bo też Pani Jasia mówiła już też, żeby tam zrobić przejście.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 72 /akapit 2/

 

Nr 73. I teraz też. Szłem tą ulicą Jagiełły, patrzę, że już znak informacyjny, że ulica jednokierunkowa, stoi pod takim kątem. Dlaczego nikt na to nie reaguje?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 72 /akapit 3/

 

Nr 74. Też mieszkańcy do mnie powiedzieli: My po Hajnówce chodzimy i dobrze, że bardzo ładnie już teraz wygląda były internat a ta szkoła. Bo tam stało 6 czy 7 drzew i wszystkie zostały wycięte. I to teraz tak bardzo ładnie wygląda. A dlaczego od 2012 roku nie wycinacie 3 drzew przy właśnie rondzie i Wierobieja? To, co wam tyle razy poruszałem. A tam piorun walnął. Dlaczego wy o to nie dbacie?

 

Nr 75. A jeszcze następna sprawa. Też Pan Burmistrz mówił, że ulica Majdan jest zrobiona. I mi starsze Panie powiedziały: My idziemy na cmentarz żołnierzy polskich 1920 roku i dlaczego my nie możemy iść chodnikiem? Idziemy, zrobione zostały wjazdy na nieruchomości i wejście do jednej działki. A tam raptem chyba z 40 metrów. Przecież tam można było te 1,5 metra szerokości chodnik ułożyć, żeby te starsze Panie z laskami idą i składają znicze tam. Dlaczego tego nie można zrobić?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 72 /akapit 4/

 

Nr 76. A jeszcze też dlaczego w amfiteatrze na tablicy jest napisane tylko, że projekt kosztuje prawie 900 000. A dlaczego nie jest napisane, ile to faktycznie kosztowało? Bo remont Zespołu Szkół Zawodowych jest napisane, ile kosztowało. Remont tej szkoły jest napisane, ile kosztowało. I też ulica przy szpitalu też jest napisane. To mieszkańcy mówią: Widocznie chyba się boją, że tam jak będzie to kilka milionów kosztowało, ten remont tego dachu.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 76

 

Nr 77. I też mówią starsze panie dla mnie: Ja jadę z wnuczką – bo też pilnujemy wnuczki – i jadę z nią: To gdzie ja tam jadę, żeby deszcz na mnie nie padał? Mówi: Na tej pierwszej czy drugiej jak się usiądzie, to jak deszcze będzie padał, to będziemy mokrzy. To kto tak zatwierdza remont amfiteatru zadaszenia? No tak się tego nie powinno robić. Bo tak w Hajnówce dużo starszych Pań pilnuje wnuki. I z nimi nawet jak ja idę też po parku chodzą i chodzą tam. I mówią: Dlaczego tak to jest zrobione? To chyba ci, co zatwierdzali, to nie wiedzą, że śnieg, nie śnieg, tylko deszcz pada pod kątem, a nie pionowo. I usiądą, i wszyscy będą mokrzy tam. To kto tyle pieniędzy wywala na taką chałturę? No.

 

Nr 78. I też jeszcze tyle czasu wam mówiłem, dlaczego tam jest dziura, jedna, druga i też szłem, bo tak mi neurolog mówił, żebym spacerował, i pani idzie z dwoma laskami, i dwie kobiety obok niej idą, i tak pilnują ja, żeby ona tam nie upadła. To dlaczego wy tak traktujecie tych ludzi w tej Hajnówce? Żeby te chodniki tak były? A jeszcze przy Bibliotece i w rozbudowanym HDK-u też jest taka dziura. Zrobili remont tego chodnika i też mówią: My na wózku jedziemy. Starsi bez nóg czy nawet taka Pani automatycznym wózkiem jechała. No mówi: Jak ja mam w tą dziurę wpaść? Kto to tak odbiera w tej Hajnówce? Dbajcie o naszych tych starszych ludzi.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 72 /akapit 5/

 

Nr 79. A jeszcze też zgłaszaliśmy, Pan radny wie, przy bloku nr 5 jest tak dach zrobiony, że ściana jest już parę lat taka zielona. I to szkoda, że mój kolega tam mieszkał, i odszedł z tego świata. I nie wiem,czy to nie wpływało na jego chorobę. W tamtym roku odszedł.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 79 /akapit 1/

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 79a /akapit 1 i 2/

 

Nr 80. Bo też jeszcze dużo mieszkańców mówi: Że tak dużo karaluchów po naszych tym Millenium po blokach chodzi. To trzeba dbać o ludzi, żeby to ludzie byli zdrowi, a nie chorowali.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 79 /akapit 2/

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 79a /akapit 3/

 

Pan Andrzej Koszelewski

Nr 80. To wracając, Koszelewski. Wracając do sprawy wywożenia odpadów, nieczystości, moi drodzy radni, pochylcie się nad tymi starszymi osobami, które rzeczywiście są po tym 75. roku życia. Nie ma ich tak dużo. Ja bym uważał, że te ankiety, jakiś tam chodnik, jest to ważne. Ale ci ludzie są ważniejsi. I warto by było pochylić się nad tym i pomyśleć, czy może w jakiś sposób im pomóc, żeby właśnie oni nie krzyczeli, że nie mają tych pieniędzy. To są ludzie, którzy mają, można powiedzieć, jedne z najniższych uposażeń u nas. I podejrzewam, że my jako ludzie pracujący byśmy nawet, gdyby była taka sytuacja, byśmy byli w stanie jakąś tam część tych kosztów na siebie przerzucić. Bo pamiętajmy o tym, że my też kiedyś będziemy w wieku takim, w którym będziemy potrzebowali pomocy. Ja nie wiem, czy wy to wynieśliście z domu, czy nie, ale mnie zawsze nauczono w ten sposób, że trzeba dbać o te starsze osoby, bo to one nam dały życie, one nas ukierunkowywały. Ale ja patrzę, że tutaj są rzeczy ważniejsze, niż to, co nas boli dookoła. To jedna rzecz.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 56

 

Nr 82. A wracając jeszcze do sprawy orkiestry, otóż też jestem tym bardzo zainteresowany. I na przyszłość, bo teraz to już jest za późno, na przyszłość się można rzeczywiście bardzo nad tym pochylić, bo w tej chwili nie wiem, tutaj akurat Pan Janusz Antipow nie powiedział, jest 45 osób obecnie grających w orkiestrze i ponad 20 osób czeka dzieci, bo nie ma na czym grać. To są dzieci, które w każdej chwili po kilku próbach są w stanie zastąpić te osoby, które dzisiaj grają. I musimy wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Otóż warto jest inwestować w nasze małe dzieci. Narzekamy, że siedzą przy komputerach. A tutaj właśnie uczą się czego? Uczą się życia, uczą się działania w grupie. Szanowania, poszanowania. Starsze osoby, które prowadzą te orkiestry, czy starsi muzycy, uczą ich na wyjazdach tego, że trzeba dbać o siebie. Przekazują im to, co oni maja później przekazać tym młodszym, którzy się zjawią tam. I warto jest dbać o takie rzeczy. Przede wszystkim to, że przecież oni reprezentują nasze miasto. Ja rozumiem, że miasto w pewien sposób pochyla się. Ja nie umniejszam tego, co robi do tej pory. Z tym, że naprawdę, wierzcie mi, są potencjał ogromny pieniędzy, które można wziąć, naprawdę można. Bo niektóre pieniądze, które my wyrzucamy na pewne rzeczy, można ograniczyć. Jeżeli ktoś reprezentuje nasze miasto w ogromnym stopniu, my przecież inwestujemy w naszą młodzież. Pamiętajmy o tym.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 68

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 68

 

Pan Lew Sielewoniuk

Nr 83. Jeżeli można, to do waszego Przewodniczącego a naszego radnego, choć ja na niego nie głosował i glosował nie będę... I ja się zwracam w takiej sprawie, że do Jakuba Ostapczuka, jako po szkole, jak sam się chwalił, prestiżowej, i on tu, ja mam decyzję taką. No każdemu nie mogę tej decyzji pokazać, ale niech telewizja dla Hajnówki pokaże. 20 lat temu wydana została decyzja na ulicę Podlasie w celu odwodnienia. Nie ma takiej drugiej ulicy nigdzie w Hajnówce, jak nasza. Popękane są domy. I Pan radny po prestiżowej szkole pilotuje tę sprawę 20 lat. Decyzja była wydana przez Panią świętej pamięci jeszcze Patejukową, że będzie zrobione. W 94 roku. I macie Przewodniczącego, który to prestiżowej szkole pilotuje tą sprawę. Więc chciałem się zapytać, jak długo jeszcze będzie to...

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji To nie jest moja kompetencja. Kompetencją Burmistrza kompetencją jest robienie. A jeżeli ja podjąłem, podpisałem uchwałę, to jest dla wykonania Zarządu Miasta i dla Burmistrza. Proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd. Jeżeli Pan tutaj takie rzeczy mówi. Ja też mogę parę rzeczy powiedzieć coś na ten temat.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 83

 

Nr 84. Druga, refleksja tylko tego. Ja się nie dziwię Burmistrzowi, że nie ma pieniędzy. Na myjnię daj, na orkiestrę daj a nas gnębicie. Po przeszło 5 złotych, prawie 6 złotych za chlewek, za to, że ktoś parę kurek hoduje, czy opał złoży. Lekarz dzisiaj płaci mniej za gabinet lekarski jak my za chlewki płacimy. Zastanówcie się nad tym. Zwróciłem się do Przewodniczącego w tej sprawie, żeby przedstawił sprawę na Radzie. Są pisma, mogę pokazać nawet. Oddał to dla Burmistrza. Burmistrz odpowiednio odpisał... Taka jest Rada, która rozdaje pieniądze nie wiadomo, na co. Orkiestrze brak pieniędzy? Niech na weselach grają. W myjni brak pieniędzy? To … oddać to. Jeszcze na co? Na judo mało? Ludzie, opamiętajcie się, co wy uchwalacie. Dziękuję.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 84

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-04-09 13:55 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-04-09 13:55 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska