BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z VI sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 29 kwietnia 2015r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z VI sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 29 kwietnia 2015r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z VI sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 29 kwietnia 2015 r.

(cytaty interpelacji wniosków, zapytań oraz udzielone na sesji odpowiedzi)

 

Interpelacje:

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 1. dot. Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Hajnówka w latach 2012-2013

Interpelacja złożona na piśmie – cyt:

Interpelacja nr 1/04/2015/KN

W nawiązaniu do Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Hajnówka w latach 2012-2013 oraz prowadzonej korespondencji z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce uprzejmie informuję, iż udzielona mi odpowiedź nie wyjaśnia pojawiających się wątpliwości. W przedstawionym raporcie brakowało danych za rok 2012. Po mojej interwencji zostało to uzupełnione. Na moje pierwsze pismo do PWiK otrzymałem dnia 02,03 2015 odpowiedź z której wynikały rozbieżności pomiędzy danymi w raporcie a danymi, które otrzymałem od wodociągów (dot. tabeli nr 3str.9 raportu). W związku z powyższym ponownie zwróciłem się do przedsiębiorstwa i otrzymałem odpowiedź, iż rozbieżność wynika z danych dotyczących obszaru miasta Hajnówka jak i terenów poza Hajnówką. W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie i rozdzielenie danych dotyczących miasta Hajnówka jak i pozostałych terenów. Uważam, iż raport zawierający błędne dane nie powinien być poddawany pod głosowanie, a obowiązkiem odpowiedniej komórki Urzędu Miasta jest dokładne sprawdzenie raportu. Pragnę również zwrócić uwagę, że niedopuszczalnym jest poddawanie pod głosowanie raportu, który uprzednio nie został dostarczony radnym w wersji poprawionej. Przypominam, że radni przed drugim glosowaniem na temat raportu nie mieli możliwości zapoznania się z raportem ponownie, mimo to brali udział w głosowaniu i raport większością głosów został przyjęty. Stosowanie takich praktyk urąga godności Rady. Podpisano Karol Nieciecki.

Załącznik:

  1. Pismo z dnia 02,03 2015 tabela

  2. Pismo z dnia 09,03 2015

  3. Pismo z dnia 07,04 2015”

Załącznik Nr 1 do interpelacji – Pismo z dnia 02.03.2015 tabela

Załącznik Nr 2 do interpelacji – Pismo z dnia 09.03.2015

Załącznik Nr 2a do interpelacji – tabela nr 3 str. 9 Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Hajnówka

Załącznik Nr 3 do interpelacji – Pismo z dnia 07.04.2015

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1a

 

Wolne wnioski, zapytania:

Pan Tomasz Androsiuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 2. Na sesji Rady Miasta z dnia 27 lutego 2013 roku zadawałem pytanie odnośnie budowy zbiornika wodnego przy ulicy Poddolnej. Pan Burmistrz w odpowiedzi na zapytanie poinformował, że raport oddziaływania na środowisko jest ukończony, a pozwolenie na budowę powinno być wydane jeszcze w 2013 roku, o czym miał Pan Radę poinformować. Do dnia dzisiejszego takiej informacji z Pana strony nie było i zarówno mieszkańcy miasta, jak i osoby, które przekazały swoje grunty pod budowę zalewu, chciałyby wiedzieć, na jakim etapie jest ta planowana inwestycja, czy przez ostatnie 2 lata podejmowane były próby pozyskania środków finansowych z zewnątrz, a jeżeli okaże się, że definitywne nie ma możliwości budowy tego zalewu, to czy jest jakiś plan zastępczy odnośnie zagospodarowania tego terenu, a czy może jest przewidywany zwrot działek tym, którzy te działki przekazali pod budowę zalewu?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Androsiuk pyta o zbiornik wodny przy ulicy Poddolnej. Wszyscy pamiętamy o tym, że jako miasto przygotowujemy się od dłuższego czasu do budowy tego zbiornika, ale ja nie ukrywam i też wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że nie ma żadnej inwestycji bez pieniędzy. Także rzeczywiście przygotowywaliśmy się nawet pod takim kątem, żeby ubiegać się o pozwolenie na budowę, ale wszyscy wiemy, że jeżeli w ciągu 2 lat inwestycja nie będzie rozpoczęta, nie będzie kontynuowana, to tak naprawdę pozwolenie na budowę traci ważność. W związku z tym, że środki, które są na zbiorniki retencyjne w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, są adresowane do innych jednostek, niż samorządy, jednostki jst nie mogą być beneficjentem, a szczególnie jeżeli jest to na terenie miasta, w związku z tym jest rzeczą oczywistą, że z Narodowego Funduszu na ten cel pieniędzy nie dostaniemy, natomiast środki, które można byłoby powiązać z gospodarką wodnościekową, mam tu na myśli instalację burzówek i z tym by to można było powiązać, to Narodowy Fundusz jak na razie jeszcze tego nie finansuje. Jest w Narodowym Funduszu priorytet przede wszystkim dla instalacji modernizacji kanalizacyjnych. Oczywiście szczątkowo można robić burzówki, ale szczątkowo. W związku z tym, że w naszym mieście, jak wszyscy wiemy, generalnie stan instalacji kanalizacyjnych jest dobry, 97 % miasta jest skanalizowanych, w związku z tym musimy poszukiwać innych środków. Generalnie z tego projektu nie rezygnujemy. Zamierzamy przygotowywać się do tego i do realizacji w ramach nowej perspektywy budżetowej środków z współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina i już z partnerami po stronie białoruskiej na temat podobnych inwestycji rozmawialiśmy. Nie muszę mówić, że są to bardzo korzystne, ponieważ jest tam zaliczkowanie i udział własny ze strony samorządu jest stosunkowo niewielki – 15 %. Także myślę, jeżeli chodzi o stronę dokumentacyjną, będziemy się przygotowywali do tego definitywnie w przyszłym 2016 roku, ponieważ konkursy w ramach programów transgranicznych zostaną ogłoszone, z tego co wiemy, w z początkiem 2017 roku i do tego czasu się przygotujemy. Także nie rezygnujemy, tylko czekamy na stosowną okazję i dogodne dla miasta środki finansowe.

 

Nr 3. Sprawa druga, to prosiłbym o sprawdzenie drożności kanalizacji deszczowej w ul. Dalekiej. Nie wiem czy problem występował już wcześniej, czy pojawił się niedawno, ale po wczorajszych opadach deszczu na tej ulicy utworzyły się kałuże na równi z krawężnikami.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Daleka. Pamiętamy, ulica Daleka była robiona ładnych kilkanaście lat temu w ramach takiego większego projektu finansowanego, jak dobrze pamiętam, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W związku z tym, że w tamtej części miasta nie było szans na podłączenie się do instalacji burzowej systemowej, są tam studzienki chłonne. No wszyscy wiemy, że studzienki chłonne to jest pewna konieczność, a nie optymalne rozwiązanie. No jeżeli nie da się zrobić inaczej, po prostu będziemy zmuszeni dodatkowe studzienki tam dobudować. … A schetynówki to jest Narodowy Program Dróg Lokalnych. Ja po prostu używam nazwy oficjalnej, a nie zwyczajowej. Ale jak wygodniej schetynówki... Ja powiedziałem kilka? Nie, miałem na myśli kilka. Przepraszam, jak powiedziałem kilkanaście lat temu. Kilka lat temu.

 

Nr 4. I jeszcze jedna sprawa, 29 sierpnia 2012 roku na XVIII sesji Rady Miasta przedstawiony został projekt wykonania nowej fontanny w parku miejskim, 14 maja 2014 roku na XXXVI sesji Rady Miasta obejrzeliśmy prezentację rewitalizacji parku miejskiego w Hajnówce. Co dalej z fontanną, czy będzie i kiedy, i co dalej z parkiem miejskim?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Fontanna w parku. Pamiętamy też, mamy tą koncepcję zrealizowaną, przygotowaną w ramach tego projektu współpracy z Kamieńcem. I tutaj również będziemy to próbowali realizować w ramach środków transgranicznych. Partner białoruski też jest zainteresowany ponownym projektem, rewitalizacją parku, kontynuacją tego projektu. Jak wszyscy pamiętamy, wartość tego zadania jest dosyć duża. Ja powiem szczerze, że ja nigdy nie zaproponuję wysokiej Radzie, żeby to realizować głównie ze środków własnych. Także spróbujemy tam szukać pieniędzy.

 

Pani Alicja Chaniło – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 5. Pierwszy wniosek to oznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Działowej, to jest w pobliżu szkoły, dość dużo jeździ samochodów i kierowcy, gdzie nie ma przejścia, po prostu się nie zatrzymują a dzieci nie zawsze zwracają na to uwagę.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna Chaniło, ulica Działowa, przejście dla pieszych. Pan Burmistrz Skiepko zapisał to. Wystąpimy z wnioskiem do zarządcy drogi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o namalowanie tego przejścia, jeżeli jest to zgodne z prawem.

 

Nr 6. Następny wniosek to bardzo bym prosiła, to miało być już w ubiegłym roku zrobione, bo ja składałam taki wniosek o poprawę nawierzchni na ul. Myśliwskiej i Zwierzynieckiej, ona została zniszczona kilka lat temu przez wodociągi.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Poprawa, aha, też zobowiązujemy Przedsiębiorstwo, żeby tam dokonało poprawek. Jest to sprawa zaległa, ale postaramy się zrealizować.

 

Nr 7. Następny wniosek, to również kilka takich samych wniosków składałam i bardzo bym prosiła o taki bardziej konkretną datę, chodzi mi o doświetlenie ul. Wydmuchowo. Tam po prostu trzeba postawić trzy słupy i trzy latarnie, bo tam w dalszej części jest po prostu bardzo ciemno.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Oświetlenie ulicy Wydmuchowo. Ja nie ukrywam, że będziemy zmierzali docelowo do tego, żeby pozostałe 2 000 opraw świetlnych, które są lampami sodowymi, w przyszłości wymienić na lampy LED-owe, żeby w 100 % miasto było oświetlane z wykorzystaniem oświetlenia LED-owego. Według naszej wiedzy na dzień dzisiejszy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska nie będzie kontynuacji Programu SOWA, w ramach którego realizowaliśmy ten pierwszy etap, chociaż nie ukrywam, że zakładaliśmy, że będzie kontynuacja i zrobimy to w ramach tego programu, ale najprawdopodobniej będzie możliwość sfinansowania tego przy okazji trochę innego szerszego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej w mieście. Taki program będzie opracowywany. Wybraliśmy już wykonawcę. Będzie to robiła Politechnika Białostocka. Ten program będzie zawierał kierunki i działania w naszym mieście zmierzające do oszczędnego, racjonalnego gospodarowania energią elektryczną. Wszyscy wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że energia elektryczna nie będzie tańsza i na pewno inwestowanie w oszczędzanie energii elektrycznej ma sens i się po prostu opłaca i zwróci. Natomiast jeśli chodzi o to oświetlenie, zobaczymy. Pan Burmistrz Skiepko zapisze i być może coś z odzysku tam w okresie przejściowym postawimy na przyszłość.

 

Nr 8. I chciałam się jeszcze odnieść do odpowiedzi, jaką otrzymała, przepraszam bardzo, otrzymała Pani Kuptel odnośnie zatrzymywania się na drugim przystanku Voyagera, i ta odpowiedź w ogólne nie świadczy o jakimkolwiek, no takim bliższym pomocy tym mieszkańcom, bo w odpowiedzi jest napisane tak: „W przyszłości planujemy zmiany na przedmiotowej trasie, lecz nie jesteśmy w stanie określić dokładnego terminu uruchomienia nowego rozkładu jazdy.” To znaczy chodzi mi konkretnie tak, czy ten przystanek będzie za rok, za dwa, bo ta przyszłość to może być lat 50, także bardziej bym prosiła o sprecyzowaną odpowiedź jeżeli chodzi o ten przystanek.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Voyager no nie jesteśmy przewodnikiem. Od dłuższego czasu już prowadzimy rozmowy, korespondencję z Voyagerem. To nie będzie 15 lat. Nam jest też trudno zrozumieć, dlaczego Voyager nie chce tego zrobić, ponieważ od strony formalno-prawnej jest to drobiazg. Owszem, wiąże się z pewnym wydatkiem dla Voyagera, z pewnymi opłatami administracyjnymi, no ale nie są to takie duże opłaty. Spróbujemy wrócić do rozmów i przekonać Voyagera, żeby nie odkładał tego zbyt daleko.

 

Pani Barbara Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 9. Zwracam się z wnioskiem o naprawę nawierzchni asfaltowej zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej, to jest tuż obok sklepu Arhelan, naprzeciwko Policji. Informuję, że bardzo są duże ubytki w asfalcie, zarówno w tej samej zatoczce, jak i na samej ulicy Armii Krajowej. W związku z powyższym w imieniu mieszkańców i swoim bardzo proszę o naprawę, jeżeli jest to możliwe.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Naprzeciwko Policji to najprawdopodobniej jest teren Spółdzielni Mieszkaniowej. My to sprawdzimy. Natomiast, natomiast ja tutaj przypomnę, że mam już wykonaną dokumentację techniczną na przebudowę tego odcinka ulicy Armii Krajowej do tego przejścia wiaduktu nad torami kolejowymi. W tej chwili przypomnę tylko, że z oszczędności poprzetargowych w realizowanym projekcie transgranicznym z Kamieńcem realizujemy burzówkę, nową burzówkę właśnie w tej ulicy Armii Krajowej i we wrześniu tego roku zechcemy wystąpić z wnioskiem do Wojewody o sfinansowanie przebudowy tej drogi. Odpowiadam już tu niejako Panu radnemu Stankowskiemu, że nie będziemy wydawać pieniędzy, Panu Przewodniczącemu, przepraszam, nie będziemy wydawać pieniędzy na budowanie chodnika, kiedy chcemy przebudować całą tą drogę w ramach tak zwanych schetynówek, żeby już nie było wątpliwości, o czym mówię. Sama burzówka jest już w trakcie realizacji. Myślę, że najpóźniej do połowy maja będzie skończona. Także ja myślę, że wówczas, kiedy będziemy realizowali drogę, porozumiemy się, próbujemy się przynajmniej porozumieć ze Spółdzielnią Mieszkaniową, żeby razem z tą drogą od razu przebudować ten parking. Myślę, że tam Pan Prezes dołoży parę groszy i zrobimy to razem.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9

 

Nr 10. Druga moja prośba, to takie pytanie, to chciałam zapytać czy jest możliwość przedłużenia miejsc parkingowych o 20-30 m wzdłuż szosy białowieskiej, to jest obok cmentarza prawosławnego, jest tam stworzony obecnie pas parkingowy, ale czy nie dałoby się przedłużyć oczywiście o taką jeszcze długość, na jaką pozwalają na to przepisy prawa oraz utworzenia kilku nowych miejsc parkingowych przy wjeździe na ul. Celną obok cmentarza katolickiego. Chodzi mi o wjazd na ul. Celną tu od krzyżówki z ul. Reja. Uważam, że jest tam dość dogodne miejsce po prawej stronie ul. Celnej, żeby usytuować kilka miejsc parkingowych.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Tutaj to po prostu jeżeli chodzi o te zatoczki, przedłużenie, rozumiem, tego przy drodze wojewódzkiej, możemy wystąpić i wystąpimy z wnioskiem do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jeżeli da się to zrobić, to będziemy przekonywać Dyrekcję, żeby to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o te zatoczki przy szpitalu, to ma Pani na myśli ulicę Celną.... Ja wiem. To jest nasza droga, ale tutaj sprawdzimy, jak jest z pasem drogowym. Powiem tak, jeżeli ten pas drogowy będzie wąski i te ewentualne parkingi byłyby na terenie Lasów Państwowych, to tego nie przejdziemy. Z różnych względów. No jest to teren leśny, nie będzie to możliwe. Jeżeli natomiast będzie to w granicach pasa drogowego, jest to temat otwarty.

 

Pan Sławomir Golonko – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 11. Czy istnieje możliwość przeprowadzenia remontu przejazdu kolejowego ul. Poddolna i Ks. Dziewiatowskiego? Chodzi konkretnie tam, nie ma tam żadnego chodnika, a jeżeli nawet remontu nie można zrobić, to po prostu żeby dołożyć, zrobić chodnik tam, żeby chodzi szczególnie o dzieci, które przechodzą do szkoły, żeby zwiększyć ich bezpieczeństwo.

/do wniosku odniosła się Pani Helena Kuklik – wniosek Nr 16/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Golonko podnosi temat przejazdu. Stary temat. Wszyscy ten temat znamy. Ja tylko przypomnę, że jako miasto dołożyliśmy swoje pieniądze, 50 % do opracowania dokumentacji technicznej na ten przejazd i na ulicę Poddolną. Jeżeli tylko powiat hajnowski zechce realizować tą inwestycję, wydaje mi się, że ja taką propozycję dofinansowania Wysokiej Radzie na pewno przedłożę i Rada to zaakceptuje. Chociaż musimy wszyscy mieć świadomość, że priorytetowa będzie budowa drugiego etapu w ulicy Prostej. Ja tylko przypomnę, że dokumentacja pełna na przebudowę ulicy Prostej, ulicy Targowej również jako miasto wykonaliśmy i przekazaliśmy z pozwoleniem na budowę powiatowi hajnowskiemu. Wydaje mi się, że nie będzie problemów z przekonaniem Zarządu Powiatu, żeby kontynuować inwestycję i we wrześniu tego roku znowu złożyć wniosek do Wojewody Podlaskiego o uzyskanie wsparcia ze schetynówki na dokończenie tego. I rzeczą naturalną jest, naturalną konsekwencją, że ten rok 2017 to może być tym rokiem, w którym powinniśmy realnie myśleć o wykonaniu ulicy Poddolnej i tego przejścia.

 

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 12. Ja mam dosłownie podobną sprawę, dotyczy ul. Słomianej. Mieszkańcy okolic właśnie tej ulicy wnioskują, żeby tam powstał chodnik, tam miał być ponoć chodnik w pierwszym projekcie, nikt tam nie się tym nie zajmuje, coraz większy ruch jest, chcę powiedzieć, bo niedaleko tam mam swoją działkę i obserwuję to, i ani po jednej, ani po drugiej stronie nie ma chodnika, to jest dosłownie 100-150 m, prawda? Można by się na tym zastanowić i coś z tym zrobić. To jest wniosek mieszkańców tego osiedla, więc może to nie mój teren, ale musiałem zareagować, bo mnie o to proszono.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Nieciecki mówił, Panie Karolu, nie odpowiem Panu, nie wiem, jak wygląda sprawa na ulicy Słomianej. Sprawdzimy i udzielimy Panu odpowiedzi.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 12

 

Nr 13. Nieścisłość. Szanowna, Rado, Panie Burmistrzu, ja a propos odpowiedzi Pani radnej Rygorowicz. Ja składałem wniosek 11 marca 2015 roku, dostałem taką odpowiedź. „Odpowiadając na wniosek zgłoszony na IV sesji Rady Miasta w Hajnówce w dniu 25.02.2015 dotyczy święta 1 marca, uprzejmie informuję, że samorząd miasta Hajnówka jest organizatorem lub współorganizatorem uroczystości upamiętniających rocznicę świąt państwowych i wydarzeń historycznych jak niżej: Ogólnomiejskie Obchody Rocznicy Uchwały Konstytucji 3 Maja, Ogólnomiejskie Obchody Rocznicy Święta Niepodległości 11 Listopada, Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce, Rajd Rowerowy Imienia Plutonowego Bolesława Bierwiaczonka we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce i Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki. Rokrocznie przedstawiciele władz miasta w dniu 1 i 17 września, wspominając rocznicę napaści hitlerowskiej i sowieckiej, składają kwiaty w miejscach pamięci. Obecnie nie planujemy organizowania innych uroczystości związanych z obchodami rocznic i wydarzeń państwowych.” To albo Pan Burmistrz Panią Rygorowicz wprowadził w błąd, albo Pan Zastępca Andrzej Skiepko wprowadził mnie w błąd, prawda, odnośnie obchodów 8 maja. Panie Burmistrzu, to nie jest w porządku, że akurat taką odpowiedź dostałem, bo można było tej odpowiedzi ujawnić też to, że 8 maja, prawda, też obchodzimy takie czy inne święto.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 28

 

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 14. Chciałem się dopytać na temat wniosku złożonego 26.10.2011 r. oraz wniosku 15.06.2012, a mianowicie dotyczy to dostosowanie wysokości barierek balkonowych w blokach administrowanych przez ZGM i w następnym budynku tak, niedotrzymania norm wysokościowych balustrad balkonowych w budynkach wielorodzinnych oraz niewłaściwy kierunek otwierania się drzwi. Dotyczy budynku 43 przy ul. 3 Maja. Odnoszę wrażenie, że przekazana wiadomość do gospodarki mieszkaniowej i odpowiedź udzielona, natomiast mam wątpliwości czy to zostało wykonane, bo ludzi interesuje nie odpowiedź, a wykonanie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Mironczuk podnosi temat barierek. Ja w tej chwili też nie odpowiem. Muszę sprawdzić, ja to wygląda, wówczas udzielimy odpowiedzi.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 14

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 14a

 

Pan Jan Giermanowicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka

Nr 15. Pytanie moje dotyczy zapytania Pana radnego Łukaszewicza na portalu społecznościowym, albowiem zostałem bardzo mocno tym pytaniem zaskoczony i proszę o wyjaśnienie, skąd te pytanie powstało, czy ważniejsza jest droga między Nowosadami a Zabłudowem, czy Nowosadami a Juszkowym Grodem? Dlaczego takie pytanie się w ogóle pojawiło skoro w zeszłym roku 2014 prawdopodobnie ta droga od Nowosad do Zabłudowa została zapisana jako priorytet?

Odpowiedź Pana Henryka Łukaszewicza – Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego udzielona na sesji – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, jeśli chodzi o pytanie, które zadał tu Pan Przewodniczący do mnie, informacja na portalu, takie zdanie na portalu zamieszczone to ma swój sens dwojaki, przede wszystkim daje mi argument obrony drogi Zabłudów – Nowosady, jestem zwolennikiem tej drogi, nie ma co ukrywać. Są różne próby jakby przesunięcia tych środków, na razie jakby za plecami nieformalnie, ale boje się, że to może stanąć w którymś miejscu na Radzie, na sesji Rady. Znamy rok 2005, pamiętamy E 19 miała być dwupasmówka. 2006 rok premier Tusk zbiera pieniążki z drogi krajowej, E 19 staje się tylko drogą jakby naprawa nawierzchni. Przerabialiśmy już to w swojej historii i przesunąć środki naprawdę nie jest trudno, jedna uchwala i poszło i ten portal tutaj ma znaczenie, że ja chcę mieć jedną informację, żeby dawać, zbierać argumenty właśnie do obrony tej drogi. To by miało temu służyć i dobrze byłoby, żeby taka informacja, jeżeli chcą, ktoś tam chce, złożył projekt inwestycji budowy ronda za Hajnówką, też dobrze byłoby, żeby posiłkował się takimi informacjami i wtedy by wiedział, czy rondo jest lepsze czy lewoskręty bezpieczne lepsze, no ale to już każdy zbiera informacje jak potrafi.

 

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka

Nr 16. Jedna pierwsza to w 2014 roku składałam, jeszcze będąc Przewodniczącą Rady Osiedla Paszki, wniosek o wykonanie chodnika przy ul. Nowej. Pan Burmistrz wówczas odpowiedział na piśmie, pismo zostało skierowane do radnej osiedlowej z ul. Nowej z informacją, że chodnik zostanie wykonany w 2015 roku. No mamy kwiecień w zasadzie jeszcze, także na wszystko jest czas, tylko przypominam, bo ludzie się niecierpliwią i pytają, czy aby Pan Burmistrz pamięta na pewno o tej odpowiedzi. Także zobowiązałam się do tego, że jeszcze przypomnę.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Kuklik, ja dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej za przypomnienie o tym chodniku. Ja nie zapomniałem, ale dziękuję za przypomnienie. Mamy, tak jak Pani słusznie zauważyła, mamy rok 2015. Tak naprawdę dopiero zaczynamy te roboty inwestycyjne na naszych drogach.

 

Nr 17. Moja druga sprawa, to chciałam serdecznie podziękować szanownej Radzie i Panu Burmistrzowi za to, że w zeszłym roku przeznaczyli ok. 1 mln złotych na ul. Prostą. Chciałam również podziękować poprzedniemu Zarządowi Powiatu, który przygotował projekt przebudowy, przyjął w budżecie na 2015 rok oraz obecnemu Zarządowi Powiatu, który kontynuuje, realizuje tą budowę. Budowa już została rozpoczęta, wszyscy niezmiernie się cieszymy. Wykonawca przepraszał za niedogodności, myślę że zniesiemy te niedogodności z przyjemnością, ponieważ będziemy oczekiwać szybkiego zakończenia budowy tej drogi. O ile pamiętam, to budowa drogi została zaplanowana na 20 sierpnia, już myślę, że termin nie jest o tyle istotny, co jakość tej drogi. Będziemy po prostu zwracać uwagę na jakość tej drogi, chociaż nie jesteśmy fachowcami, ale liczymy na to że inspektor nadzoru dołoży wszelkich starań do tego, żeby ta droga została wybudowana i oddana do użytku zgodnie z planem. No i myślę, że będę się zwracać ponownie do szanownej Rady, ponieważ droga będzie wykonana nie w całości, zaledwie do ul. Gruntowej, czyli w następnym roku trzeba by było kontynuować przebudowę ul. Prostej, no i dziękuję szanownemu radnemu, że również podjął temat ul. Poddolnej, Poddolnej z tym przejazdem, o który walczyłam jeszcze będąc Przewodniczącą Rady Osiedla. Ja podpowiem tylko, że została już wykonana dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Poddolnej wraz z przejazdem, wraz z dojazdami do ulicy, do tego przejazdu, czyli do ul. Poddolnej i Dziewiatowskiego no i myślę, że to też będą bardzo poważne pieniądze, droga jest powiatowa i także też będę wnioskować o dofinansowanie i tutaj myślę, że koledzy już jedni myślę, że się zdeklarowali i myślę, że będę liczyć na waszą pomoc, na wasze wsparcie i na pomoc oczywiście przy głosowaniu.

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 18. Ja zacznę od podziękowań, dziękuję za umożliwienie zorganizowania tutaj w tej sali spotkania dotyczącego działalności sportowej na terenie miasta Hajnówki, szczególnie Panu Sekretarzowi i Panu Wiceburmistrzowi za jego udział też w tym spotkaniu. Wzięło w nim udział 8 podmiotów sportowych. Ja tak zapowiadałem, wnioski już opracowane prześlę na skrzynki mailowe i radnych wszystkich, nie tylko tych, którzy brali udział w tym spotkaniu, ale całego grona. Uważam, że są one ciekawe i jako początek dyskusji dotyczącej przyszłości sportu w mieście należy brać je pod uwagę. Wstępnie na przyszły tydzień też umówiłem się z Panem Wiceburmistrzem, będziemy planowali jak gdyby dalszy ciąg tej dyskusji, która mam nadzieję, będzie służyła właśnie rozwojowi właśnie sportu w mieście. Przy okazji tego tematu mam do Pana Burmistrza pytanie dotyczące Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, który niestety nie obejmuje gminy miejskiej Hajnówka. Znajdują się tam różne inwestycje zaplanowane właśnie długo na długie lata tak, długoletnia, wieloletnia prognoza, tak, czy program działania i są tam i boiska sportowe, i hale przy szkołach, również przy szkołach podstawowych z terenu województwa podlaskiego. My wiemy, że ta baza w Hajnówce też wymaga inwestycji. Chciałbym zapytać, dlaczego mieszkańcy przeglądając uchwały województwa podlaskiego Hajnówki, tam nie znajdują. Co jest tego przyczyną? Czy aplikowaliśmy, z jakich ewentualnie powodów te nasze aplikacje nie przyniosły efektu i w ujęciu naszych potrzeb w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Łabędzki podnosi temat bazy sportowej. Nie, my nie zapominamy o bazie sportowej. Generalnie środki wysokości 1/3 są dostępne. Chętnych w zasadzie na korzystanie z tych środków jest niezbyt dużo, bo inwestycje sportowe są drogie. W Regionalnym Programie Operacyjnym pieniędzy na to też nie ma. Nasza baza no jest taka, jaka jest i tak naprawdę powinniśmy się skupić na wykorzystaniu optymalnym tego, co jest, natomiast przypomnę, że w fazie końcowej jest opracowanie dokumentacji na gruntowną modernizację całego, nie basenu, tylko stadionu i tej bazy Ośrodka Sportu i Rekreacji i tutaj też będziemy, niewykluczone, że część będziemy robili, korzystając z tych środków z 1/3, natomiast generalnie chcemy to robić i starać się o te środki, tak jak już wspomniałem, również wspólnie z partnerami białoruskimi na budowę sportowej bazy transgranicznej. Tak to umownie nazywamy. Wpisujemy to do innego strategicznego Programu Rozwoju Regionu Puszczy Białowieskiej.

 

Nr 19. Panie Burmistrzu, kolejne pytanie dotyczy decyzji, która już zapadła, decyzji dotyczącej zastępców dyrektorów, ilości zastępców dyrektorów w hajnowskich szkołach prowadzonych przez miasto. Wiem, że ilość tych stanowisk zależy od oddziałów w szkołach, ale nie jest to jak gdyby ostateczne kryterium, bo w uzasadnionych przypadkach można jednak było ilość dotychczas funkcjonujących stanowisk wicedyrektorskich zachować. A jakie to są szczególne przypadki? No szczególnym przypadkiem w ogóle jest, są działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ciągle na szkoły zrzuca dodatkowy obowiązki i tej papierkowej dokumentacyjnej sfery działania jest coraz więcej. Jak wczoraj na manifestacji w Warszawie zapowiadała Pani Minister, no nie możemy się spodziewać niczego innego, jak właśnie mnożenia tych zadań dokumentacyjnych. To jest jeden z elementów. Drugi z elementów bardzo ważny, nie chcę tutaj wyróżniać jakoś tych placówek oświatowych integracyjnych, ale w nich faktycznie ilość dokumentacji dotyczącej ucznia ze specjalnymi potrzebami jest o wiele większa niż gdzie indziej. Gdyby ktoś z Państwa zechciał przyjrzeć się dokumentacji na jednego ucznia tych tak zwanych IPET-ów, jak mówią nauczyciele, gdyby ktoś z Państwa chciał się temu przyjrzeć, zobaczyć, ile to jest pracy i dla nauczycieli, i dla wychowawców, ale przede wszystkim dla dyrektorów, którzy muszą później to wszystko zebrać i jeszcze dodatkowo opracować i uporządkować, to jest to ogrom pracy. Dlatego uważam, Panie Burmistrzu, żeby jeszcze raz nad tą sytuacją się zastanowić, czy jest to faktycznie uzasadnione, czy jeszcze tego nie poddać dodatkowej analizie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan uważa, że 3 dyrektorów to jest prawidłowo, ja uważam, że 1 dyrektor, 1 zastępca wystarczy.

 

Nr 20. Wniosek, który zrodził się w czasie zebrania rodzinnego ogrodu działkowego przy ul. Żabia Górka, ogrodów działkowych Podlasie dotyczy, Panie Burmistrzu, możliwości posprzątania terenu przylegającego do ogrodów działkowych, tutaj od strony Żabiej Górki. Dzisiaj już była trochę mowa o tym. Ja wiem że jest taka pokusa, żeby tam się oskarżać wzajemnie, kto zaśmieca ten teren. Generalnie on już jest zaśmiecony, trzeba go posprzątać, mam, myślę, że niebawem ukonstytuuje się nowy zarząd ogródków działkowych myślę, że warto by było porozmawiać jak sprząc możliwości miasta chociażby z jakimiś pracami użytecznymi działkowców na tym terenie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – MOPS, teren MOPS-u, porządki. Słusznie, temat jest znany. No przecież wiadomo, że pracownicy MOPS-u ani też tamtych jednostek tam nie śmiecą, ale tutaj zorganizujemy spotkanie wspólnie z Panią Dyrektor MOPS-u, Dyrektorem Łapińskim i znajdziemy sposób na to, żeby to posprzątać.

 

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 21. Mieszkańcy Osiedla Lipowa zwrócili się do mnie z taką prośbą, żeby wyrównać nawierzchnię ulicy Nabrzeżnej przy studzience burzowej, jak również przy mostku metalowym na rzece Leśna vis a vis ul. Chopina, a także żeby po zimie naprawić powierzchnię drogi dojazdowej do garaży wzdłuż rzeki Leśna.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Puch, ulica Nadbrzeżna. Pan Burmistrz Skiepko to zapisał i się tym wyrównaniem zajmie.

 

Nr 22. Następną sprawę mam tutaj też do Państwa. Mieszkańcy ul. Warszawska zwrócili się do mnie z taką prośbą, dotyczącą placu zabaw, który znajduje się przy ul. Warszawskiej vis a vis sklepu PSS, w tak zwanym lasku. Jest to obecnie jedyne miejsce, gdzie mogą bawić się dzieci. Teraz obecnie powstał tam problem, bo to osoby dorosłe zajęły ten plac zabaw i uniemożliwiają dzieciom korzystanie z tego placu i urządzeń tam znajdujących się, dlatego też rodzice obawiają się o swoje dzieci i o ich bezpieczeństwo, i dlatego zwracają się do władz miasta o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, być może założenie jakiegoś monitoringu. Były interwencje Policji, ale Policja przyjeżdżała, osoby te z powrotem tam wracały i to jest właśnie ten największy problem. Korzystając tutaj z obecności Telewizji Kablowej, zwracam się w imieniu dzieci, jak również rodziców, a także własnym do tych osób, żeby przestali okupować ten plac zabaw, jak również i tereny boisk osiedlowych, gdzie właśnie też dzieci biorą czynny udział w różnych rozgrywkach sportowych. Niech te place zabaw i boiska służą dzieciom zgodnie z ich przeznaczeniem, a nie dla osób dorosłych.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast jeżeli chodzi o ten plac zabaw na Warszawskiej, słusznie Pan radny tutaj zwraca uwagę, że dorośli jednak nie szanują praw dzieci. Zastanowimy się nad tym, co zrobić, żeby było trochę lepiej.

 

Pan Sławomir Kulik – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 23. Zgłosiła się do mnie mieszkanka ul. Warszawskiej w sprawie studzienek kanalizacyjnych, tutaj przy przejeździe kolejowym, jedna jest zapadnięta, druga jest troszkę tak zabetonowana, no tam jest duży spadek, być może ta woda spływa, ale trzeba to sprawdzić. I znowu wjazd od ul. Dworcowej też na pewno samochody zwalniają, ale mimo to jest duże zapadnięcia, ja tam sprawdzałem, poza tym służby miejskie, które sprzątają ten teren, ta mieszkanka zauważyła, że czasami, jak to się mówi, zamiatają pod dywan, i po prostu piasek rzucają do, niektórzy pracownicy oczywiście, nie wszyscy, rzucają piasek do studzienek kanalizacyjnych, co może grozić oczywiście w czasie powodzi wiadomo czym. Także apeluję do pracowników, no może troszkę więcej pracy na kupkę posprzątać, a nie zamiatać do studzienki, ale będzie korzyść na pewno dla, bo później sprzątać to z ziemi na pewno jest trudniej.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Kulik podnosi temat studzienek. To jest ulica powiatowa, tak? Warszawska? Także... Jeżeli Warszawska to jest powiatowa, to wystąpimy do zarządcy dróg, natomiast to, co na naszym terenie, to posprawdzamy. No oczywiście, piasek nie powinien być w czasie sprzątania wrzucany do studzienek. Jest to absurd kompletny i bzdura, ale no ja nie powiem, że na pewno tak się nie dzieje no. Na pewno tu Pani Kierownik Trochimczyk, Pani Marta, która, druga Marta, która bezpośrednio nadzoruje prace pracowników interwencyjnych, też tego pilnuje, ale zwrócimy uwagę na to, żeby jeszcze lepiej tego pilnować.

 

Nr 24. No jeszcze na temat sprzątania zimowego, mimo że mamy lato przed sobą, ale zaraz będzie zima, także apelowała ta mieszkanka, żeby w miarę duże ilości śniegu żeby uprzątać śnieg, bo tam jeżeli ta ulica jest wąska i tak samo ul. Wierobieja też jest dosyć wąska, także jak dużo śniegu jest, to po prostu służby zamiatają to na chodnik i jest niewygodne to na pewno.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – No dobrze, że Pan radny już dzisiaj myśli o zimie. Jest to problem wszystkich wąskich uliczek. Wiemy, że tam no nie ma miejsca na to, żeby tam gdzieś na boki śnieg rozsuwać. No jedyne wyjście to wydawać pieniądze i ten śnieg wywozić.

 

Pan Ireneusz Roman Kiendyś – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 25. Nie pamiętam czy ten temat był już poruszany, ale chodzi mi o skrzyżowanie ulicy Wróblewskiego z Miłkowskiego. Byłem wczoraj świadkiem takiej sytuacji, otóż, że dzieci idące do szkoły przekraczają tą ulicę przez skrzyżowanie, tam jest chodnik przy samej ulicy, a przejście się znajduje 10 m dalej, i nie wiem, czy nie zasadne było zainstalowanie na tym łuku drogi jakieś barierki.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Kiendyś mówi o potrzebie zamontowania barierek na skrzyżowaniu ulicy Wróblewskiego i Miłkowskiego. Panie Burmistrzu, proszę zapisać. Sprawdzimy to i no nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli bez powodu ryzykować bezpieczeństwo dzieci, także po analizie, ustaleniu, jak zrobić, żeby było dobrze, jak trzeba będzie, to te barierki ustawimy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 25

 

Pan Adam Czurak – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 26. Na wniosek mieszkańca chciałbym zwrócić uwagę na problem przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej bezpośrednio przylegającego do skrzyżowania z ul. 3 Maja w okolicach wiaduktu kolejowego. Jest tam taki problem, mieszkaniec był świadkiem kilku takich niebezpiecznych sytuacji, kiedy osoba skręcająca z ul. 3 Maja, no tam jest jakby ten skręt w ulicę Sportową jest powiedzmy łagodny i wskazane byłoby przestawienie znaku przejście dla pieszych trochę wcześniej, żeby kierowca miał szanse zauważyć, że tam jest przejście dla pieszych, ponieważ on wjeżdżając od ul. 3 Maja jest zasłonięty ma łuk drogi i jakby nie widzi tego przejścia i są, zdarzają się niebezpieczne sytuacje, trzeba temu zapobiegać.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Tak, też wystąpimy do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie ustawienia, jeżeli jest to zgodne z prawem i możliwe, tego znaku ostrzegającego przed przejściem dla pieszych przed łukiem.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26b

 

Nr 27. Moje drugie pytanie, czy doprowadzenie w zeszłym roku światłowodu i szerokopasmowego internetu do Hajnówki poprawiło tak jakby dostępność, znaczy nie dostępność, tylko poprawiło, jest wykorzystywany w naszych jednostkach organizacyjnych w Urzędzie Miasta, czy dostawcy internetu korzystają jakby z tej możliwości?

Odpowiedź Pana Henryka Łukaszewicza – Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego udzielona na sesji – Jeśli chodzi, może Pana Burmistrza wyręczę, jeśli chodzi o internet szerokopasmowy, on jeszcze jest w budowie, jeszcze nie jest zakończona budowa. W chwili zakończenia budowy będą ogłoszone przetargi, będą wyłonione osoby, które będą obsługiwały te punkty i dopiero wtedy będzie można mówić o przepustowości itd.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Światłowód, była już odpowiedź. Nie wiemy, jak będzie, możliwości będą, bo główne linie światłowodowe będą. Będzie natomiast pewnie temat tak zwanej ostatniej mili, jak to fachowcy mówią, jak to wykorzystać i jak umożliwić ekonomicznie opłacalne podłączenie się do tego internetu jak największej grupie ludzi naszych mieszkańców.

 

Pani Ewa Rygorowicz – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 28. Ja mam jeszcze takie pytanie do Pana Burmistrza, czy w naszym mieście będzie obchodzona 70. rocznica wyzwolenia naszych ziem spod okupacji nazistowskiej i w jaki sposób?

/do wniosku odniósł się radny Karol Marek Nieciecki– wniosek Nr 13)

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna Rygorowicz pisze o, pyta o uczczenie rocznicy. Tak, zakładamy 8 maja złożenie wieńców na grobach Żołnierzy Września i na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej.

 

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 29. Ja mam takie pytanie na temat dworca kolejowego PKP w Hajnówce. Czy są prowadzone rozmowy, jeśli tak, to jakie zasady czy efekty tego są i czy przyjmujemy to w ramach, czy za odpłatnością czy coś, czy może coś Pan Burmistrz na ten temat powiedzieć?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Mironczuk, dworzec PKP. Prowadzimy negocjacje z władzami PKP w sprawie przejęcia tego dworca. W związku z tym, że są to pewne ograniczenia tam, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego, wystąpiliśmy z propozycją do zarządcy PKO, nie, nie PKO, tylko PKP, o ewentualne przedstawienie wyceny, ile to będzie kosztowało. Jeżeli przy sprzedaży będzie to cena niewysoka, tak jak zakładam, niewysoka, ale oczywiście przed taką decyzją ostateczną ja to wysoką Radę poinformuję i tą wycenę przedstawię. Jeżeli będzie ona symboliczna, to będę próbował przekonać Radę do zakupienia tego, żeby nie było żadnych ograniczeń, żebyśmy po zakupieniu tego budynku dworca, mogli bez ograniczeń tym dworcem dysponować. Bo jeżeli my to weźmiemy nieodpłatnie i tak naprawdę będziemy mieli bardzo ograniczone możliwości wykorzystania tego budynku, no to trzeba się nad tym zastanowić. Ale oczywiście nigdy nie dopuścimy do tego, żeby doszło do rozebrania dworca. Jeżeli ta wycena będzie zbyt duża, wrócimy do rozmów i przejmiemy ten budynek z ograniczeniami nieodpłatnie.

 

Pan Jakub Kośko – Przewodniczący Rady Osiedla Majdan-Czworaki

Nr 30. Do informacji o rozpoczęciu działań, rozpoczęcie z dniem 27 kwietnia konsultacji mieszkańców miasta Hajnówka w sprawie projektu uchwały do Rad Osiedlowych. Chciałbym się dowiedzieć, jak rozpropaguje Urząd Miasta wśród mieszkańców naszego, prawda, wszystkich, że kiedy to będzie, jak będzie i w jaki sposób będą wybierani przedstawiciele osiedli i chciałbym się odnieść jeszcze do tego, że poprzednio, teraz obecnie jest 11 Rad Osiedli, ma powstać według tego projektu 5. Może my wiemy, bo dostaliśmy takie sprawozdania, ale mieszkańcy nie wiedzą, niech może za pośrednictwem telewizji dowiedzą się, jak to ma być i w jakich terminach.

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Gminy udzielona na sesji – Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, ja poinformuję, może tak, zostały ogłoszone konsultacje dotyczące określenia nowych jakby Rad Osiedli, zasad wyboru i tak dalej, czyli wszystkich spraw związanych z powołaniem tych organów pomocniczych. Te konsultacje zostały ogłoszone 27 kwietnia i potrwają do 18 maja tego roku. Wszelkie informacje dotyczące tych konsultacji, łącznie z wszelkimi dokumentami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka, na BIP-ie, więc zachęcam do zapoznania się, dlatego że oczywiście mógłbym przeczytać tutaj to, tylko myślę, że to i tak nie ma sensu, 2 strony jest czytania ulic, jakie należą do poszczególnych osiedli i myślę, że i tak nikt nie zapamięta. Jeżeli takim ułatwieniem będzie to, że 5 tych Rad Osiedli zostało, jakby projekt, bo to jest projekt, to jeszcze nie jest podjęte, przesądzone, o tak powiem, to jest tylko projekt, który teraz konsultujemy z mieszkańcami miasta. Tych 5 Rad Osiedli też obejmuje pewne okręgi wyborcze. Jeżeli pomoże, to ja chociaż to może przeczytam, chociaż też nie wiem, czy, niektórzy może kojarzą te numery. Rada Osiedla Nr 1 obejmuje okręgi wyborcze do Rady Miasta Nr 10, 11, 12, 13. Rada Osiedla Nr 2 – okręgi Nr 17, 18, 19, 20, 21. Rada Osiedla Nr 3 – okręgi Nr 1, 2, 4 i 5. Rada Osiedla Nr 4 – okręgi Nr 3, 6, 7 i 8. Rada Osiedla Nr 5 – okręgi Nr 9, 14, 15 i 16. My nie bez powodu też przekazaliśmy te materiały już, które też znajdują się na stronie internetowej, radnym i Przewodniczącym obecnych Rad Osiedli, żeby mogli też przekazać mieszkańcom, bo wiemy, że na pewno wiele osób jest zainteresowanych tymi projektowanymi zasadami. Natomiast jeżeli ktoś zechce się dowiedzieć, zapraszam też do Urzędu, udzielimy wszelkich informacji na temat tych nowych zasad i projektowanej uchwały.

 

Pan Zdzisław Stankowski – Przewodniczący Rady Osiedla Centrum

Nr 31. Dlaczego ja dostaję taką odpowiedź przez Dyrektora Gospodarki Mieszkaniowej, że rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 19999 r. Dlaczego on tak pisze dla nas to? Skserowałem to i dla mieszkańców bloku nr 5, bo oni prosili, dlaczego tak się tam nic nie robi, taki rok ustawy.

 

Nr 32. A drugie, dlaczego od 2012 roku walczę z wami o wycięcie drzew na ul. ks. Wierobieja i przy rondzie św. p. Jana Pawła II dostaję odpowiedź znowu, że na sesji złożyłem wniosek o wycięcie tych drzew. Dlaczego wy od 2012 roku nie wycinacie tego a dajecie mi tylko taką odpowiedź.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Panie Stankowski, jeżeli chodzi o te drzewa, temat drzew jest zawsze taki dyskusyjny. Pan dobrze wie, że tych drzew wycinamy dosyć dużo. Pan mówi, że wycinamy za mało, inni przychodzą do nas z pretensjami, że wycinamy ich za dużo. My każdorazowo analizujemy stan tych drzew, jaka jest ich kondycja biologiczna. No czasami dzieje się tak, jak w przypadku tej wierzby koło SDH. Dobrze, że nic się nie stało, ale te drzewa wycinamy systematycznie, powoli cały czas. To nie jest tak samo i w parku tutaj tym miejskim. No nie wytniemy, proszę mi, ja się nie zgodzę na to, żeby radykalnie zrobić zrąb w parku czy w jednym, czy w drugim. Oczywiście dokonamy przeglądu tych drzew. Pani Kierownik Trochimczyk sobie to już na pewno zapisała. Jeżeli dojdziemy do wniosku na tych terenach, które są własnością gminy, że drzewa stanowią zagrożenie, podejmiemy procedury w celu uzyskania zezwolenia ich wycięcia, będziemy je wycinać, natomiast na tych terenach, które nie są własnością gminy, wystąpimy z wnioskiem do zarządców nieruchomości o podjęcie działań w kierunku ich wycięcia.

 

Nr 33. I jeszcze co ciekawego jest napisane, i mieszkańcy też są tak bardzo zaskoczeni. Dlaczego już nie mamy os. Millenium tylko ul. Millenium blok nr 1, ul. Millenium blok nr 2, ul. Millenium i wszystkie bloki nr 11 na ul. Millenium, i też Pani mówi: Byłam w banku i bank się pyta czy to jest ulica, czy jest Millenium. To dlaczego tak już wy to zatwierdzacie?

 

Nr 34. I też idąc na sesję, to też mówią: Dlaczego tak szybko zostało wycięte drzewo przy rozbudowie Społem? Lipa tam stała, tak mało samochodów jeździło, bo tam było lekko przejechać, a teraz będą już tak szybko jeździć, tak mieszkańcy są zaskoczeni. Dlaczego tak nie można wyciąć drzew na Jagiełły, nie na Jagiełły, tylko na Wierobieja od 2012 roku, gdzie walnął piorun, i tam jedno drzewo wycięliście, i ci, co tam mają sklepiki, wykopali korzeń tego drzewa.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 32

 

Nr 35. I teraz też kolega, radca prawny poprosił, bo do niego przyszli panie, pan i pani, dlaczego tak działka miejska ul. Klimek 15 zaniedbana, wysypana odpadami, jeśli została zbyta na rzecz osób prywatnych w celu jej zabudowania, to czy jest możliwość jej odzyskania i sprzedania nam wiarygodnym osobom i to jest Z. i B.. Ja im nigdy nie odmawiam i dlatego radca prawny mówi: Ja do Pana Zdziśka podejdę i on to na sesji poruszy. I poruszyłem.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Też Pan porusza temat ulicy Klimek. Nie potrafię odpowiedzieć, trzeba sprawdzić w ewidencji geodezyjnej, jaki jest stan prawny i zobaczymy.

 

Nr 36. I tak dlaczego już ponad od 10 lat nie robicie remontu chodnika od ul. Aleksego Zina do ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego. No tam Pan Przewodniczący już mówi, jest od 20 lat w Radzie Miasta i dlaczego jak idą ludzie, wysiadają z empeku, ja wtedy też byłem na rehabilitacji w przychodni, i mówią: My idziemy z laskami, to dlaczego my tym chodnikiem tak mamy iść? I to tyle czasu nie robicie go. Dlaczego tego nie robicie? I tak idą i mówią, że takie dziury są po prawej stronie jak idąc od przychodni. To co, żebyśmy upadli jeszcze?

 

Nr 37. I też idąc spotkałem kolegę znajomego, i też mówi: Wychodziłem z rozbudowy tego Społem i to – mówi – było szczęście, że na ławce tej wtedy nikt nie siedział, bo to była godz. 10.05 i połamała się wierzba. I też potem jeszcze idę i też dwie panie podchodzą. Też mieliśmy szczęście, bo byliśmy z dziećmi, które mają 6 czy 5 lat, przy tym sklepiku, co sprzedaje pieczywo i tam kupowaliśmy, to mówią: Mamy szczęście, że dzieci nie pobiegli na skwerek, bo jak te drzewo się złamało, to nie wiadomo, co by wtedy było. I to maja rację. A już dla was mówiłem, że te drzewa trzeba podciąć rok temu, to część gałęzi podcięliście, to dlaczego więcej nie podcięliście? A takie samo drzewo wierzby przy szkole nr 2 jest i tam podcięte chyba do 3,5 m i tak ładnie tera wygląda, gałązki idą w górę i jest bezpieczeństwo dla dzieci. To dlaczego tak się teraz tego u nas nie robi? To jeszcze mówią: Szczęście, że tam tego pomnika nie zniszczyło przy tym właśnie HDK-u.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 32

 

Nr 38. I dlatego też, wszystko mówicie o remontach innych ulic, a też mówią: To dlaczego nie chcą oni zrobić remontu ul. Piaski i Zaułku Targowego w centrum miasta Hajnówki? Bo tam też pani wozi dziecko, które jest niesprawne na wózku. I teraz też szłem, deszcz napadał, o kolega radny też idzie, to widzi, jak tam można przejść. I dlaczego tam nie można zrobić tego chodnika? Tego ulicy oczywiście, nie chodnika.

 

Nr 39. I też jeszcze idąc od biblioteki w stronę centrum dalej miasta do ronda i też są takie dziury schodząc po schodach tam dalej i mówią: Dlaczego?

 

Nr 40. I tu jeszcze kolega radny mówił, że też: Dlaczego w bloku 43 drzwi są niewymienione? Bo Pan jeszcze radny, który był lekarzem tutaj i też mówił, był na wizycie i powiedział: Też dobrze poruszyłeś, że te drzwi są źle wstawione. To dlaczego tyle czasu nie są wymieniane?

 

Nr 41. I też jeszcze idąc od Pani Doktór z Białowieskiej i też koledzy szli, i też mówią: Dobrze, że zrobili zadaszenie amfiteatru ale też mówili: Dlaczego jeszcze tyle tam brzóz stoi? Przecież to jest konstrukcja z drewna, to żeby te drzewa podciąć, bo jak będzie burza czy coś, to jeszcze żeby wtedy nie było ludzi tam, żeby nie złamało tego dachu dodatkowo. Przecież to jest możliwe – mówią koledzy. Ja mówię: Tak? To jak prosicie, to ja wam powiem na sesji.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 32

 

Nr 42. I też jeszcze mieszkańcy są zaskoczeni teraz, że już rusztowanie stoi przy bloku nr 45 i jest naprawa ocieplania bloku i robionego byłego zadaszenia.

 

Mieszkanka Hajnówki

Nr 43. Otrzymałam dodatek mieszkaniowy w 2008 roku, wpisana kwota 7204,05 zł. Kto to wpisał tą kwotę w tych dodatkach? I później jak chodziłam do Pana Burmistrza, to było 03.05.2013 r., prosiłam Pana Burmistrza, napisałam wniosek, żeby Pani z tych dodatków mieszkaniowych Wiesława Raczkowska przyniosła teczkę z dodatkami. Nie przyniosła, a przyszła i nękała mnie wobec Pana Burmistrza, że ja mam długi. A dlaczego ona tej teczki nie przyniosła? Ale ja odnalazłam, odnalazłam i właśnie napisałam w tej skardze, co to za kwota, kto ją wstawił? Otrzymałam odpowiedź, że to ja wpisałam tą kwotę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, dodatki mieszkaniowe nie są powyliczane. Powinna być kreska i podliczać. Po dodaniu tych kwot to ja muszę zapłacić o 180 zł więcej. Po wyliczeniu tych kwot, bo tu nie są wyliczone te kwoty. A mnie 180 zł przez pół roku to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo dodatek mieszkaniowy przez po prostu 12 miesięcy to wychodzi 3 600. Trzecia sprawa, a Pan Puch w mojej sprawie, obalam jego odpowiedź tutaj przy Radzie i Panu Burmistrzu, bo on w mojej sprawie nic nie wie na mój temat. Co on tutaj może głos zabierać? Że mu Pan Dyrektor kazał wypowiedzieć się? Premię dostanie za to? Chyba tak. Co on może wiedzieć w mojej sprawie? ... Niech on się wypowie teraz, proszę się wypowiedzieć w mojej sprawie, jak coś wie. ... Bo nic nie wie. … I będzie jeszcze głos zabierał?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani, no Pani K., Pani porusza temat dodatków, dodatków mieszkaniowych. No ja wyjaśnię tylko, że każde postępowanie dotyczące dodatków mieszkaniowych jest postępowaniem prowadzonym w trybie KPA, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Pani zawsze otrzymuje decyzję do wiadomości, ma Pani tam informację, pouczenie o tym, że jeżeli się Pani z tą decyzją nie zgadza w jakiejkolwiek części, ma Pani prawo od tej decyzji się odwołać. Pani z tego prawa korzysta albo nie korzysta no. Rozumiem, że Pani nie korzystała.


Data wytworzenia: 2015-07-31 11:51 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-07-31 11:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska