BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z VII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 24 czerwca 2015r. (cytaty interpelacji wniosków, zapytań oraz udzielone na sesji odpowiedzi)

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z VII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 24 czerwca 2015r. (cytaty interpelacji wniosków, zapytań oraz udzielone na sesji odpowiedzi)

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z VII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 24 czerwca 2015 r.

 

Przyjęcie porządku obrad:

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 1. (…) Jednym z ważnych elementów dla ulicy Żabia Górka jest to, proszę Państwa, jest to, że jest to ciekawa ze względów turystycznych też nazwa. Bardzo wielu przyjezdnych z ciekawością, tak, dopytuje się, skąd taka nazwa, dlaczego. Proszę Państwo, mamy tam przestrzeń parkanu ogradzającego ogródki działkowe. Dlaczego na przykład nie wykorzystać tego do takiej stałej ekspozycji prezentującej gady i płazy Puszczy Białowieskiej? W porządnych prezentacjach zdjęć, z porządnym opisem zrobić z tego taką dodatkową atrakcję turystyczną, która zatrzymałaby ludzi w Hajnówce, którzy tylko przez Hajnówkę jak przez korytarz przejeżdżają. Byłby to taki element tej naszej właśnie Bramy, Bramy do Puszczy. (...)

 

Interpelacje:

Pan Jan Giermanowicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka

Nr 2. dot. działalności gospodarczej gminy

Interpelacja złożona na piśmie – cyt:

Mając na względzie między innymi przepis art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95), przepis art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 r. Nr 9 poz. 43) oraz zapytania lokalnych przedsiębiorców, zgodnie z § 34 Regulaminu Rady Miasta Hajnówka proszę o udzielenie informacji jako odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w naszej gminie został opracowany i wdrożony do realizacji system nadzoru właścicielskiego nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, w tym trzema spółkami, których właścicielem jest gmina miejska?

2. Czy funkcjonowanie spółek prowadzących działalność gospodarczą (wykraczającą poza zakres działalności komunalnej) była i jest uzgadniana z Burmistrzem Miasta Hajnówka?

3. Jak często Burmistrz Miasta Hajnówka organizuje spotkania robocze w kierownikami podległych jednostek, w tym spółek miejskich w celu konsultacji podejmowanych działań i ich planowania? Czy są sporządzane protokoły dokumentujące takie spotkania?

4. Jaka jest geneza powstania placówki handlowej „Fachowiec” i czy była wyrażona zgoda przez Burmistrza Miasta Hajnówki na jej utworzenie?

5. Jakie czynniki oraz okoliczności uwzględniane przy podejmowaniu działań w efekcie powodujących tworzenie konkurencji dla lokalnych przedsiębiorców?

Podpisano Jan Giermanowicz”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Giermanowicz wnioskuje o odpowiedź na piśmie. Także udzielę odpowiedzi na piśmie. Ja tylko przypomnę, że nasze spółki pracują w oparciu o kodeks handlowy z 34 roku. Z niewielkimi zmianami obowiązuje do dzisiaj. Są spółkami prawa handlowego. Jeżeli chodzi o nadzór nad funkcjonowaniem spółek, pełnią go rady nadzorcze i każdorazowo co roku oczywiście też oceniane są wyniki tych spółek, udzielane jest absolutorium zarządom. I przypomnę tylko, że łącznie w naszych spółkach, a więc w PUK-u, w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej pracuje prawie 200 osób. Spółki rocznie do kasy miejskiej płacą ponad 1 000 000 złotych podatku od nieruchomości. Działalność jest prowadzona w oparciu o statuty tych spółek i zgodnie z prawem handlowym. Oczywiście w warunkach gospodarki rynkowej.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2

 

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 3. dot. miejskich inwestycji

Interpelacja złożona na piśmie – cyt:

Interpelacja

W sprawie miejskich inwestycji

Proszę o udzielenie informacji na temat:

1. Inwestycji aktualnie realizowanych na terenie miasta Hajnówka wraz z datą planowanego ich zakończenia. W przypadku, kiedy planowany termin zakończenia nie został dotrzymany, proszę o podanie szczegółowych przyczyn.

2. Inwestycji, których realizacja została w tym roku rozpoczęta wraz z informacją na temat planowanego jej zakończenia.

Podpisano Maciej Borkowski”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – W tej chwili jeżeli chodzi o inwestycje, myślę tu część odpowiem na już na interpelację Pana radnego Borkowskiego. Ustawiane są krawężniki przy ulicy Granicznej, Metalowej, Miedzianej. Na ulicy Granicznej i Metalowej będzie nawierzchnia asfaltowa, przy ulicy Miedzianej już jest układana kostka brukowa. Od 1 lipca firma wchodzi już z nawierzchnią bitumiczną na ulicę Graniczną, Metalową, Orzechową i Wilgi. Na ulicy Rutkowskiego, to jest bardzo wąska ulica, już też ustawione są krawężniki i będzie układana kostka. W trakcie realizacji też jest przebudowa ulicy Fabryka Chemiczna w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zakończony też został niejako pierwszy etap na ten rok budowy burzówki na ulicy Armii Krajowej, ulicy Sokolej. Ja przypomnę tylko, że te instalacje są realizowane z oszczędności na realizację programu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina związanego z modernizacją oczyszczalni w Hajnówce, budową oczyszczalni w Kamieńcu. W trakcie realizacji jest kolejny etap tej budowy również z oszczędności jeżeli chodzi o burzówki. Jest to ulica Miodowa, Słodka, Pszczela, Sarnia, Niedźwiedzia, Pszeniczna, Sikorki i Kukułki. A dzisiaj został wykonawcy przekazany plac budowy kolejnego etapu. Chodzi o burzówkę w ulicy Zajęczej. W trakcie przygotowania są też przetargi na nawierzchnię na ulicy Gołębiej, opracowanie dokumentacji ulicy Kochanowskiego, Tuwima i burzówki od ulicy Grunwaldzkiej z takim założeniem, że zbierze to również wody z ulicy Brzozowej i ulicy również 11 Listopada. W trakcie końcowym jest też przygotowanie przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznych. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska została już podpisana i myślę, że w najbliższym czasie taki przetarg ogłosimy. To jest informacja o inwestycjach, czego jeszcze nie było.

Pan Borkowski pyta o inwestycje. Częściowo odpowiedziałem, ale udzielę odpowiedzi na piśmie o inwestycjach realizowanych i przyjętych w naszym budżecie miasta.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3a

 

Nr 4. dot. zatrudnienia na terenie Hajnówki osób niepełnosprawnych

Interpelacja złożona na piśmie – cyt:

Interpelacja

w sprawie zatrudnienia na terenie Hajnówki osób niepełnosprawnych

Budząc moje zaniepokojenie docierają do mnie informacje o trudnościach w zyskaniu pracy przez osoby niepełnosprawne na terenie naszego Miasta. Stąd proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie.

W jakim zakresie w ostatnich pięciu latach samorząd wspierał zatrudnienie takich osób? Ile miejsc pracy dla niepełnosprawnych osób powstało przy udziale samorządu miejskiego na przełomie 5 lat?

Jakie są planowane przedsięwzięcia, by takie miejsca pracy tworzyć lub tworzenie ich wspierać?

Czy prowadzone są na ten temat rozmowy z lokalnymi stowarzyszeniami zrzeszającymi niepełnosprawnych Mieszkańców?

Podpisano Maciej Borkowski”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o zatrudnienie osób niepełnosprawnych, to przypomnę, że środki finansowe na wsparcie organizacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych są w dyspozycji, w przeszłości były w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, obecnie są w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy i przy każdej możliwości my jako Urząd Miasta zachęcaliśmy Urząd Pracy do pisania ciekawych projektów właśnie skierowanych do osób niepełnosprawnych. W przeszłości Urząd Pracy bardzo sprawnie i skutecznie te programy pisał, dlatego też my każdą ilość osób niepełnosprawnych staraliśmy się zatrudniać. Program był bardzo dobry i atrakcyjny. Staraliśmy się też wszędzie ten program promować. Dlaczego on był atrakcyjny? Dlatego że tak naprawdę dawał szansę zatrudnienia tych osób niepełnosprawnych na dłuższy okres czasu. Także razem, z okresem że tak powiem stażowym, okresem zatrudnienia bezpośrednio przez Urząd ze środków własnych i ponownie ze środków Urzędu Pracy te okresy zatrudnienia były nawet dwuletnie i dłuższe. Taki program został na nasz wniosek powtórzony i w tej chwili też nie pamiętam dokładnie, ile osób. Panie Sekretarzu, ile osób pracuje? 15? 15. Także, widzi Pan, program jest dobry, mam nadzieję, że będzie kontynuowany a my jako miasto zatrudnimy każda ilość osób niepełnosprawnych, które w wyniku umowy będziemy z Urzędem Pracy będziemy mogli zatrudnić. To, że jest takie duże zainteresowanie ze strony osób niepełnosprawnych korzystaniem z tego projektu, jest najlepszym potwierdzeniem na to, jak wartościowy i dobry program. Jednocześnie jest wskazówką dna Urzędu Pracy, nie tylko naszego w Hajnówce, ale myślę, że dla wszystkich Urzędów Pracy, że zawsze powinno się znaleźć środki na wsparcie i organizację miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli takie środki będą, to jestem przekonany, że nie tylko my jako miasto Hajnówka, ale inne samorządy też te szanse wykorzystają, żeby stworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 4

 

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 5. dot. stanu Puszczy Białowieskiej

Interpelacja złożona na piśmie – cyt:

„Interpelacja nr 1/06/KN

Dnia 18,06,2015 miałem zaszczyt uczestniczyć w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy jako jedyny przedstawiciel naszej Rady i miasta (a szkoda). W związku z powyższym chciałbym się podzielić z Państwem uwagami swą skromną wiedzą na temat oraz wnioskami, które same się nasuwają:

Katastrofalna sytuacja w Puszczy Białowieskiej w ostatnim okresie prowadzi nieuchronnie do dewastacji i całkowitego zniszczenia. Od roku 2012 trwa kolejna gradacja kornika drukarza, co prowadzi do rozpadu cennych przyrodniczo drzewostanów świerkowych.

Aby łatwiej nam było zrozumieć powagę tego zjawiska, przytoczę kilka cyfr.

W 2012 roku 17871 drzew świerkowych wyznaczono jako drzewa martwe, natomiast w roku 2014 było już ich 130 000, z czego usunięto tylko 12 %. Pozostałe drzewa są natomiast czynnikiem sprzyjającym rozwojowi gradacji kornika drukarza. Według szacunków leśników w roku 2015 zniszczona zostanie około 1 miliona m3 drzewostanu świerkowego a w roku 2016 4 miliony m3. Puszcza woła o ratunek a my nie możemy być głusi. Nasze miasto HAJNÓWKA powstało i rozwija się dzięki puszczy i z powodu jej wyniszczenia, dewastacji może przestać istnieć. Wniosek się nasuwa jeden, musimy zając stanowisko w tej sprawie i poczynić wszelkie działania, aby temu zapobiec. Proponuję, aby następna sesja Rady Miasta jako nadzwyczajna, po uzgodnieniu z hajnowskimi leśnikami odbyła się w lesie by móc szerzej poznać zjawisko, wspólnie z profesjonalistami opracować plan ratowania naszego dziedzictwa. Człowiek na przestrzeni setek lat korzystał z dobrodziejstw puszczy i puszcza nie zginęła. Chciałem zaznaczyć, że w roku 2000 pozyskiwano 41,44 % drewna w stosunku do przyrostu a w roku 2013 pozyskiwano już 15,78 % ,tzn. że z hektara nie zbieramy ok 6 m3 drewna.

Taka jest polityka naszego rządu, ministra środowiska i dyrektora lasów państwowych.

Podpisano Karol Nieciecki”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Karol Nieciecki porusza temat, o którym, no ja rozumiem, Pan radny Nieciecki nie był radnym poprzedniej kadencji, ale ja przypomnę tylko dla tych, którzy byli, że my niejednokrotnie jako Rada zajmowaliśmy stanowisko w sprawie, można powiedzieć spokojnie, nieodpowiedzialności i niegospodarności w Puszczy Białowieskiej, bo to jest fakt. Przypomnę tylko, bo wielu z radnych było w czasie, kiedy była procedowana nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i art. 10 na wniosek środowisk ekologów, żeby odebrać samorządom prawo współdecydowania o tworzeniu bądź poszerzaniu granic parków narodowych, doprowadziliśmy do przesłuchania obywatelskiego na wniosek i z inicjatywy posła Czykwina. Takie przesłuchanie w Sejmie się odbyło. Byliśmy jako przedstawiciele i delegacja miasta i przedstawialiśmy tam swoje stanowisko. Myślę, że skutecznie, ponieważ ta nowelizacja ustawy, bardzo niekorzystna dla samorządów, została zablokowana. A jeżeli już mówimy o tym, co się dzieje, o korniku, to rzeczywiście, ja przytoczę kilka liczb. Mnie martwi to, ja myślę, że wszystkich odpowiedzialnych ludzi, dla których gospodarność i gospodarka nie jest obojętna, martwi to, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej. Teraz jest okres, wiosny się skończył, jest lata. Liście grabiny zarosły i tego tak nie widać, ale pamiętamy, jak to wyglądało w lutym, jak to wyglądało w marcu. Ja tylko przypomnę Państwu liczby, tak żebyśmy mieli wyobrażenie, co się dzieje. To już jest swego rodzaju klęska. To jest klęska ekologiczna. Ja nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Dziwi mnie to, co się dzieje, brak tego działania, brak decyzji czy to Ministra Środowiska, czy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Otóż w czerwcu 2013 roku tak zwanego trocinkowca, więc martwego świerka było 70 000 m3. Już w grudniu 2013 roku było tego martwego świerka ponad 90 000 m. W tej chwili tego martwego świerka jest ponad 500 000 m3. Widzimy, jaka jest pogoda. Kornik się rozwija pięknie. To, co można powiedzieć, się najbardziej udaje w Puszczy Białowieskiej w tej chwili, to hodowla kornika. Może powinniśmy postawić pomnik dla kornika w mieście, bo on teraz jest najważniejszy. Ale niezależnie od tego musimy podchodzić do sprawy realnie. Choćbyśmy nie wiadomo co robili, na dzień dzisiejszy nie mamy wpływu na zmianę decyzji, ponieważ tak się dzieje już od wielu, wielu lat, niezależnie czy rządzi prawica, czy rządzi lewica, to tutaj się stanowisko w tej sprawie nie zmienia. W tej chwili jest przygotowywany program wsparcia rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej, program, który swego czasu był zapowiedziany przez Panią Premier Bieńkowską na Konwencie Marszałków Rzeczypospolitej w Białowieży. On powoli zaczyna przybierać realne szanse. Będzie realizowany, finansowany z różnych źródeł – i ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ze środków centralnych Infrastruktury i Środowisko, również inny program, ale też wspierający to ze środków Funduszu Leśnego. W ramach tego programu nam jako miastu najbardziej zależy na wprowadzeniu dofinansowania i dofinansowania 3 projektów. Jeden projekt to jest budowa centrum dialogu, to się nazywa, ale tak naprawdę jest to stary pomysł, stara nasza koncepcja, którą próbowaliśmy kilka lat temu opracować. Chodzi o tak zwany leśny Kopernik. Coś na wzór Kopernika naukowego w Warszawie, ale żeby to był taki leśny Kopernik, generalnie Kopernik przyrodniczy. Jeżeli to się uda, to może być tak duża atrakcja turystyczna, że ona będzie przyciągała bardzo, bardzo wielu ludzi. Zakładam, że rodziców z dziećmi i dziadków z wnukami i w połączeniu z Puszczą Białowieską jest to nowa dodana wartość. Wszystko wskazuje na to, że będzie to możliwe, będzie tu kumulacja, połączenie środków i pracujemy nad tym od dłuższego czasu, połączenie środków Funduszu Leśnego i środków centralnych z Infrastruktury i Środowiska. Będzie to inwestycja o wartości kilkudziesięciu milionów złotych i naprawdę może powstać u nas wielka atrakcja na skalę ogólnopolską na pewno, ale również na skalę europejską. Drugi projekt, który byśmy chcieli realizować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego to jest budowa ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego na tych terenach inwestycyjnych, które mamy przygotowane przy szpitalu. Mamy potencjalnych inwestorów i chociaż program jest trudny do realizacji, potrwa dosyć długo, też zabiegamy o to, żeby ze środków RPO projekt był dofinansowany, żeby obiekt, który ma szanse powstać, był obiektem atrakcyjniejszym i ciekawym. I trzeci temat, temat o którym niejako wspominał Pan radny Puch i radny Łabędzki, którego absolutnie jako sami, jako miasto byśmy się nie podejmowali, temat muzeum przemysłu drzewnego, ale generalnie muzeum meblarstwa, muzeum meblarstwa, przemysłu meblarskiego w skali świata. Byłoby to bardzo nowoczesne muzeum, takie interaktywne, które by prezentowało i dorobek meblarstwa, i to, co autentycznie w branży się dzieje w Polsce i w Europie, żeby osoby, które przyjeżdżają do tego muzeum, oprócz tego, że zobaczą, jak kiedyś się produkowało meble, mogły zobaczyć, jak w danej chwili, w danym momencie wygląda produkcja mebli w zakładzie w Hajnówce, w Suwałkach czy w innych zakładach w Polsce i w Europie. Inwestorem tutaj będzie firma Forte. My na ile to będzie, że tak powiem, możliwe, będziemy to wspierali i zrobimy wszystko, żeby również było tu wsparcie z RPO do realizacji tej inwestycji. Jeżeli te 3 duże zadania inwestycyjne w połączeniu z planowaną inwestycją prywatnego inwestora na terenach Suwalskiej Podstrefy Ekonomicznej, najprawdopodobniej jak wszystko będzie dobrze, już w lipcu Ministerstwo Gospodarki podejmie decyzję o rozszerzeniu tej strefy, mamy szansę na to, żeby zabezpieczyć stabilne funkcjonowanie i rozwój miasta na przyszłość.

 

Pan Karol Marek Nieciecki A propos sesji wyjazdowej to jest propozycja leśniczego Pana ... Wszystkie ościenne gminy miejskie już odbyły takie sesje. Myślę, że radnym się należy...

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Panie radny, jest to sprawa organizacyjna funkcjonowania Rady. Jak Pan Przewodniczący tak zarządzi, tak będzie. Ja tu się ustosunkowuję do zgłoszonego przez Pana zagadnienia.

 

Wolne wnioski, zapytania:

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 6. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chcę na chwilę wrócić do ostatniej naszej Parady Orkiestry Dętej. I jak wiemy, Parada to mi się kojarzy z pokazem, z przemarszem, coś co ludzie powinni oglądać i to powinno się odbić szerokim echem przynajmniej w naszym mieście. Co prawda gazeta napisała, że Parada się odbędzie, przemarsz też spod Urzędu Miasta ulicą Parkową aż, aż do teatru, amfiteatru. Natomiast nie wiem, dlaczego nie można było zorganizować przemarszu Orkiestry Dętej po ulicach Hajnówki? Wiedzieliśmy o tym ponad rok czasu, że będziemy przeprowadzać Paradę Orkiestr i o wiele, o wiele lepiej i korzystniej to by się przedstawiały te orkiestry pokazując się dla ludzi, a to tak przeszli spod Urzędu Miasta boczną uliczką i do amfiteatru, i to się nazywa Parada, to ja bym to nazwał przesłuchanie albo odsłuchanie Orkiestr Dętych. I na tej podstawie, wie Pan, Panie Burmistrzu, ja zwracam się do Pana, że dla tej młodzieży, naszej młodzieży, która gra w Orkiestrze, przynajmniej im zaproponować, żeby korzystali z naszej pływalni miejskiej, przynajmniej raz w tygodniu, bo no nie ukrywajmy, ta młodzież poświęca prywatny czas, czas nauki. Pan, no jak to nazwę, dyrygent, kapelmistrz, żeby się nie obraził, ale i to treningi prowadzi i w szkole, i w Straży Pożarnej. My jako miasto fundujemy czy płacimy za salę treningową, za kapelmistrza, za narzędzia, natomiast dla tej młodzieży mimo wszystko myślę, że jakby raz w tygodniu, czy nawet dwa razy w tygodniu zaproponować bezpłatny wstęp na pływalnię, nie byłoby taką wielką stratą dla miasta.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Mironczuk podnosi temat Parady Orkiestr Dętych. Ja przypomnę, że realizowany projekt Parady Orkiestr Dętych jest jednym z projektów miękkich programu obywatelskiego. Organizowaliśmy to pierwszy raz i generalnie, chociaż oczywiście, można mieć pretensje, że coś było tak, coś było nie tak, ale generalnie sama Parada jako Parada spotkała się w mieście z bardzo pozytywnym odzewem i zrobimy wszystko, żeby tego typu wydarzenia kulturalne na stałe weszły do kalendarza imprez kulturalnych w mieście. Natomiast co do formuły i co do trasy przemarszów w przeszłości jest to temat otwarty. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Przy okazji kolejnej organizacji takiej parady na pewno postaramy się, żeby to było lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o te inne inicjatywy, no ja powiem, że tak naprawdę to największe wsparcie finansowe i wsparcie organizacyjne Orkiestra ma ze strony miasta, ze strony Hajnowskiego Domu Kultury i ze strony budżetu miasta. Bo nie wiem, czy wiecie, w ostatnim okresie no powiat zdecydował i zmniejszył dofinansowanie dla tej Orkiestry, co oczywiście w jakiejś mierze utrudniło normalne funkcjonowanie tej Orkiestry. Będzie to też temat do zastanowienia się dla nas na przyszłość, bo nikt nie ma wątpliwości, ani ja, ani Państwo, że trzeba wszystko zrobić, żeby tą Orkiestrę utrzymać, bo to jest bardzo ważne, żeby ta młodzież, która chce grać, chce się uczyć grać, takie możliwości miała. I niewykluczone, że w przyszłym roku pomyślimy o tym, żeby to wsparcie było większe. Natomiast jeżeli chodzi o wstęp na pływalnię, ja w tej chwili nie odpowiem. Zobaczymy, jak to wygląda od strony formalnoprawnej. Niezależnie od tego dofinansowania, też dofinansowaliśmy wyjazd Orkiestry. Nie wiem, to na Litwę było chyba, tak?

 

Nr 7. Następny, następny jakby mój, Panie Burmistrzu, nie wiem, czy Pan pamięta o terminie, już przemijający termin naprawy drogi osiedlowej? Między ulicą Grabową a ulicą Lipową przypominam, żeby to się nie tego, nie zapomniało. I jeszcze, i jeszcze mam w imieniu komitetu obywatelskiego mieszkańców Hajnówki reprezentowanego przez pierwsze: Piotr Mironczuk, drugi Marian Kalitka, trzeci Jadwiga Młodzianowska, Irena Sidorczuk, wnoszę wniosek, może odczytam dokładnie. My niżej podpisani mieszkańcy Hajnówka wnosimy o rozpatrzenie przez Radę Miasta Hajnówki obywatelskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej Hajnówka. Jednocześnie wskazujemy osobę Pana Piotra Mironczuka do reprezentowania mieszkańców zgłaszających powyższą inicjatywę uchwałodawczą. I w załączniku projekt uchwały, lista osób popierających i uzasadnienie projektu. Nasz projekt uchwały brzmi następująco, oby wprowadzić, wprowadzić dodatkowe, dodatkowy zapis. I w uchwale Nr XI/55/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami § 7 otrzymuje brzmienie: Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z § 5 uchwały w przypadku przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w wysokości 50 %. W przypadku rozłożenia płatności ceny za lokal mieszkalny na raty a w przypadku dokonania zmian zapłaty jednorazowo 60 %. Drugi, bonifikata, o której mowa w ust. 1 ulega powiększeniu o 1 % za każdy rok najmu, przy czym wysokość bonifikaty nie może przekroczyć 90 %. I tu jest traci moc uchwała Nr XIX/141/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat. I to składam na ręce Pana Przewodniczącego do rozpatrzenia.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Przypomina mi Pan radny Mironczuk o drodze osiedlowej. Rok budżetowy jeszcze trwa, Panie radny. To, co zaplanowaliśmy, to zrobimy. Ja tylko wyjaśnię, że jeżeli chodzi o odcinek od ulicy Lipowej do stacji trafo, nie przełożymy tego, ja lojalnie i szczerze mówię, bo nie ma takiej potrzeby na dzisiaj. Tamtą dalszą część przełożymy całkowicie gruntownie tak, żeby objazd był z drugiej strony stacji trafo, natomiast na tym odcinku od ulicy Lipowej do stacji trafo wymienimy tę zniszczoną trylinkę, uzupełnimy żwiru, utwardzimy, wyrównamy ten odcinek a w przyszłości być może zmienimy to. I proszę nie przypominać mi, że Pan Burmistrz Skiepko podpisał. Podpisał, że zrobimy, to zrobimy, ale zrobimy w taki sposób, żeby wykorzystać te materiały, które są, które są niezniszczone i jeszcze po poprawieniu z powodzeniem przez jakiś czas będą służyły.(...) Tak, tak no. Ja mówię, powiem jeżeli chodzi o tamten odcinek wokół stacji trafo, to zrobimy to po zakończeniu modernizacji ulicy Fabryka Chemiczna albo jakoś równolegle z tym. Ale w tym roku, tak jak mówię, na pewno.

 

Pani Alicja Chaniło – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 8. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałabym złożyć taką propozycję o utworzenie w Hajnówce może w ramach rozbudowy OSiR-u pobudowanie parku linowego. Jest to wspaniała rzecz. Niedawno oglądałam taki park linowy. Jest bardzo dużo młodzieży no i na pewno to byłaby jakaś atrakcja dla naszego miasta. To jest tylko moja propozycja.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – No Pani Alicja ma bardzo ciekawą inicjatywę, jakby czytała w naszych myślach. Także taki pomysł parku linowego w Hajnówce też mamy, też przygotowujemy. Między innymi z takim założeniem też przejęliśmy swego czasu ponad 4 ha ziemi, nieruchomości z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na Judziance. I tam chcemy to zrobić jako ciekawy teren rekreacyjny i park linowy. Ale nie chciałem tego mówić, bo po prostu by, bo po prostu my w tej chwili szukamy pieniędzy.

 

Pan Jan Giermanowicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka

Nr 9. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni radni, jedna rzecz informacyjna, otóż dostaliśmy pismo jako samorząd gminy miejskiej Hajnówka informujące nas o tym, że niestety na konserwację rzeki między granicami miasta a mostkiem w Sacharewie musi być przeprowadzone postępowanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej, także jeszcze jesteśmy w niepewności, nie wiemy, na jakim, jaki finał tej sprawy będzie. Niemniej jednak jeśli powstanie dokumentacja, to pewnie zostanie to pozytywnie załatwione. Taką mam nadzieję.

/do wniosku odniósł się Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – wniosek Nr 25/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Na pytania Pana Giermanowicza odnośnie to było rzeki Leśnej, tak? ... Tak, ale ja tutaj uzupełnię to może. Z WUZIR-em prowadzimy te rozmowy. My zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że oczyszczenie rzeki na odcinku od granic miasta do tego mostu w Sacharewie będzie problemem z różnych powodów. I teraz możemy się zastanawiać, czy w związku z tym odkładać i nie robić tego czyszczenia w granicach miasta, czy mimo wszystko zrobić a potem interweniować, robić wszystko, żeby zrobić tamten odcinek. Jeżeli WUZIR ogłosi przetarg i będzie chciał robić konserwację, czyszczenie rzeki w granicach całego miasta, to my się do tego dołożymy, to zrobimy.

 

Nr 10. Mam pytanie do Pana Burmistrza Skiepki. Otóż na spotkaniu tutaj 16 kwietnia w tej sali o godzinie 17:00 dyskutowaliśmy na temat sportu i między innymi tam Pan Burmistrz powiedział, udzielił nam takiej informacji, że w ramach przygotowywanej dokumentacji projektowej odnośnie ośrodka OSiR, o którym wspomniała Pani radna Chaniło, po prostu przeprowadzi Pan Burmistrz konsultacje dotyczące tego, czy dokumentacja będzie spełniała na tyle warunki, które są wymagane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki do tego, żeby można było przeprowadzać tam zawody, które będą uwzględniane w klasyfikacji punktowej otóż krótko mówiąc czy ten ośrodek po modernizacji będzie miał atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki? Mam nadzieję, że Pan A. D. znany jest Panu i na pewno Pan przeprowadził z nim rozmowę na ten temat. Z tego, co wiem, to Pani Skarbnik powiedziała, że jeszcze faktura za tą dokumentację nie została opłacona, zatem sprawa jest jakby aktualna. Chciałbym po prostu zapobiec sytuacji takiej, że wyremontujemy samochód a on nie będzie miał homologacji do tego, żeby uczestniczyć w ruchu drogowym. Także mam nadzieję, że te aspekty wszystkie zostały uwzględnione. Oczywiście poczekam na odpowiedź Pana Burmistrza.

Pisemne zapytanie Pana A. D. – cyt.

„Zapytanie:

Czy opracowana dokumentacja projektowa OSIR w Hajnówce została skonsultowana z osobami, które posiadają wiedzę merytoryczną co do warunków wymaganych przez PLZA w celu uzyskania atestu do przeprowadzania zawodów uwzględnianych w punktacji?

  • minimum cztery tory w tym rów z wodą
  • skocznia w dal z zeskokami na obie strony w centralnym miejscu przed widownią
  • skocznia wzwyż
  • rzutnik do rzutu dyskiem i oszczepem”

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z przyjemnością odpowiem właśnie na to pytanie. Sprawy sportu akurat są mi bliskie. Dlatego też dokumentacja na stadion jest zatwierdzona. Po moich spotkaniach i z projektantem, jak również z osobami, które prowadzą lekkoatletykę w Białymstoku, stwierdzono jednoznacznie – budowa tylko stadionu lekkoatletycznego w Hajnówce po prostu mija się z celem. Nasz stadion jest przede wszystkim wielofunkcyjny, wielozadaniowy, który spełnia wiele zadań, a więc boisko do piłki trawiastej, do piłki nożnej trawiaste czy też o nawierzchni sztucznej, jak również bieżnia lekkoatletyczna, gdzie mogą być rozgrywane zawody sportowe dla uczniów, nie tylko te szkolne, ale również o zasięgu troszkę większym. Natomiast aby przeprowadzić zawody mistrzowskie, to musi być stadion, który spełnia niesamowite wymagania i koszt takiego stadionu to jest około 100 000 000 złotych, natomiast nasz w granicach około 5 000 000 – 6 000 000. Oprócz tego stadionu, co powiedziałem o tej funkcjonalności, również będą boiska do piłki plażowej, jak również korty tenisowe i to będzie po prostu służyło przede wszystkim naszym mieszkańcom i naszej młodzieży. Natomiast tak jak powiedziałem, budowa samego stadionu lekkoatletycznego mijałaby się z celem. Taki najbliższy stadion jest na Zwierzyńcu w Białymstoku. To tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, natomiast o innych sprawach troszkę później.

 

Pani Barbara Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 11. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, 30 grudnia 2014 na III sesji Rady Miasta poruszyłam problem dotyczący serwisowania kolektorów słonecznych. Od tamtej pory minęło pół roku. Z tego, co jest mi wiadome, niedawno odbył się przetarg, co też Pan Burmistrz zasygnalizował. Ale w związku z powyższym czy mogę prosić Pana Burmistrza o poinformowanie naszych mieszkańców, kto wygrał przetarg na serwisowanie i do kogo mieszkańcy powinni zgłaszać wszelkie usterki, ewentualnie wywieszenie numerów telefonów na tablicy ogłoszeń?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna Laszkiewicz słusznie pyta o sprawę serwisu. Przetarg został rozstrzygnięty. Tak jak wspomniałem, wygrała firma z Hajnówki. Jesteśmy jak na dzień dzisiejszy zadowoleni z jakości świadczonych usług. Jeżeli chodzi natomiast o zgłaszanie, wszyscy załóżmy wiedzą, że trzeba składać tutaj do nas i na bieżąco reagujemy i te, oczywiście, niektóre sprawy muszą poczekać, ale te najpilniejsze są realizowane praktycznie od ręki. Tak jak już wspomniałem, 40 instalacji już zostało wyremontowanych, dobrze funkcjonują. Kolejne są cały czas realizowane. Ale jeżeli są interwencje, coś trzeba przyspieszyć, to na bieżąco reagujemy i takie działania są podejmowane.

 

Nr 12. Na poprzedniej sesji Rady Miasta, to jest kolejna sprawa, 29 kwietnia złożyłam zapytanie odnośnie przedłużenia miejsc parkingowych wzdłuż szosy wiodącej do Białowieży. To chodzi mi o ten cmentarz prawosławny i utworzenie jeszcze tych nowych miejsc parkingowych przy ulicy Celnej obok cmentarza katolickiego. Wjazd od ulicy Celnej od skrzyżowania z ulicą Reja. Chciałabym jakby ponowić swoją prośbę, bo myślę, że to może po prostu umknęło naszej uwadze.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Przypomnienie. Nie, na pewno korespondencja była. Parkingi przy cmentarzach. Umówmy się, że tak, my to sprawdzimy i udzielimy odpowiedzi na piśmie.

 

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 13. Szanowny Panie Burmistrzu, szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo. Ja nie będę swego wniosku uzasadniał, bo myślę, że ten temat poruszam cały czas, więc mój wniosek będzie krótki. Panie Burmistrzu, bardzo proszę, aby wystąpił Pan do Komendanta Wojewódzkiego o zwiększenie patroli pieszych na mieście Hajnówka. Ja na komisji o tym mówiłem, ale chciałbym jeszcze raz powtórzyć, ponieważ nie widzimy teraz patroli pieszych, żeby były takie patrole w naszym mieście a sytuacja nadal nie jest lepsza. Nie będę Państwu opowiadał, bo to nie ma czego słuchać.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Nieciecki... proszę? Dobrze. dobrze byłoby, gdyby było więcej patroli pieszych z Policji. Wystąpimy z takim wnioskiem do Pana Komendanta.

 

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka

Nr 14. Panie Burmistrzu, szanowna Rado, ja parę miesięcy temu złożyłam dwa wnioski i chciałam się dopytać, na jakim etapie jest realizacja. Jeden z tych wniosków dotyczył ogłoszenia konkursu na przyjaznego urzędnika roku. Z tego, co wiem, to była już sporządzona ankieta. Miało to się odbyć troszkę w innej formie. Również przystaję na taką formę, tylko nie wiem, dlaczego nie widać tej ankiety w Urzędzie, dlaczego ten konkurs jeszcze nie został ogłoszony?

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Zamieścimy taką ankietę, znaczy zamieścimy ją w punktach stosownych punktach w Urzędzie Miasta. Myślę, że urnę umieścimy, czyli miejsce do wrzucania tych ankiet, w sekretariacie Urzędu Miasta. Przepraszam za zwłokę.

 

Nr 15. I druga sprawa, wnioskowałam o przygotowanie uchwały dotyczącej zwolnienia przedsiębiorców z podatków od nieruchomości w zamian za tworzenie miejsc pracy. Również dostałam informację, że taka uchwała jest w opracowaniu i chciałabym wiedzieć, na jakim etapie i kiedy możemy ją usłyszeć?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Nad uchwałą o ulgach podatkowych pracujemy. Jak Państwo pamiętacie, szczególnie radni minionej kadencji, taka uchwała u nas była. W związku z tym, że się zmieniły przepisy ogólnokrajowe, zachodzi potrzeba dostosowania i przyjęcia nowej uchwały i myślę, że na kolejną sesję taki projekt uchwały przedstawimy.
 

Pan Grzegorz Tomaszuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 16. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni Państwo, mój wniosek dotyczy dróg wojewódzkich, Pierwszy wniosek dotyczy drogi, ulicy Piłsudskiego od ulicy Białowieskiej w kierunku Kleszczel na odcinku do drugich torów kolejowych. Ta ulica posiada bardzo fatalne chodniki. Na sesji powiatowej ostatnio również radni zgłaszali właśnie takie wnioski. Niestety, ta inwestycja od Jelonki do Hajnówki zakończyła się na rondzie, dalej nie była prowadzona. I w związku z tym, żeby poprawić sytuację, bym prosił Burmistrza, bo no każdego roku miasto partycypuje w kosztach inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich 50 na 50 % jeżeli chodzi o podział kosztów. Przypomnę, że w roku ubiegłym chodniki, cześć chodników została wyremontowana na ulicy Bielskiej, na ulicy Piłsudskiego 2 lata wcześniej. Myślę, że jeżeli chodzi o ulicę Bielską, to tam pertraktowana jest droga do Bielska według mojej wiedzy i w związku z tym dobrze by było się postarać, żeby ta inwestycja zakończyła się, prawda, i objęła również chodniki ulicy Bielskiej. Natomiast te nasze środki finansowe, skromne nasze środki finansowe żeby przeznaczyć na właśnie na remont chodników na ulicy Piłsudskiego, powtarzam, od ulicy Białowieskiej do drugich torów kolejowych.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Tomaszuk podnosi temat chodników przy ulicy Piłsudskiego. Jak wszyscy pamiętamy, robimy dofinansowanie do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i zamierzamy, że w tym roku ten chodnik będzie robiony. Częściowo właśnie przy ulicy Piłsudskiego. Z jednej strony tam, gdzie jest najtrudniejszy odcinek a druga część będzie robiona na zasadzie kontynuacji przy ulicy Prostej. Pamiętacie, w tamtym roku była robiona ulica Prosta i ulica ...3 Maja a w tym roku zrobimy... Nie, nie na Bielskiej. Na Bielskiej, ale na 3 Maja też była część robiona. Tak, tak, o przepraszam. Bo mówiliśmy też o Prostej.

 

Nr 17. Natomiast jeżeli chodzi o drugi wniosek, wniosek dotyczy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą miejską. Na każdym miejscu, również na poprzedniej sesji radni o tym mówili. Wiem, że Pan Burmistrz, mi chodzi o sygnalizację świetlną. Pan Burmistrz na 3 Maja, Armii Krajowej. Pan Burmistrz wystąpił, bo ja między innymi otrzymałem informację do Zarządu Dróg Wojewódzkich, taki wniosek o zainstalowanie tej sygnalizacji świetlnej. To jest datowane datą 21 kwietnia bieżącego roku. Trochę czasu minęło. Moim zdaniem sprawa jest bardzo pilna, dlatego że kilka tygodni temu, ale to nie ostatni przypadek, że często pacjenci po prostu w wyniku kolizji drogowej trafiają na nasz szpitalny oddział ratunkowy. No 3 tygodnie temu widziałem na własne oczy kolizję, prawda, samochodu osobowego z rowerzystą. No szkoda, że nie ma tutaj radnych wojewódzkich, którzy, prawda, deklarowali pomoc. Natomiast ja się zgłoszę do nich osobiście z nimi porozmawiam, żeby wsparli po prostu nasze tutaj inicjatywy.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Światła. Występowaliśmy do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. O sprawie mówimy też od dawna. My uważamy, że najlepszym rozwiązaniem rzeczywiście będzie tutaj oświetlenie na skrzyżowaniu, pomimo tego, że będzie kosztowało i na etapie realizacji, i potem na etapie eksploatacji. Deklarowaliśmy też swoje współfinansowanie. Na dzień dzisiejszy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, jest to taka świeża odpowiedź, bo z 19, proponuje ustawienie dodatkowych znaków, a jeżeli to nie pomoże, to wtedy proponuje wyniesienie przejść dla pieszych na drogach bocznych lub też rondo. Ja nie ukrywam, że będę przeciwnikiem ronda. Gdzie rondo jest dobre i potrzebne, to jest dobre i potrzebne, ale na pewno nie tam, nie tam. Jest to droga do Białowieży, nie ma miejsca tam, na wielkie rondo, a na małym rondzie to to dla tych dużych autobusów będzie tylko problem. Także będziemy kontynuować rozmowy czy negocjacje z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich tym zakresie i w tym kierunku, żeby ostatecznie doprowadzić do zrobienia tam oświetlenia ulicznego. Jeżeli nie będzie innego wyjścia, to być może już zaproponujemy do projektu budżetu na przyszły rok opracowanie dokumentacji. Nawet za własne pieniądze tej dokumentacji, żeby w ten sposób przymusić jakby Zarząd do zrealizowania tego wniosku, bo my nie mamy wątpliwości co do tego, że on jest zasadny i będzie najlepszym rozwiązaniem.

 

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 18. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni Państwo, myśląc o rozwoju ruchu turystycznego, jak i historii naszego miasta, składam wniosek o utworzenie muzeum przemysłu drzewnego i meblarstwa, które przedstawiałoby historię powstania i rozwoju przemysłu drzewnego i meblarstwa w Hajnówce, w mieście, które było nazywane dawniej miastem drzewiarzy. Świadczy o tym nawet herb naszego miasta. Muzeum to byłoby ważnym elementem edukacyjnym dla młodzieży, jak również dużą atrakcją turystyczną dla przyjeżdżających osób i wycieczek. Tym bardziej, że to właśnie przemysł drzewny przyczynił się do powstania i rozwoju naszego miasta, które było znane w całym kraju i za granicą. A wiele pokoleń hajnowian miało zapewnione przez lata miejsce pracy. Utworzenie muzeum przemysłu drzewnego i meblarstwa w Hajnówce ocaliłoby historię naszego miasta dla potomnych. Jednocześnie wnioskuję o pozyskanie środków na ten cel ze źródeł zewnętrznych, na przykład środków Unii Europejskiej.

/do wniosku odniósł się Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – wniosek Nr 24/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 5

 

Nr 19. Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą o poinformowanie nas radnych i mieszkańców miasta Hajnówki, jak przedstawia się sprawa zgłoszona w interpelacji dnia 25.02.2015 rok przeze mnie dotyczącą utworzenia punktu paszportowego przy Urzędzie Miasta Hajnówka, wiem, że poinformowany zostałem, że wysłano pismo do Wojewody, ale nie ma żadnej odpowiedzi, które miałoby uprościć procedury przy załatwianiu formalności paszportowych, tym bardziej, że obecnie został otwarty ruch turystyczny do Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej, gdzie wymagany jest ważny paszport celem przekroczenia granicy.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Biuro paszportowe. Występowaliśmy oczywiście do Wojewody, ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nie ma szans na utworzenie biura. Jedynie to, co możemy, to co już się w zasadzie dzieje, że na miejscu tutaj w tym punkcie obsługi interesanta są dostępne wszystkie wnioski, formularze przy składaniu wniosku paszportowego. Tu nie chodzi o to, że to będzie Hajnówka, Siemiatycze czy Bielsk. Ten system został zmieniony, związany jest też z pewnym systemem informatycznym i tutaj nikt nie ukrywa tego, że nie utworzy żadnego oddziału biura paszportowego w Hajnówce. Przykro mi bardzo, bo byłoby wygodniej dla mnie i dla nas wszystkich, żeby to było, ale jest to nierealne.

 

Nr 20. I jeszcze mam jedna sprawę. Panie Burmistrzu, sprawa dotyczy utrzymania porządku i okresowego wykaszania traw, podcinki konarów drzew i gałęzi w pasie nabrzeżnym rzeki Leśna od ulicy Miłkowskiego do ulicy Stefana Batorego i nie tylko, celem zapewnienia drożności, ochrony przeciwpowodziowej, jak również okresowego wykaszania traw wzdłuż osiedla Lipowa celem zapewnienia należytego wyglądu i estetyki tych terenów miasta Hajnówki. Rozumiem że sprawa nie jest prosta. Jest to sprawa złożona z uwagi że właścicielami terenów jest wiele – jest Urząd Miasta, Wojewódzki Urząd Melioracji i Ochrony Środowiska, właściciele prywatni i też Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dlatego proszę o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie tego problemu. Obecnie to się odbywa w ten sposób, że po prostu referat infrastruktury i ochrony środowiska robi, co może – wykasza tereny, gdzie to jest możliwe – natomiast na terenach prywatnych i Wojewódzkiego Ośrodka Melioracji no porastają takie chaszcze, że no przerażające, nawet już dochodzą miejscami do 1,80 i te trawy, które pylą i zapylają dalej, dlatego bardzo bym prosił o podjęcie działań.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – No w sprawie tego koszenia traw to odpowie potem Pan Burmistrz Skiepko.

 

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 21. dot. zabezpieczenia środków w projekcie uchwały budżetowej na rok 20126 na remont drogi osiedlowej i chodników w ul. Armii Krajowej oraz wsparcia finansowego sportowców

Wniosek złożony na piśmie – cyt:

„Wniosek

Korzystając z prawa składania propozycji do planowanego na przyszły rok budżetu Miasta wnoszę o zabezpieczenie środków w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok na realizację następujących zadań:

1. Przeprowadzenie remontu wewnętrznej drogi osiedlowej oraz chodników położonych wzdłuż bloków 44, 40, 38, 34 przy ulicy Armii Krajowej. Nadmienię, iż ta droga jak i chodniki nie były remontowane od minimum 30 lat a ich stan jest fatalny.

2. Wsparcie finansowe kwotą 15 000 złotych sportowców amatorów, którzy swoim udziałem w zawodach krajowych oraz zagranicznych promują nasze Miasto.

Podpisano Maciej Borkowski”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji

Ad. 1. Tu decyzję w sprawie drogi wewnętrznej na osiedlu będzie podejmował Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.

Ad 2. Natomiast drugi wniosek jest wnioskiem do budżetu na przyszły rok ewentualnie.

 

Pan Tomasz Androsiuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 22. Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, szanowni radni, zwracam się w imieniu mieszkańców do Pana Burmistrza z prośbą, aby wspólnie z Panem Dyrektorem Zakładu Komunikacji Miejskiej przyjrzeć się możliwości wprowadzenia zmian w kursowaniu autobusów. Chodzi tutaj o to, aby w okresie letnim wakacyjnym taki autobus mógł przejechać ulicą Żabia Górka. I tu mieszkańcy się zwracali ci, którzy tam mają problemy z dotarciem na te ogródki działkowe i prosili, żeby chociaż takie dwa kursy w okresie letnim tamta ulicą przeprowadzić. Chodzi o to, żeby rano mogli zajechać a po południu wieczorem do domu wrócić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Androsiuk mówi o tym dodatkowym kursie. Nie odpowiem w tej chwili. Przeanalizujemy to z Panem Dyrektorem i zobaczymy. Rozumiem, że chodzi głównie o okres taki wakacyjno-letni.

 

Pani Ewa Rygorowicz – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 23. Czy jest możliwość wyremontowania chodników przy nowo nazwanej ulicy Dowgirda, Docenta Dowgirda? Tam właśnie te chodniki, które prowadzą od ulicy Lipowej do szpitala, są w katastroficznym stanie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Tutaj ja przypomnę tylko, że w tej chwili opracowywana jest dokumentacja techniczna na ścieżkę rowerową przy tamtej ulicy. I myślę, że wtedy, kiedy będzie dokumentacja, będziemy realnie myśleli o ścieżce rowerowej, to zrobimy to razem z chodnikiem.

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 24. Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado i Panie Januszu, ja bardzo dziękuję, że odświeżył Pan kilkakrotnie prezentowany przeze mnie wniosek powołania takiego muzeum czy takiego ośrodka kulturowego, kulturalnego w mieście, które by właśnie nawiązywało do naszych tradycji drzewnych. Bardzo się cieszę, że przeciwna strona stołu obrad podjęła ten temat, bo to znak, że prawdopodobnie coś się z tego pomysłu wykluje. Pan Burmistrz zresztą, bodajże na spotkaniu z przedsiębiorcami, wspominał o tym i o przedsięwzięciu, które ma upamiętnić naszą tradycję leśną i drzewną, więc dobrze to wróży a ja dziękuję.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 5

 

Nr 25. Chciałbym też przyłączyć się do tematu, który porusza od jakiegoś czasu Pan Wiceprzewodniczący Giermanowicz. I chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę, że oczyszczanie rzeki Leśnej na tym odcinku miejskim ma wtedy i tylko wtedy uzasadnienie, kiedy całe koryto będzie oczyszczone. Przypominam Państwu, że jako miasto pomagaliśmy mu zarastać. Ornitolodzy kilka lat temu, to już 5-6 lat temu podnosili sprawę tego, że takie niezorganizowanie, niedopracowanie, nawożenie koryta rzeki Leśnej powoduje właśnie wybywanie z tego terenu chronionych gatunków ptaków. Także tutaj, tutaj bardzo proszę też o pilnowanie, żeby Zarząd Województwa miał na względzie oczyszczenie całego, udrożnienie całego koryta, nie tylko na tym odcinku hajnowskim.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 9

 

Nr 26. Kilku mieszkańców w ostatnim okresie 2 miesięcy poruszało temat gospodarki śmieciowej i ja te pytania sprowadziłem jak gdyby do 2 i pozwolę je sobie w imieniu mieszkańców Panu Burmistrzowi zadać. Opłata za IV kwartał roku jest taka sama jak za I, II i III, pomimo że pojemniki i odpady zielone są zbierane 2 razy tylko w październiku, bo w listopadzie i grudniu już tylko raz, czy zatem opłata za IV kwartał nie powinna być mniejsza? No to takie pytanie klienta. Proszę się nie obruszać na klienta, klient ma prawo zadawać pytania, dlaczego w taki sposób te opłaty są pobierane. Ja niejako rozumiejąc intencję tego systemu podatkowego związanego ze śmieciami, sugeruję że może no w związku, że faktycznie ten odbiór odpadów jest mniejszy w tych ostatnich miesiącach roku, to może z okazji Bożego Narodzenia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Dorzuciłoby każdemu mieszkańcowi w domu prywatnym... Nie, jakiś prezent mały, gwiazdkowy. No dlaczego? No chociażby dla ocieplenia relacji z klientem. I pytanie, które pojawia się najczęściej. W moim gospodarstwie są 3 osoby, płacę więc za wywóz śmieci od 3 osób. Pytanie: Dlaczego dostaję taką samą ilość worków na śmieci na 3 osoby, jak sąsiadka na 1 osobę? Dlaczego muszę te worki dokupić sobie w PUK za dodatkową opłatą? Przecież płacę za 3 osoby. To jak mówię, to jest takie pytanie, które pojawia się najczęściej. I myślę, że warto też zwrócić uwagę na te pytania i poszukać odpowiedzi.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Gospodarka śmieciowa. Dyskutowaliśmy wydaje mi się, że dużo na temat gospodarki śmieciowej. Stawka ustalona przez nas no nie przewiduje różnych stawek na okres do kwietnia i na okres IV kwartału. Ja tylko wyjaśnię Państwu, bo może nie wszyscy wiedzą, taka minimalna, minimalna stawka za śmieci zalecana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska to jest 8 złotych od osoby. Jednostki, samorządy, które mają stawkę niższą, niż 8 złotych, rezygnują ze wsparcia środków Narodowego Funduszu na rozwiązywanie problemów gospodarki odpadowej. Po prostu to będzie warunek podstawowy, żeby dostać jakiekolwiek finansowanie. Ale myślę, my najważniejsze inwestycje mamy zrealizowane a to, co ewentualnie będzie możliwe, to być może z różnych innych źródeł. … No ale NIK nie ma pieniędzy. Narodowy Fundusz ma pieniądze. … Jeżeli chodzi o te worki, to rzeczywiście, jest to logiczne i zasadne, żeby osoby, które płaca za kilka osób, tych worków miały więcej, także zastanowimy się nad tym, jak to zrealizować.

 

Nr 27. Panie Burmistrzu, mieszkańcy znają plan przebudowy placu zabaw, tego terenu przyległego, ale no wiemy o tym, że jeszcze w tym roku to nie nastąpi. Zbliżają się wakacje i rodzice małych dzieci, które na rowerkach w alejkach rowerowych na placu zabaw próbują swoich sił w wyścigach i innych karkołomnych wyścigach, proszą o przygotowanie tych alejek na okres wakacyjny, tak żeby one tam nie były zaśmiecone. Jest też sugestia, żeby odnowić te oznakowania poziome na alejkach, żeby dzieci ćwiczyły się także w zasadach ruchu drogowego.

/do wniosku odniósł się Pan Adam Czurak – wniosek Nr 36/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Alejki no, także tutaj poprawimy to, co będzie możliwe. Chociaż tak jak słusznie Pan radny zauważył, że docelowo chcemy całkowicie to przebudować, żeby to było takie nowe i fajne miasteczko do nauki jazdy rowerem i na pewno jest ono potrzebne.

 

Nr 28. Spora część mieszkańców dopytuje się również o plany związane z budynkiem biurowca tartacznego. Jest to budynek zabytkowy. Zresztą razem z łaźnią miejską stanowią taki, no taką ciekawostkę w ogóle miejską hajnowską. Warto zwrócić uwagę, że mamy takie dwa smaczki, więc jest pytanie, czy są plany oczywiście, kto jest obecnie właścicielem, zarządzającym tego budynku, ale też czy znamy jakieś plany na przyszłość? Natomiast też jest pytanie o mieszczącą się tam obok tego budynku fontannę. Czy ona jest własnością tego samego podmiotu, który zarządza budynkiem biurowca, czy też jest to fontanna miejska, że tak powiem?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – budynek jest budynkiem Forte. Myślę, że nic się nie zmieniło. Rzeczywiście, budynek jest budynkiem architektonicznym no ciekawym. Jest to tak zwany okres modernizmu międzywojennego. Ciekawa jest architektura. My wystąpimy z zapytaniem do Forte, jakie ma zamierzenia i plany co do tego budynku i zachowania jego tradycyjnej architektury.

 

Nr 29. Od jakiegoś czasu obserwujemy przy ulicy Piłsudskiego, Panie Burmistrzu, przewracający się na stronę chodnika płot, ogrodzenie przy liceum Skłodowskiej. I to no przypomina mi też taki projekt z tego mniej więcej tego samego czasu, co i muzeum przemysłu drzewnego, żeby może od Starostwa wyzyskać ten teren pomiędzy ulicą, chodnikiem przy Piłsudskiego i potem Armii Krajowej do powiedzmy bieżni na boisku wokół Orlika. Moglibyśmy tam jako miasto no ten teren uporządkować, udostępnić, może zmienić go też na skwer chociażby imienia Marszałka Piłsudskiego, bo przy ulicy Piłsudskiego. Mamy zaprzyjaźnionego artystę rzeźbiarza, który już właśnie kilka lat temu opracował bardzo ładny projekt pomnika w tym miejscu. Może by było warto do tego wrócić. Ogrodzenie by się wtedy nie przewracało. Starostwo nie miałoby tego terenu na utrzymaniu, byłoby mu lżej.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o płot, wystąpimy z wnioskiem do Pana Starosty o dokonanie remontu tego płotu. Natomiast jeżeli chodzi o sam stadion i bieżnię, tam bieżnia wokół Orlika jest. … Nie, na razie Starostwo nic tam za darmo nam nie da a my mamy... Proszę, mamy że tak powiem, ważniejsze tereny do kupienia od strony, że tak powiem, potencjalnych inwestorów. Ale wystąpimy z takim wnioskiem.

 

Nr 30. Panie Burmistrzu, właściwie Panie Przewodniczący, ostatnio się pojawił temat Rady Młodzieżowej, natomiast ja całkowicie popieram ten temat, myślę że, myślę że ten okres letni, wakacyjny powinniśmy poświęcić w komisjach też na pracę nad tą, nad tym tematem, natomiast odezwali się również seniorzy i pytają, no dobrze, Rada Młodzieżowa bardzo chętnie a jeszcze Rada Seniorów. Taki pomysł realizowany w niektórych miejscowościach.

 

Nr 31. Panie Burmistrzu, jeden z mieszkańców prowadzi korespondencję w sprawie oświetlenia na ulicy Armii Krajowej na tym odcinku od 3 Maja do Piłsudskiego. Ja fragmenty tej korespondencji czytałem. Chodzi o oświetlenie i o wysokość drzew na tym odcinku. Chciałbym, żeby referat przygotował na ten temat odpowiedź. Referat prawdopodobnie skojarzy od razu, czego, i której osoby ta korespondencja dotyczy, więc byłbym wdzięczny za odpowiedź w tej sprawie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Oświetlenie ulicy Armii Krajowej. Pan Burmistrz Skiepko zapisze to i sprawdzi. Ja w tej chwili nie odpowiem.

 

Nr 32. Konkurs Młodzi Aktywni Skuteczni ogłoszony przez Burmistrza Miasta Hajnówka ma na celu pobudzenie młodzieży do aktywnego włączenia się w życie społeczności lokalnej, wykorzystania swoich pomysłów a także szukania własnych samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów. Panie Burmistrzu, ja wiem, że do Pana Zastępcy ta sprawa czy trafiła, czy trafi niebawem, Chodzi o grupę Fenix, która właśnie, wygrała konkurs, licząc na to, że dzięki temu nie będą mieli problemów z prezentacją swoich umiejętności, bardzo ciekawych zresztą, no napotykają jednak na bariery. Ja może nie będę wskazywał tego, tej instytucji, która te bariery chce czy próbuje budować, ale bardzo proszę, żeby zatroszczyć się o te osoby. Ja powiem tak, jeżeli problemem występów ich jest naprawdę dołożenie się do jedynie do parafiny, którą oni zużywają w czasie pokazów, to autentycznie, to ja mogę te 40 złotych na parafinę im dać za każdy pokaz, niech tylko mogą się zaprezentować mieszkańcom.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o ten program młodzieżowy, nie znam szczegółów. W tamtym roku taki program też był robiony i powiem, że naprawdę cieszy nas to, że dosyć duża grupa młodzieży była aktywna. Jak dobrze pamiętam, to Sekretarz zna szczegóły. 3 bardzo ciekawe projekty zostały wybrane i zrealizowane. A co z tym, to ja poproszę potem, żeby Pan Sekretarz odpowiedział.

 

Nr 33. Panie Burmistrzu, i ostatnia sprawa, wniosek, ja wnoszę o udzielenie mi informacji na temat tego, ile mieszkań komunalnych na parterze zostało przydzielonych w okresie od września 2014 do końca czerwca 2015? Jak Pan się domyśla, no musi być jakieś dno tej, tego mojego wniosku i oczywiście ono jest. 8 września 2014 Pan własnoręcznie podpisał decyzję Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która zdecydowała, ze ze względów na specyficzną chorobę dziecka jedna z mieszkanek młoda mama otrzyma mieszkanie na parterze. Choroba tego dziecka jest, proszę Państwa, naprawdę tego typu, że to dziecko nie może się męczyć. Obecnie ta rodzina mieszka na IV piętrze. Wchodzenie na te 4. piętro tej dziewczynki sprawia jej naprawdę kłopot. W piśmie, które podpisał Pan Burmistrz, jest informacja, że kiedy tylko zasoby gminne pozyskają takie mieszkanie, to ta rodzina je otrzyma. Jest też informacja, że jeżeli nadarzy się okazja zamiany takiej między lokatorskiej, to też miasto taką zamianę sugeruje. Ta mama w ostatnim tygodniu parokrotnie była tutaj w Urzędzie Miasta, wskazywała mieszkanie, które jest na parterze. Potrzebowało ono co prawda bardzo dużego remontu, ale ona decydowała się na to, żeby je wyremontować i oddać swoje mieszkanie na IV piętrze, żeby przejąć, przyjąć to. Ja życzę tej córce, temu dziecku jak najwięcej zdrowia, żeby ono miało siłę wytrzymać te wszystkie utarczki pomiędzy mamą a Urzędem Miasta o to mieszkanie.

Panie Burmistrzu, od września 2014 roku do końca czerwca ile, ile mieszkań na parterze udostępniono mieszkańcom? Na odpowiedź na ten wniosek czekam. I dalej będziemy rozmawiali poprzez sejmową komisję do spraw rodzinnych.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeszcze tak, ta sprawa tego mieszkania. Ja mówię tak, mamy listę przydziałów i listę zamian. I tak naprawdę priorytetowa i pierwsza jest lista przydziałów. Ja rozumiem, że są problemy i jeżeli będzie jakakolwiek szansa inna, żeby tej zamiany korzystnej dla Pani dokonać, to my to zrobimy. Są takie sytuacje czasami dosyć długo. Ludzie mieszkają na, czekają na mieszkania. Tu ja przyznam, że ta rodzina, która dostała ten lokal, też jest rodziną, która na to mieszkanie czeka już bardzo, bardzo dużo, długo. Jest to rodzina, która do zasobów komunalnych przeprowadziła się z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej a ja przypomnę, że my mamy obowiązek zapewnić lokal dla rodziny ze Spółdzielni Mieszkaniowej, która no ma do tego prawo.

 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli można w tym temacie, bo akurat prowadziłem tą sprawę. Szanowny Panie radny Bogdanie, jeżeli chodzi o Panią, która właśnie potrzebuje za mieszkanie na pierwszym, ewentualnie na parterze, wprowadziła się w tym momencie rodzina 5-osobowa, mama z 4 dzieci. Niektóre już dorosłe, natomiast ta mama jest na kulach, także to nie wchodzi w rachubę, aby ci Państwo skorzystali z IV piętra. Jestem po rozmowie nawet dzisiejszej właśnie z Panią, która chce koniecznie ze względu na chorobę córki, zamieszkać na I piętrze czy też na parterze, aby ewentualnie w swoim zakresie poszukała osoby chętnej. Ale to jest takie bardzo logiczne, jeżeli by znalazła chętną osobę na zamianę, na pewno pójdziemy bezpośrednio jej na rękę. Natomiast będziemy czekać tyle czasu, szanowni Państwo, będziemy tyle czasu czekać, aż się któreś tam mieszkanie zwolni. Natomiast ta Pani też czekała kilka lat na przydział akurat mieszkania.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 33

 

Pani Krystyna Kośko – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 34. Ja mam też tutaj taki wniosek. Mówiąc głosem mieszkańców miasta, proponuję rozważenie możliwości podjęcia uchwały w sprawie przyznania ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym poprzez poszerzenie kręgu osób uprawnionych. Nasze społeczeństwo ogólnie ubożeje. Ludzie zgłaszają taka potrzebę. Bo nie stać ich na dojazdy do szpitala na wizyty lekarskie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna Kośko mówi o ulgach na przejazdy MPK. Sprawdzimy. Ja myślę, że tam jakieś ulgi dla niepełnosprawnych są. Zobaczymy ewentualnie, czego brakuje i co można byłoby uzupełnić.

 

Pan Adam Czurak – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 35. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie nieruchomości, która znajduje się w centrum Hajnówki w pobliżu bloków 37-39. Chodzi mi o teren po byłym młynie świętej pamięci Pana Orzechowskiego. Jest to teren prywatny, ale na dzień dzisiejszy jest wykorzystywany jak teren publiczny, to znaczy okoliczni mieszkańcy, mówiąc oględnie, no nie czują się zawsze bezpiecznie z tego względu, dlatego proszę o interwencję u zarządcy. Z tego, co pogłoski mówią, jakby zarządca się zmienił, właściciel się zmienił tej nieruchomości i trzeba by tu albo zabezpieczyć, albo tyle zdziczały teren jakby też odpowiednio przygotować, przynajmniej usunąć krzaki i zarośla, które tam pozwalają na, jakby na działania incognito, powiedzmy.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Czurak podnosi temat sprawę terenu po byłym młynie. My sprawdzimy, kto jest właścicielem. Wystąpimy z wnioskiem do właściciela o uporządkowanie terenu. Chociaż ja nie ukrywam, mamy takich terenów zaniedbanych w mieście dosyć dużo. Próbujemy docierać do właścicieli, ale są to trudne. Często właściciele lekceważą, nie interesują się tym a sprawy wyegzekwowania porządku od prywatnych właścicieli naprawdę nie są łatwe. Ale spróbujemy zrobić to, co możliwe.

 

Nr 36. I przychylam się do wniosku Pana radnego Bogdana Łabędzkiego o alejki w parku, bo też takie sygnały słyszałem.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 27

 

Pan Sławomir Kulik – Rady Rady Miasta Hajnówka

Nr 37. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałem zapytać o taką sprawę. Teraz powstaje ścieżka rowerowa na trasie, podlaska ścieżka rowerowa. Czy w mieście Hajnówka będą w związku z tym zmiany? Czy może są już?

 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ścieżka jest wyznaczona. Jeżeli chodzi o same miasto, jest wyznaczona trasa tej ścieżki przez miasto i w ramach tego programu w parku w bezpośrednim sąsiedztwie Komendy Powiatowej Policji zostanie urządzone miejsce obsługi podróżnych.

Nr 38. I druga sprawa, chciałbym zapewnić mieszkańców osiedla Mazury, że zgłosiłem już wielkie dziury na ulicy Małej, także dziękuję bardzo.


Pan Solipiwko – Mieszkaniec Miasta Hajnówka

Nr 39. Pierwsze, kiedy będzie remont przy ulicy Piaski? Tam mieszkam od 30 lat już i 30 lat ta ulica jest dno.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – No ulica Piaski. No problem jest ten sam, jak jest wszędzie. Ulic do zrobienia my mamy jeszcze w mieście bardzo dużo. Myślę, że w tym miejscu raczej nie znajdziemy chętnych, którzy by założyli społeczny komitet budowy i chcieli dołożyć swoje pieniądze do przebudowy tej drogi.

 

Nr 40. Drugie, jak to jest, jak to jest ze zamianą mieszkania? Jeżeli się pisze podanie o zamianę mieszkania, dostaje się odpowiedź: Proszę we własnym zakresie z kimś się zamienić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast jeżeli chodzi o te budynki, w pełni podzielam program, pogląd Pana Solipiwko, że to są budynki bardzo stare, powinny być wyłączone z eksploatacji i rozebrane. I będziemy w przeszłości podejmować działania w tym kierunku, aby mieszkańcom tym proponować zamianę do mieszkań komunalnych i powoli te budynki, zaczynając od najgorszych jeżeli chodzi o stan techniczny, rozebrać.

 

Nr 41. Trzecie, jak się ma sprawa z blokiem komunalnym? Prawdopodobnie miał być budowany blok komunalny. Nic nie słychać.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast to drugie pytanie, o którym Pan mówi, dotyczące budowy budynku, przeciąga nam się sprawa pozwolenia budowlanego, ale mówię, z chwilą, kiedy to pozwolenie uzyskamy, podejmiemy działania w kierunku pozyskania środków. Ja widzę dwie możliwości – albo korzystamy z dotacji 30 % Banku Gospodarstwa Krajowego, dokładamy swoje środki 70 % i budujemy budynek komunalny, albo szukamy innego rozwiązania, kiedy nie angażujemy środków miasta, znajdziemy partnera kapitałowego, którego będziemy partnerem, wnosząc do inwestycji nieruchomość i pozwolenie na budowę z projektem a potem te budynki, te mieszkania byłyby po prostu wynajmowane, że tak powiem, na wolnym rynku dla tych ludzi, których no nie stać na wybudowanie własnego domu, nie mając zdolności kredytowej na to, żeby wziąć kredyt i kupić mieszkanie. I myślę, że już na tą jesienną edycję październikową złożymy wniosek w tej sprawie do Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Nr 42. I te 3 budyneczki, co na ulicy Piaskach, Piaski. Rok budowy tych budynków jest między 1913 – 1916. Co z nimi się stanie? Bo słyszałem, że to idzie pod rozbiórkę a tam chyba to już jest zabytek.

Mogę słówko tylko? Mogę słówko? Te mieszkania na Piaskach, co są 3, one nie są jeszcze w takim stanie, że pod rozbiórkę. A po drugie to są już, podlegają pod konserwatora zabytków.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 40

 

Mogę słówko tylko? Mogę słówko? Te mieszkania na Piaskach, co są 3, one nie są jeszcze w takim stanie, że pod rozbiórkę. A po drugie to są już, podlegają pod konserwatora zabytków.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Ja nie odpowiem, ja już nie odpowiem Panu. To, że mają 100 lat, to wcale nie znaczy, że są w rejestrze zabytków no.


Pan Zdzisław Stankowski – Przewodniczący Rady Osiedla Centrum

Nr 43. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, dlaczego dajecie takie głupie odpowiedzi, że za sprzątaczki w naszych blokach odpowiada tylko Wspólnota Mieszkaniowa? A nas tak dużo mieszka, którzy nie mają wykupionych tych mieszkań. Dlaczego wy tak traktujecie tych ludzi, którzy mają 80 lat, 90 i same mieszkają? Tak traktować ludzi w blokach komunalnych? I tutaj mi napisano, że jeszcze podwyższycie nam za te sprzątanie. Tak się nie powinno robić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o sprzątanie klatek, proszę mi wybaczyć, ale ja nie będę tutaj odpowiadał, bo odpowiedzieć może na to Dyrektor Łapiński.

 

Nr 44. A teraz jeszcze, dlaczego od tylu miesięcy nie poprawiacie chodnika przy rondzie świętej pamięci arcybiskupa Mirona Chodakowskiego? Ja już wam o tym mówiłem półtora roku. I składałem wniosek, i Pani mówi: Szłam do cerkwi się modlić i upadłam. To szczęście, że się nie połamałam. To dlaczego wy tyle czasu nie poprawiacie chodnika tego przy świętej pamięci Chodakowskiego? I tak mówicie, że wszystko w Hajnówce robicie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o te dziury, myślę że Pan Burmistrz Skiepko zapisał te informacje i te będą podjęte.

 

Nr 45. A jeszcze w kwietniu powiedziałem na sesji, że schodząc przy bloku 45 jest taka duża dziura. Jeden z kolegów mówi: Szłem i widziałem, jak Pani upadła. To szczęście, że nie upadła głową na mur. Bo jakby upadła na ten murek, to by nie żyła. To dlaczego wy, tam jeszcze dzisiaj z kolegami emerytami mundurowymi staliśmy, rozmawialiśmy, to mówi, że: Tam to taczkę żwiru, podnieść to i ułożyć, i jest równo. To dlaczego wy 2 miesiące nie robicie tego? No, i tak dbacie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 44

 

Nr 46. A jeszcze też mieszkańcy mówią: Prosiliśmy Pana i Pan nie odmawia nam. Ja mówię: Nie, nigdy nie odmówię. Bo oni już tera chcą zlikwidować Radę Osiedli, żeby nie było prośby do poruszania tego, co my chcemy. I też mówią: Idziemy na cmentarz, czy to prawosławny, katolicki i baptystów, jehowych. I Pan już poruszał rok temu, żeby postawić ławki, bo my idziemy z laskami na cmentarz się modlić. Niesiemy kwiaty, niesiemy znicze, to dlaczego tych ławek po lewej stronie nie możecie postawić? Tyle czasu? A jeszcze też koledzy moi emeryci i nie emeryci mundurowi powiedzieli: Idziemy parkiem i dlaczego tutaj przy tym placu zabaw nie mamy ławek z oparciem, żeby usiąść? Bo idziemy z laskami. Neurolodzy powiedzieli: Jak macie chory kręgosłup, to trzeba chodzić. Ja mówię: Ja koledzy z wami się zgadzam. To dlaczego tam ławeczek nie ma, żebyśmy usiedli? … Ale nie, tymi ścieżkami to iść, nie na tym, A jeszcze rok temu zebraliśmy 600 podpisów mieszkańców, żeby ten plac zabaw dla dzieci był ogrodzony. I dlaczego nie jest ogrodzony? No.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o te ławki, ja nie widzę przeszkód, żeby postawić te ławki. Tam, gdzie to jest możliwe, nie będzie przeszkadzało, że tak powiem, normalnej komunikacji pieszej.

 

Nr 47. A jeszcze też moi koledzy mundurowi też są zaskoczeni, bo też poprzyjeżdżają po wnuków do szkoły nr 1 czy nr 2 i mówią: Czemu już po prawej stronie przy szkołach nie możemy parkować samochodów? A z kolegą radnym szliśmy i zobaczyliśmy, jak dziewczynka przebiegła przez ulicę. A jak my woziliśmy swoich dzieci, to mogliśmy parkować normalnie po prawej stronie. Dlaczego tak to zostało zlikwidowanie? I dlaczego tak jest traktowana nasza młodzież tutaj w tej i nasze dzieci, które mają małe dzieci, które chodzą do szkoły? No? I wy się z tego śmiejecie. Bo wy nie dbacie o mieszkańców naszych.

 

Nr 48. I jeszcze też, dlaczego takie są podejmowane decyzje? Na ulicy Wierobieja został odnowiony sklepik i w lutym napisano podanie o wycięcie lipy. I my z kolegą radnym szliśmy, i lipa została w ciągu 5 miesięcy wycięta. A dlaczego tamte 2 drzewa, gdzie tak piorun walnął, takie niebezpieczne, od 2012 roku nie wycinacie? To dlaczego tak jest to traktowane?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 48

 

Nr 49. I jeszcze mieszkańcy mówią: Też dzieci idą do Zespołu Szkół Zawodowych i od tylu lat nie poprawiają tam chodnika. No i tak mówią: Dlaczego tak jest?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 44

 

Nr 50. A jeszcze jedno. Koledzy starsi moi emeryci czy to mundurowi, czy inny mówi: Dlaczego my w Hajnówce nie mamy Hajnowianki? Bo kiedyś jako my mając 20 lat czy 21 idziemy, mogliśmy sobie potańczyć, wszystko i tak moi emeryci, mówi: Mieliśmy fajnie w Hajnówce a tera co my mamy w Hajnówce? Nic nie mamy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 50

 

Nr 51. A jeszcze też jedno, weszłem kupić leki do apteki i ta Pani, co sprzedawała mi leki, mówi: Oglądałam telewizję i czy Pan wie, które miasto w Polsce najbardziej się wyludnia? Ja mówię: Nie wiem. Ale Pani mówi: Hajnówka. A ja mówię: Się z Panią zgadzam, bo mieliśmy prawie 30 000 mieszkańców. ... A teraz... Około 30 000 mieliśmy, mieliśmy 29 z kawałkiem. ... I jeszcze też było też zaskoczenie mi, bo opowiadała mi ta Pani, że jak PUK wygrywał, to podali nam, że jest nas 17 700. O Pani mówi: Tak? Tak, bo ja mam to na piśmie.


Data wytworzenia: 2016-01-15 10:51 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-01-15 10:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska