BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z VIII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 16 września 2015r. (cytaty interpelacji wniosków, zapytań oraz udzielone na sesji odpowiedzi)

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z VIII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 16 września 2015r. (cytaty interpelacji wniosków, zapytań oraz udzielone na sesji odpowiedzi)

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z VIII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 16 września 2015 r.

 

Interpelacje:

 

Pan Jan Giermanowicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka

Nr 1. dot. wspierania przez gminę mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz udzielania im pomocy

Interpelacja złożona na piśmie – cyt:

W nawiązaniu do z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 34 Regulaminu Rady Miasta Hajnówka proszę o udzielenie informacji jako odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Gmina Miejska Hajnówka posiada opracowane zasady i sposoby wspierania w szczególności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorców?

2. Jaka pomoc, w jakiej formie była udzielona prywatnym przedsiębiorcom działającym na terenie gminy miejskiej w latach 2013 - 2015?

Podpisano Jan Giermanowicz”

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1

 

Nr 2. dot. powoływania, nagradzania członków rad nadzorczych

Interpelacja złożona na piśmie – cyt:

Zgodnie z art. 2 ust. 7, art. 15 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2000 Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 Nr 21 poz. 769 z późniejszymi zmianami) na podstawie § 34 Regulaminu Rady Miasta Hajnówka proszę o udzielenie informacji jako odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Gmina Miejska Hajnówka posiada opracowane zasady i kryteria wyboru członków rad nadzorczych spółek miejskich?

2. Jaki sposób postępowania zastosowano przy wyborze aktualnych członków rad nadzorczych PUK, PWiK oraz PEC?

3. Jaka jest roczna wysokość wynagrodzenia i w jakiej formie jest pobierane (diety, wynagrodzenie miesięczne) przez poszczególnych członków rad nadzorczych?

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

a) S. S.,*

b) P. J.,

c) S. J.,

d) T. K. H.,

e) Z. J.

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

a) K. M.,

b) S. S.,

c) G. A.,

d) G. J.,

e) T. K. H.

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

a) W. M.,

b) S. K. E.,

c) P. J.,

d) T. J.,

e) I. M.

Podpisano Jan Giermanowicz”

* treść interpelacji została zanonimizowana

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2

 

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka

Wnioski do budżetu na 2016 rok:

Nr 3. W związku z planowanym przez Burmistrza projektem budżetu na rok 2016 składam wnioski do tego projektu, kilka wniosków. Pierwszym jest przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Żytniej, Słonecznikowej, Urodzajnej (…).”

Nr 4. „(...) Budowę ulicy Pszenicznej, ponieważ tam dokumentacja już jest, już zaczęto pierwsze kroki w tym kierunku.”

Nr 5. Drugim wnioskiem jest budowa chodnika w ulicy Dolnej. Chciałabym przypomnieć wszystkim, że poprzedni zarząd miasta zobowiązał się na budowę tego chodnika w ulicy Dolnej i Poddolnej. W ulicy Poddolnej chodnik został już wykonany a w ulicy Dolnej jeszcze nie zaczęto budowy tego chodnika. Przypomnę jeszcze, że mieszkańcy przekazali w zamian 14 hektarów ziemi dla miasta. Czy ktoś kiedykolwiek widział, żeby ktoś odstąpił swoją ziemię za darmo? Nawet te pół metra ziemi, jeżeli trzeba poszerzyć drogę, to mieszkańcy żądają zapłaty. A w tym przypadku mieszkańcy przekazali po prostu za darmo i to nie dla siebie, nie na własny cel. Przekazali na cel publiczny tą ziemię 14 hektarów.

 

Informacja o działalności Burmistrza Miasta:

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 6. Uzupełnić na piśmie informację z działalności Burmistrza Miasta Hajnówka dot. zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółek komunalnych Gminy Miejskiej Hajnówka, tj. PEC, PUK i PWiK. Przedmiotem zgromadzeń było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z posiedzeń zarządów z działalności spółek oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty raz udzielenie członkom organów spółek absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. Wszystkie spółki zakończyły poprzedni rok z dodatnim wynikiem finansowym: zysk netto – PEC – 20 667,49 zł, PUK – 253 403,99 zł, PWiK – 75 877,14 zł. Radny prosi o wyjaśnienia dot. wyników finansowych w porównaniu do poprzedniego roku.

Będę prosił o pisemne uzupełnienie informacji. Będę prosił o pisemne uzasadnienie czy wyjaśnienie dotyczące wyników finansowych spółek miejskich PEC-u, PUK-u i PWiK. Przypomnę tylko, co mnie do tego skłania. Nie to, żebym ja tam specjalnie chciał nakręcać te zyski, bo swoją opinię na ten temat wielokrotnie wyrażałem, ale Przedsiębiorstwo PEC w ubiegłym roku miało zysk 130 000, w tym roku 20 000. PUK w roku ubiegłym 848 900 z kawałkiem, tutaj 253 000. W PWiK mniej więcej na takim samym poziomie, podejrzewam że po podwyżce wody wyrówna się ten zysk, ten stan.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 6

 

Nr 7. Dot. uzupełniających wyjaśnień związanych z ogłoszonym przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod urządzenia sportowo-rekreacyjne i zieleń miejską, położonej przy ul. doc. A. Dowgirda w Hajnówce na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 3371 o pow. 6,9569 ha, cena wywoławcza 3.589.663.000 zł + VAT 23 %) + koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 1.257.00 zł. (po ile działki były wykupowane przez gminę, jakie nakłady poniosło miasto na uzbrojenie, ile środków zainwestowano w działkę z funduszy zewnętrznych, dlaczego taka cena).

I druga moja prośba o wyjaśnienie związana jest ze sprzedażą działki o numerze geodezyjnym 3371. To jest niemal 7 hektarów ziemi. Z podanej tutaj ceny wywoławczej wynika, że my jedynie chcemy odzyskać te sumy, które włożyliśmy jako miasto w zakup tej ziemi a przypominam, że tam jeszcze poczyniliśmy inwestycje. Wybudowaliśmy drogę, uzbroiliśmy teren. Chciałbym, żeby znalazło się takie wyjaśnienie mówiące o tym, po ile te poszczególne fragmenty tej działki dzisiaj obecnie całej wykupowaliśmy, bo wiemy że jedna to tam ponad 500 000 kosztowała. Jakie były wkłady samego miasta w uzbrojenie tego terenu, budowę drogi? Ile uzyskaliśmy z funduszy zewnętrznych tak i takie uzasadnienie, dlaczego ta cena wywoławcza dzisiaj jest taka?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 7

 

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 8. Proszę radnych poinformować, ile na ta strefa (Suwalska Strefa Ekonomiczna) do tej pory już kosztuje, której nie mamy? To po pierwsze. I po drugie, jakie jest zainteresowanie właśnie inwestorów tą strefą? To można wtedy przyspieszać lub nie przyspieszać. Chcielibyśmy wiedzieć jako radni, bo nas ludzie też pytają właśnie, czy my więcej przypadkiem nie wyłożymy na to wszystko, niż zyskamy później?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 8

 

Nr 9. Na jakim etapie jest opracowanie zadania dot. monitoringu wizyjnego miasta?

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Gminy udzielona na sesji – Ja też chciałem, żeby to była firma z Hajnówki. Ona w tej chwili nie jest zainteresowana wykonaniem dokumentacji, czyli przetargu, udziałem w postępowaniu przetargowym na dokumentację, gdyż tak domyślam się, że chce być zainteresowana w wykonaniu, czyli już fizycznym wykonaniu monitoringu w Hajnówce. I myślę, że to jest słuszne jakby, jakby droga tej firmy hajnowskiej. Zostały zapytania wysłane do firm białostockich i myślę, że w następnym tygodniu, ewentualnie jeżeli dłużej to będzie trwało, to za 2 tygodnie zostanie zawarta umowa z firmą.

 

Nr 10. Prosiłbym o jeśli to jest możliwe, Panie Burmistrzu, o ustawienie znaku ograniczenia szybkości przed budynkiem Poczty i Urzędu Miasta. No dzisiaj słuchajcie myślałem, że dosłownie po pępku mi przejedzie samochód. Tu jeżdżą i motocykliści, i samochody. Po prostu, słuchajcie, skracają sobie drogę tędy, zamiast jechać, prawda do skrzyżowania z Piłsudskiego i robią tutaj już coraz szybciej, żeby było to nie wiem, te 20 na godzinę... Ja myślę, że do 20 na godzinę, bo tu się ludzie poruszają... Wypadek był, o właśnie no. Albo, nie wiem, albo tak zwanego policjanta, no ale to policjant to może nie pomóc. Proszę wziąć to pod uwagę, bo zaczyna się tu być coraz bardziej niebezpiecznie, prawda, a ludzie przyjeżdżają, chcą załatwić sprawy i są czasem zamyśleni.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ustawienie znaku do 30 km/h obok miasta, również rozważymy to wspólnie z Policją.

 

Nr 11. Panie Burmistrzu, nie zgłaszałem tego w trakcie interwencji, bo myślę, że to wystarczy jako wniosek czy zapytanie do Pana. W czerwcu i w lipcu rozmawialiśmy o porządkach na temat na terenie ulicy Lipowej. Chodzi mi głównie o wykoszenie wzdłuż rzeki, prawda, Leśnej tam na osiedlu Lipowa i dalej oraz już, no niestety, po raz kolejny koszenie tej rzeki. Zaczęły się teraz opady i myślę, że te opady będą coraz większe a rzeka znowu zarosła. Także proszę mieć to na uwadze i żeby tam jakaś ekipa pojawiła i zaczęto sprzątać.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Lipowa, wykoszenie wzdłuż rzeki ponownie. Oczywiście, że tak. To lato było bardzo gorące, pewnie ta trawa szybciej urosła im pewnie byłaby wcześniej koszona, także będzie obkaszana.

 

Nr 12. Następna sprawa, Panie Burmistrzu, Pan mi co prawda obiecał, ale to już chyba drugi miesiąc mija i niestety, znaczy mieszkańcy mojego osiedla ani ja nic na ten temat nie wiemy. Chodzi mi o chodnik przed Biedronką na ulicy 3 Maja 62, tu przy tej Biedronce. No obiecano, że będzie remont. Nic tam się nie dzieje. To jest, mówię, kwestia kilku metrów kwadratowych, podniesienia troszeczkę powierzchni, żeby tam woda, kałuże wody nie stały i chciałbym, żeby Pan Burmistrz dzisiaj tu oficjalnie do tego ustosunkował, bo mieszkańcy przychodzą w tej sprawie, zwłaszcza że ten temat już kiedyś był rozpoczęty. Rozpoczęty był wiosną, teraz jest jesień, znowu będzie tam błoto i ludzie chcą, żeby to było jakoś zrobione.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Chodnik przed Biedronką, tak, jak Panu obiecywałem, z tym, że chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest nasz teren. To nie jest teren miasta Hajnówka, natomiast mieszkańcy z Hajnówki, dlatego to zrobimy na pewno, tylko tak jak niektóre prace, ja odniosę się też do wniosku Pana radnego Mironczuka, zrobimy po wykonaniu wszystkich prac, które są terminowe ze względu na projekty, które realizujemy. Oczywiście przy tym chodniku musimy ten teren kawałek odwodnić, postawić studzienkę. Niestety, gdy podwyższymy, będzie zalewał cały chodnik i wtedy zimą oczywiście okaże się, że miasto zrobiło tak, że woda spływa na chodnik i ktoś się faktycznie może uszkodzić.

 

Nr 13. Jest to wniosek, który jest wypracowany wspólnie z przedstawicielami turystyki, że tak powiem, hajnowskiej, przewodnikami przede wszystkim. Prosili mnie, żebym ten wniosek zgłosił, więc postaram się tak krótko opowiedzieć, o co chodzi.

Wniosek złożony na piśmie – cyt:

Wniosek nr 01/09/KN

W ekosystemie miasta Hajnówka posiadamy 57 dębów królewskich pomników przyrody, mających ponad 200 lat.

Szanowny Panie Burmistrzu zgłaszam wniosek aby w naszym mieście dęby te były otoczone szczególną opieką., patronatem w związku z powyższym należało by wszystkie drzewa „pomniki przyrody” ogrodzić nadać imiona i oddać pod patronat szkołom, przedszkolom czy zakładom pracy.

Stworzylibyśmy w ten sposób szlak turystyczny i jednocześnie można by było pochwalić się naszym miastem w inny niepowtarzalny sposób.

Podpisano Karol Nieciecki

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 13

 

Pan Piotr Mironczuk– Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 14. Chciałbym się zwrócić do Pana Burmistrza o wyjaśnienie dla mieszkańców, termin wykonania tego dojazdu między Lipową a Grabową. Co prawda zaczęto już coś tam robić, natomiast z poważnych ust Pańskich podwładnych dowiedziałem się, że nie będzie prawdopodobnie przekładki tej trylinki na wysokości budynku 27 bloku, tak? Czy to jest mylna informacja?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Termin wykonania dojazdu od ulicy Grabowej w kierunku Lipowej. Tak jak jeszcze raz powtórzę, te prace, które są terminowe i musimy wykonać ze względu i na schetynówkę, która w tej chwili trwa i na inne ulice, gdzie kończymy podjazdy, również do tematu wrócimy. A to nie to, że Panie szanowny radny, że rozpoczęliśmy prace przed sesją. Po prostu mieliśmy sprzęt, który wykorzystaliśmy na te prace takie ziemne, aby te wszystkie, nazwijmy, mury wywieźć z tego terenu... Już nie powiem konkretnie, bo dla Pana mówiłem 2 razy konkretnie, myślałem, że to szybciej zrobimy. Muszę powiedzieć szczerze... Te prace, te budowy były planowane jeszcze w tamtym roku i to z tego musimy się wywiązać. Natomiast ta inwestycja, może mała inwestycja tam na terenie akurat działalności Pana zostanie wykonana na pewno w tym roku, tylko nie chcę powiedzieć, że to za tydzień, czy to za 2, bo w tym momencie, bym był nieadekwatny. Ale wykonamy.

 

Nr 15. Następna sprawa, sprawa jest ulica Długa. Między ulicą Kwiatową bodajże a Warzywną jest ogranicznik, czyli naturalny ogranicznik ruchu. To jest bodajże na wysokości trafo i boiska sportowego, czyli tam no teraz co zrobione zostało. Trzeba się przyjrzeć wysokości temu ogranicznikowi, bo tam już niektórzy samochody mają różne i już niektórzy to zaczynają równać samochodami. Być może żebyśmy potem odszkodowania komuś nie płacili. Po prostu chodzi no zmniejszenie tej wysokości tego ogranicznika.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 15

 

Pan Sławomir Golonko – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 16. Zwracam się do Pana już któryś raz. Chodzi o tą ulicę Miłkowskiego i o Odległą tam, żeby, o poprawę tych studzienek, bo tam jest no tak, jak jest... Proszę?… A to jest garb na tym, na szpital jadąc już no.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Miłkowskiego. Oczywiście, mój referat o tym wie i też, tylko po tych wszystkich pilnych pracach musimy te studzienki poprawić, bo faktycznie tam jest nie za dobrze.

 

Nr 17. Chodzi o posesje, nieruchomości, które są pod Urzędem Miasta i zarośnięte. Czy dałoby się chociaż raz w roku wykosić te posesje, żeby to jakoś wyglądało inaczej, żeby to no... Nie są które na przykład na ulicy, na ulicy Łosiej na przykład... Prywatne. Nie, one podlegają pod Urząd Miasta, bo tam nie płacono podatków czy coś w tym stylu i zabrano je. I no, i są koszone, to można, są koszone pobocza, to można wykosić te posesje, to zawsze to bardziej estetycznie wygląda wszystko no.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Wszystkie posesje, które są Urzędu Miasta, sprawdzę to jeszcze raz dokładnie, bo być może nie wszyscy też dokładnie wiedza, gdzie one się znajdują, też będą koszone. Natomiast chcę powiedzieć, że sporo jest też posesji prywatnych, gdzie nie ma praktycznie akurat zamieszkania, bo są poza terenem Hajnówki i tu jest największy problem. A wejście na teren prywatny, wiadomo, jakie może mieć konsekwencje.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 17

 

Pani Małgorzata Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 18. I jeszcze jedna sprawa, która mi się dzisiaj nasunęła i miałam też zgłoszenie od mieszkańców. Tam jest jeden parking przy dużym szpitalu. Dwa są w miarę ale jeden jest wybity. Także jeśli można by było troszeczkę naprawić... Nie ten adres. Ale to może przekażecie Państwo dla Starostwa... Albo dla Pana Dyrektora, żeby właśnie poruszył to. Jedno tam przejście jest, że jest powybijane. Ale tak jeszcze ogólnie może być.

 

Nr 19. Jeżeli byłoby coś takiego możliwe, przy wyjeździe z Hajnówki czy dałoby się zamieścić tablicę informacyjną, która by mówiła, na jakiej, jaka droga prowadzi do takiego znanego miejsca kultu religijnego, jakim jest Grabarka? Przy wyjeździe z Hajnówki nigdzie takiej informacji nie ma i można by było po prostu napisać, że Hajnówka, później jak jest załóżmy Kleszczele tyle i tyle kilometrów, Grabarka tyle i tyle. Żeby ludzie wiedzieli, że jadą we właściwym kierunku.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Oczywiście też jestem za tym, aby taka informacja właśnie przy wyjeździe z Hajnówki o miejscach kultu czy też bardzo ważnych miejscach gdzieś po drodze w kierunku Siemiatycz, Bielska czy też Narewki powinna być taka informacja i też zwrócimy się z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19b

 

Nr 20. Bardzo słabo są oznakowanie szlaki rowerowe.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Odnowić szlaki rowerowe, które informują, że to są ścieżki rowerowe. To Pani Marta zapisze. Natomiast chcę powiedzieć również, że przy tym projekcie przebudowy dróg wojewódzkich na terenie miasta Hajnówka również ścieżki rowerowe na wszystkich drogach wojewódzkich mają być robione, ewentualnie modernizowane. Oczywiście w tym zakresie, gdzie to jest możliwe, bo nie zawsze ta odległość pasa drogowego do posesji jest możliwa do wykonania.

 

Nr 21. Chciałam się z Państwem podzielić refleksjami od naszych turystów. Tego lata odwiedziło nasze miasto dużo turystów i myślę, że powinniśmy się z tego faktu cieszyć, bo to jest promocja dla naszego miasta. Ale turyści skarżą się przede wszystkim na brak wypożyczalni rowerów. W naszym mieście tego nie ma i jest bardzo słabo są oznakowanie szlaki rowerowe. Stąd o wypożyczalnie rowerów należałoby wystąpić może do naszych przedsiębiorców prowadzących działalność agroturystyczną z propozycją utworzenia takich wypożyczalni lub może powinniśmy się zastanowić, żeby takie wypożyczalnie, wypożyczalnie rowerów utworzyć przy jednostkach typu pływalnia, OSiR. Że to jest po prostu bardzo ważna sprawa a jeśli mamy promować nasze miasto, no to myślę, że to byłby bardzo dobry sposób, bo tak jak właśnie Pan Janusz Puch zaznaczył, że odnośnie tych drogowskazów, że to Hajnówka jest ważniejsza a później Białowieża, a my jesteśmy radnymi Hajnówki, więc myślę, że można to też uwidocznić.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Barbara Laszkiewicz odnośnie wypożyczalni rowerów. Chcę powiedzieć, że w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska jest pomysł, aby wszystkie samorządy, które będą miały chęć utworzenia takiej wypożyczalni na wzór Białegostoku, zgłoszą się do nas w ramach projektu z Unii Europejskiej Polska – Białoruś – Ukraina, gdy tylko będą ogłoszone. Chcemy wspólnie z partnerami po stronie białoruskiej taki projekt zrealizować.

 

Pani Alicja Chaniło – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 22. Pierwszy to o uregulowanie przejścia dla pieszych. Jest za krótki czas, nie wszyscy zdążą przejść. Ludzie i o kulach idą przez te przejścia i bardzo szybko zapala się, i gaśnie to zielone światło. I w połowie drogi są niektórzy, i nie wiedzą, co robić, bo zatrzymać się nie można, także... Tu na przejściu koło banku... Tak, i tutaj na przejściu do Biedronki.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Uregulowanie przejścia dla pieszych przy Urzędzie Miasta tutaj na tym. Również to zapisujemy.

 

Nr 23. Zbliża się jesień, liście z drzew opadają, będzie coraz więcej. Ulice są pięknie sprzątane, także bardzo serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców. Ale mam taką propozycję, żeby może za miesiąc, za dwa, kiedy te liście już opadną z drzew, żeby przejrzeć wszystkie studzienki kanalizacyjne, jakie są w mieście, dlatego że jak one się nam pozapychają, to później woda będzie stała na ulicach i nie będzie mógł przejechać ani samochód, ani tym bardziej rower.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Przejrzeć wszystkie studzienki kanalizacyjne. Chcę Pani tylko powiedzieć, że nie tylko na koniec sezonu tego już opadowego liści to się robi, ale też w trakcie całego lata, gdyż wiadomo, zaśmiecenie najczęściej przy ulewach w szczególności trafia do tych studzienek.

 

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka

Nr 24. Ja już parokrotnie składałam wniosek o przygotowanie uchwały o podatkach, o zwolnieniu naszych przedsiębiorców od podatków z nieruchomości, od nieruchomości w zamian za stworzenie nowych miejsc pracy. Oczywiście w ramach obwiązującej ustawy o podatkach. Myślę, że miesiąc październik to jakby jest ostatni moment na przygotowanie tej uchwały.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Szanowni Państwo, jeżeli zwolnimy przedsiębiorców całkowicie z podatków, to wiadomo, że nie wykonamy pewnych inwestycji na terenie miasta Hajnówka. Czyli wiadomo, dzięki przedsiębiorcom, dzięki ich podatkom możemy coś też w Hajnówce zrobić. Na pewno trzeba może wypośrodkować.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 24

 

Nr 25. I druga sprawa to jest brak oświetlenia ulicy Miedzianej. Ulica Miedziana jest już piękna, ma bardzo ładną nawierzchnię i mieszkańcy są zadowoleni. Do pełnego zadowolenia brakuje jakby oświetlenia. Wiem skądinąd, że były tam problemy, że miasto podejmowało pewne działania, żeby oświetlenie, oświetlić ulicę Miedzianą. Z tego, co się orientuję, to w najbliższym roku prawdopodobnie będą nowe możliwości i proszę również rozpatrzyć możliwość oświetlenia solarami, gdyby się nie udało w inny sposób.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jak znajdziemy pieniążki, oczywiście, to oświetlimy ulicę Miedzianą. Ale... No tak, będziemy na etapie robienia budżetu na przyszły rok, wszystkie wnioski przyjmiemy a wiadomo, że Rada Miasta uchwali budżet.

 

Pani Krystyna Kośko – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 26. Ja mam do zgłoszenia, nie wiem, czy to jest to miejsce, ale ustawienie znaku kierującego na Białowieżę przy rondzie strażników leśnych. Od strony Warszawskiej, wjeździe. Tam nie wiadomo, w którą stronę się kierować. Tam jest znak tylko na Białystok ustawiony. Nie ma znaku Białowieży.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Dobrze, również zwrócimy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 26b

 

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 27. Wniosek do budżetu miasta na 2016 rok:

Wniosek złożony na piśmie – cyt:

Korzystając z prawa składania wniosków do przyszłorocznego budżetu proszę o zabezpieczenie niezbędnej kwoty na przeprowadzenie gruntownej przebudowy placu apelowego oraz terenu przed wejściem głównym do budynku Zespołu Szkół nr 1. Modernizacja tego placu poprawi nie tylko wizerunek tejże szkoły ale również bezpieczeństwo dzieci i osób korzystających z tego terenu. Jednocześnie plac apelowy, wykorzystywany do organizowania podniosłych uroczystości, powinien swoim wyglądem stanowić adekwatne do tej rangi tło.

Podpisano Maciej Borkowski”

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Modernizacja placu przy Zespole Szkół Nr 1. Oczywiście jest racja, również widzę taką potrzebę. Nie wiem, czy uda się to zrobić w jednym roku czy rozłożymy to na dwa lata, bo chcę powiedzieć, że w tym roku również zmodernizowano czy też place przed przedszkolem, czy jakieś remonty w samej szkole, czy przedszkolu były wykonywane na sumę około gdzieś tam 200 000. Natomiast na pewno te inwestycje, bo to mała inwestycja w sumie przyjrzymy się i pewnie podzielimy na 2 etapy, bo potrzeba taka jest, tym bardziej, że fajny Orlik a to dojście faktycznie jest takie, a nie inne.

 

Nr 28. dot. utworzenia komisji, która sprawdzałaby stan techniczny budynków, terenu wokół i wyposażenia placówek oświatowych

Wniosek złożony na piśmie – cyt:

Wnoszę o utworzenie komisji składającej się z przedstawicieli Rady Miasta oraz pracowników Urzędu Miasta, która miałaby każdego roku przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolach oraz szkołach działających na terenie Miasta Hajnówka sprawdzić stan techniczny budynków, terenu wokół oraz wyposażenia placówek oświatowych.

Podpisano Maciej Borkowski”

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Utworzenie komisji, która by sprawdzała stan naszych budynków przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zapisujemy ten punkcik.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 28

 

Nr 29. Ja powrócę do tematu, który już kiedyś poruszałem. Miejsca pracy będą, w Hajnówce są tworzone, ale co z tego, jak młodzież nie ma gdzie zdobywać praktycznej nauki zawodu. Tu ukłon w Pana Dyrektora Charytoniuka. Co z Zespołem Szkół Zawodowych? Co z modernizacją warsztatów? Było to w Państwa obietnicach wyborczych, tak, Ziemi Hajnowskiej – modernizacja warsztatów. Zespół Szkół Zawodowych. Tak, tak.... Ale Pan jest tam Dyrektorem. Może się Pan później odniesie do tego, jak Pan mikrofon dostanie. Więc może w tą stronę. Miejsca pracy będą. Nie mają gdzie się młodzi ludzie rozwijać.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – To, co Pan Maciej również powiedział. Niestety, być może Pronar się otworzy, być może inni przedsiębiorcy też tutaj miejsca pracy utworzą, natomiast może być problem z brakiem pracowników. To dotyczy nie tylko naszego miasta, ale też wielu innych podobnych, jak my. Na pewno to się wiąże z tym, że pomimo, że teraz praca już jest, ale ludzie wyjeżdżają za tym, młodzi ludzie po prostu więcej płacą. Nie mówię może tutaj o Pronarze akurat, ale inni przedsiębiorcy niestety za dużo nie płacą.

Odpowiedź Pana Jerzego Charytoniuka – radnego Rady Miasta Hajnówka, Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce Panie Macieju, dobrze, że Pan wywołał ten temat, bo temat dość wrażliwy poruszany już przez Pana kolejny raz. Rozumiem, że jest to promocja mojej szkoły, bo Pan jest też absolwentem tej szkoły i bardzo Panu dziękuję. Przypomnę wszystkim, Zespół Szkół Zawodowych organem prowadzącym jest Zarząd Powiatu Hajnowskiego. Bardzo będę wdzięczny dla Rady Miasta, jeżeli jakiekolwiek pieniążki, przy pomocy Pana Macieja, dla szkoły przekażecie, ale na te pieniądze nie liczę. Chciałbym jedną rzecz podkreślić. Nieprawdą jest, że Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce jest niedoposażony. We wszystkich kierunkach, w których kształcimy, zdawalność na poziomie ślusarza i technika mechanika na etapie praktycznym wynosi dokładnie, Panie Macieju, 100 %. i każdy nasz absolwent jest przygotowany do pracy w Pronarze, w Hamechu, w każdym mechanicznym Zakładzie. I mogę tym tu własną osobą gwarantować. Tylko niech oni zechcą pójść do pracy. To jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o projekty unijne, od 2004 roku pozyskujemy w każdym roku fundusze na dokształcanie i doposażenie pracowni. Mamy nowoczesną pracownię ekonomiczną, 3 informatyczne z tych funduszy. Pozyskujemy 0,4 rezerwy budżetowej funduszu na wyposażenie pracowni gastronomicznej, budowlanej, logistycznej, również mechanicznej. Jest jeden mankament i pewnie Panu o to chodzi. Nie mamy operatora obrabiarek skrawających. I tu się zgadzam. I tu rzeczywiście można coś w tym kierunku zrobić, ale tylko w tym jednym kierunku. Obecnie złożyłem projekt do Programu Rozwoju Puszczy Białowieskiej w ramach OZE na doposażenie właśnie w tym kierunku. Mam nadzieję właśnie, że w perspektywie 2016-20 uda się uzyskać fundusze na ten cel. Przypomnę, nieprawdą jest, że szkoła jest źle wyposażona. To jest nieprawda.

 

Nr 30. Kolejny temat, który chciałem poruszyć, to temat interpelacji, którą złożyłem między sesjami dnia 13 sierpnia w sprawie nagród przyznawanych pracownikom Urzędu Miasta i jednostkom zewnętrznym wraz z uzasadnieniem dla każdego z pracowników. Otóż dostałem odpowiedź, która nie była wyczerpująca, bo uzasadnienie przyznania nagród było bardzo ogólnikowe a brzmiało mianowicie: Sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Dla każdego. Napisałem kolejną interpelację, prosząc o rozszerzenie informacji i to nie bez kozery. I odpowiedz była taka sama: Sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Nie bez kozery, dlatego że rozdział III Obowiązki pracownika samorządowego art. 21 podpunkt 2 mówi: Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie. Więc ja się pytam? Za co te nagrody? Obawiam się, że niektórzy pracownicy będą dostawali nagrody za to, że przychodzą do pracy. A tych nagród nie jest mało. I proszę jeszcze raz o odniesienie się do tego. Może Pan zrobić to na piśmie, Panie Burmistrzu, po raz 3, dla każdego. Zresztą zaraz się do tego odniosę, do Pana również. Pytanie jeszcze moje dotyczyło, dlaczego są tak duże różnice między przyznawanymi nagrodami? Niektórzy pracownicy dostają 6 000, niektórzy 2 000, niektórzy jeszcze mniej. Tak, tak, proszę się nie krzywić, ja mam tutaj odpis, tak, od Państwa... Tak, tak, 6 000. Ja Panu to później doręczę. W ciągu roku. W przeciągu roku. Kolejny rodzynek. Za sumienne wykonywanie obowiązków w dziedzinie niesienia pomocy ludziom potrzebującym dla Pani Dyrektor MOPS-u w przedziale 2 miesięcy 4 500 złotych. Mało? Dużo? Dużo. (…)

Więc moje pytanie jest jak, jakim prawem no jest przyznawana nagroda 4 500 w przeciągu 2 miesięcy dla Pani Dyrektor? Nic o pracownikach nie miałem w tej interpelacji, czy ich pominięto, czy oni te nagrody dostają czy nie, nie wiem. Pani Dyrektor dostała 4 500 000 złotych za, 4 500, przepraszam, za sumienne wykonywanie obowiązków, powtórzę to, w dziedzinie niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Komedia. Dzięki tej, dzięki... MOPS nie dopełniając swoich obowiązków doprowadził do takiej sytuacji, że nie tylko blok 40 jest zakaraluszony, ale całe osiedle. Ja do tego wrócę, bo tematu tak nie można zostawić. Panie Burmistrzu, może Pan tam wkrótce pewnie, Pan już się tam rozeznawał, odpowie, tak? Skąd te nagrody w takiej kwocie? Po przeliczeniu tych wszystkich nagród wychodzi mi kwota około 120 000. Przypomnę to dla mieszkańców. Budżet Obywatelski wynosi również 120 000. To tak do przemyślenia. Radny Klubu PiS Piotr Mironczuk składał wniosek jakiś czas wcześniej o zwiększenie funduszu tak do 150 000. Nie przeszło. Nie dało się. Dla obywateli nie można. Ale takie 3 pytania zadam na koniec. Ne będę tutaj zbytnio się rozwodził. Panie, które przyszły, również będą chciały zabrać głos w tej sprawie, bo tematu nie można tak zostawić. Za co dokładnie zostały przyznane nagrody pracownikom i skąd te różnice między poszczególnymi pracownikami? Panie Burmistrzu, tego pytania nie mogę Panu zadać. Nie ma dzisiaj Pana Jerzego Siraka. To pytanie kieruję, przekierowuję do Pana Przewodniczącego. Skąd nagroda dla Pana Burmistrza 1 500 złotych za 4 miesiące, które Pan przepracował? Za co?

I uważam jeszcze, że te 4 500 złotych, które zostało przyznane na nagrody dla Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należałoby oddać mieszkańcom Armii Krajowej 40 na środki, które musieli zużyć na odkażanie całego budynku.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Przechodzimy do nagród. Odnośnie mojej nagrody Pan Burmistrz uznał i przyznał mi nagrodę. Chcę tylko powiedzieć, bo pewnie nie wszyscy wiedzą. W tamtym roku przekazałem prawie 10 000 złotych na organizacje pozarządowe, sportowe, stypendium imieniem profesor Simony Kossak. Tą nagrodę również przekazałem dla uczestników imprez sportowych. Jeżeli chodzi o... Tak. Z własnych, z własnych funduszy. Z własnych, osobistych funduszy. Jeżeli chodzi o nagrodę Pani Dyrektor MOPS-u, nie wiem i nie chcę zabierać głosu, czy była i w jakiej wielkości.

Chcę Państwu też powiedzieć, że Urząd Miasta Hajnówka jest najoszczędniejszym urzędem w Polsce jeżeli chodzi o takie miasta takiej wielkości. Najoszczędniejsze miasto w Polsce.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 30

 

Nr 31. A co się dzieje w ostatniej, myślałem, Panie Burmistrzu, że po mojej wizycie u Pana, był Pan Przewodniczący, Pani Dyrektor MOPS-u zostanie zaproszona, tak bez adresata trochę głupio mówić, ale myślałem, wierzyłem w to, że Pan zaprosi, że wiedząc, że ja do tego nawiążę i do tego słoika. Co się dzieje na ulicy Armii Krajowej. Dzisiaj przyszli tu mieszkańcy, przedstawiciele tego bloku. Jak działa MOPS? Jak działa MOPS, że kobieta chora, kobieta, która nie potrafi sobie poradzić sama, sąsiedzi alarmują, ma przyznane opiekunki z MOPS-u, doprowadza do takiej sytuacji, gdzie mieszkańcy wokół całego tego bloku nie dają rady żyć? Nie dają rady żyć, bo mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania. Zresztą wynika to z podania, tak, jakie czytałam dzisiaj w ZGM-ie, bo ZGM tam wszedł, musiał to uporządkować, bo tam się nie dało mieszkać, nie było widać mebli, nie było widać łóżka, stołu, ubikacji. Nic nie było widać. Ta Pani zajmowała się zbieractwem, tak, była chora. I moje pytanie. Jakie kwalifikacje miały te opiekunki, że doprowadziły do takiego stanu? Tam się słyszy w kuluarach jakieś duszenie, że tą Panią ta Pani dusiła opiekunki i tak dalej. Pan Burmistrz zresztą to przytaczał. Ale jakoś notatki służbowej z Policji, nic nie ma, nie, nikt nic nie wie, temat ucichł.

/do wniosku odniosła się Pani Anna Konarzewska pod Nr 42/

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast jeszcze, Panie Macieju, wracając do Pani Wasiluk, Pani Dyrektor MOPS-u, dzisiaj jest na Forum Pomocy Społecznej i nie mogła uczestniczyć w tym spotkaniu.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 31

 

Pani Maria Szlifarska – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 32. Ja na prośbę mieszkańców oraz Pań, które pracują w księgarni chciałabym prosić o zamontowanie stojaka na rowery właśnie tam w pobliżu księgarni. Skarżą się Panie tam, które pracują, że ludzie przyjeżdżający po zakupy, opierają swoje rowery o ściany, niszczą elewację, a także niszczą szyby. I bardzo bym prosiła o instalację tego stojaka.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Chcę powiedzieć Pani radnej, że stojak został zamówiony, być może zamontowany. Nie wiem, Pani Marto? W każdym razie jest zamontowany taki, jak jest przy Urzędzie. Jest zamówiony. Jest zamówiony, tak.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 32

 

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 33. W imieniu mieszkańców Osiedla Lipowa i ulic przyległych, bo to jest Jaśminowa, Leszczynowa, Orzechowa i Topolowa, wnioskuję o wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Lipowej w okolicy ulicy Topolowej w związku z tym, że mieszkańcy osiedla Lipowa przechodzą ulicę w nieoznakowanym miejscu, zagrażają to dla kierowców, jak również dla siebie, do kiosku spożywczego i vice versa, odwrotnie mieszkańcy przyległych ulic mieszkających po drugiej stronie chodzą, robią zakupy w sklepach usytuowanych na osiedlu Lipowa.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Oczywiście, wszystkie wnioski Pana radnego Pucha przeanalizujemy tutaj w naszym referacie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 33

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 33a

 

Nr 34. Wnioskuję o zamianę oznakowania przy ulicy Armii Krajowej ścieżki rowerowej z pasem dla pieszych. Obecnie ścieżka rowerowa jest oznakowana w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej a to jest na odcinku od 3 Maja do ulicy Rakowieckiego i na tym pasie znajdują się słupy, latarnie oświetleniowe, w związku z tym rowerzyści, którzy tam jeżdżą, mają duży problem. Mało tego, jeszcze, jeżdżąc rowerem, wymijając ten słup, wjeżdżają na przejście dla pieszych i narażają tam pieszych. W związku z tym uważam, że dobrze byłoby zmienić to oznakowanie i wówczas rowerzyści mieliby swobodny, bezpieczny przejazd a piesi, którzy poruszają się z mniejszą prędkością, byliby w stanie ominąć te słupy.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 33

 

Nr 35. Trzeci wniosek dotyczy naprawy nawierzchni zatoki przystankowej przy wiadukcie kolejowym PKP. Obecnie tam są duże przełomy i doły, i to bardzo utrudnia nie tylko przejazd autobusów, ale w szczególności w opadach deszczu dla wsiadających i wysiadających pasażerów.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 33

 

Pani Ewa Rygorowicz – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 36. Zadam też pytanie w imieniu naszych mieszkańców. Otóż wiemy, że ostatnio w naszym mieście była wizyta, odbyła się wizyta Pani Premier Kopacz. Wizyta była w związku z przepływem uchodźców do naszego kraju. Stąd moje pytanie, pytanie mieszkańców miasta, czy ten problem dotyczy również Hajnówki i jak się na to zaopatruje Burmistrz? Jest to problem ogromnej wagi. Mieszkańcy czują się zaniepokojeni tym problemem.

Ja przepraszam, Panie Burmistrzu, w naszym Polskim Radiu były podane, że głównym celem wizyty Pani Premier w naszym, na Podlasiu jest temat uchodźców... Więc jeszcze raz zadaję pytanie. Może być odpowiedź na przyszłej sesji Rady Miasta. Czy problem uchodźców też dotyka nasze miasto?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Rygorowicz – wizyta Pani Premier. Nie było w ogóle mowy o uchodźcach na spotkaniu z Panią Premier.

Szanowni Państwo, było posiedzenie rządu wczoraj. Być może to coś zapadło. Pani mówi: Na Podlasiu. Natomiast w Hajnówce nie było ani słowa o uchodźcach.

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 37. Ja zacznę od podwyżki, która w międzyczasie dotarła do Hajnówki. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmieniło taryfę zaopatrzenia w ciepło. 12 sierpnia 2015 roku zostało to w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego opublikowane. Mieszkańcy zasobów spółdzielczych jeszcze otrzymali na ostatnim, w ostatniej informacji opłatę w starej stawce, no ale prawdopodobnie to się zmieni. Panie Burmistrzu, ja natomiast zwracam uwagę na ten fakt od kilku lat. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej stosuje metody, które można by było określić jako monopolistyczne. Jest jedynym dostawcą ciepła do naszych mieszkań i robi no bardzo fajną rzecz, obniżając swoje koszty. I tylko się z tego cieszyć, tak? Ci mieszkańcy, którzy są ogrzewani z kotłowni PEC-u, mają niższe koszty. Ale usługa przesyłu dziwnym trafem w PEC-u od paru lat jest obniżana i tak na przykład ta ostatnia decyzja z 23 500 na 22 000. W obszarze f4 została utrzymana praktycznie na takim samym poziomie, ale jednostkowo, czyli złoty na za giga dżul z 7,46 na 7,12 już jest obniżka. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ciepło wyprodukowane w Rindipolu, czyli naszego prywatnego przedsiębiorcy, dzisiaj już kilka osób mówiło, że musimy dbać o prywatnych przedsiębiorców. Więc ten prywatny przedsiębiorca produkuje ciepło, ale PEC za każdym razem, kiedy zmienia taryfę, podnosi przesył tych jednostek i na przykład w obszarze n1 do tej pory opłata megawat za rok 34 000 a od sierpnia 37 800. I tak mamy dalej. W obszarze n2 29 800 było do tej pory, teraz 35 000. Proszę Państwa, za to będą musieli płacić mieszkańcy. To nie jest tak, że Prezes Spółdzielni gdzieś tam nie wiem, ma zaskórniaki od żony tak, i wyłoży to opłaci. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, proszę Państwa, taką metodę stosuje. Ja mówię, zwracam uwagę na to od paru lat a w tym roku proszę, żeby Pan Prezes uzasadnił takie działania na piśmie. Będziemy prawdopodobnie odwoływali się do organów nadrzędnych i uregulujemy tą sprawę.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o podwyżkę za ciepło z PEC-u, poproszę o wyjaśnienia na piśmie Pana Prezesa

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 37

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 37a

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 37b

Nr 38. Nagminne omijanie ostatniego przystanku na Judziance przez autobus, który planowo powinien być tam raz o 8:33 a drugi raz o 9:32. Skarżą się na to rodzice dzieci, które dojeżdżają do szkół. Jest to jak gdyby to taka codzienna praktyka, że do tego ostatniego przystanku autobus nie dojeżdża po dzieci. Dzisiaj tato jednego z uczniów dzwonił do mnie właśnie, bo dostał informację od syna, że syn czeka na przystanku i nie ma czym z tego przystanku wyjechać do szkoły. Natomiast mieszkańcy mówią, że z tymi autobusami o 9:32 i 8:33 bywa różnie. Czasami one się jakoś tam jednak zjawiają. Natomiast jeszcze nigdy nikt nie widział o 20:05 autobusu. W planie jest ujęty, także od 1 września powinny te kursy tak się odbywać.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Na Judziance nie zatrzymuje się autobus. Również poproszę o wyjaśnienia, bo to sytuacja no taka patowa.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 38

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 38a

 

Nr 39. Wejście na działki od strony ulicy Elektrycznej. Obiecane w kampanii wyborczej. Pan Burmistrz solennie wtedy mówił, opowiadał nawet szczegółowo, jak on to zrobi. Do dzisiaj nie ma. Mija rok i nic tam się nie zmieniło.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Od ulicy Elektrycznej wejście na ogródki działkowe. To nie jest ulica, tylko przejście samo? … Tylko nie wiem, czy jest wykonany przez osobę prywatną płot. Miał być wykonany i od tego płotu miało być zrobione przejście. /Bogusław Szczepan Łabędzki – Takiego uzależnienia nie było/ No to ja mówię, że, że jest.

 

Nr 40. Mówiliśmy, proszę Państwa, też dzisiaj o Strefie Ekonomicznej. Państwo mogą sobie przypomnieć. Jakiś czas temu przynosiłem raport dotyczący Stref Ekonomicznych. Ta Suwalska Strefa no nie jest najprężniejszą strefą. Tak zdecydowaliśmy się na nią z różnych względów, pewnie bardzo ważnych, ale tam, że tak powiem, wyniki ekonomiczne nie są najlepsze. Oby oczywiście tą strefę udało się uruchomić w Hajnówce czy w ogóle na terenie powiatu, ale proszę Państwa, teraz przedsiębiorcy, którzy do tej pory funkcjonują na terenie miasta, płacą podatki, zatrudniają ludzi, już zatrudniają ludzi, już płacą podatki, pytają: A co teraz z nami? Przyjdą nowi – będą mieli ulgi – a my? Uczciwie płacimy. Są przedsiębiorcy, którzy tutaj działają 30 – 40 lat, tak? Mamy takie firmy. Rocznie odprowadzają podatków od nieruchomości 100 000. A nie mają drogi zrobionej dojazdowej do swojej firmy. Proponowałem kiedyś, dajmy im, dajmy im zrobić samym tą drogę dojazdową. Możemy darować im roczny podatek, oni sami to zrobią. Za 100 000 przedsiębiorca spokojnie zrobi sobie drogę dojazdową. To tylko w mieście te drogi bywają drogie, tak? Także tutaj też takie pytanie, które trzeba wziąć pod rozwagę chociażby i w związku z tym, że planujemy przy pomocy przedsiębiorców sprowadzenie do Hajnówki 50 000 000 złotych.

 

Nr 41. Dostałem też, Panie Burmistrzu, list od mieszkańców a zarazem rodziców dzieci no uczęszczających do hajnowskich placówek. Na wrześniowym zebraniu szkolnym rodzice dzieci uczęszczających do jednej z hajnowskich placówek oświatowych zostali poinformowani o tym, iż w znacznym stopniu ograniczone zostały godziny zajęć pozalekcyjnych w tym roku szkolnym. Podobno brakuje na nie pieniędzy z miejskiej kasy. W tym miejscu chcielibyśmy zauważyć, iż podstawowym zadaniem szkoły wpisującym się w politykę jakości jest dbałość o dobro i wszechstronny rozwój każdego ucznia. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach nakłada obowiązki związane ze wsparciem uczniów o różnych potrzebach, w tym z niepowodzeniami edukacyjnymi i o szczególnych zainteresowaniach i zdolnościach. Wydaje się nam zatem, że dobrym sposobem realizacji zadań wpisanych w prawo oświatowe są zajęcia pozalekcyjne. Traktujemy je jako przedłużenie procesu dydaktycznego. Władze miasta jako organ prowadzący szkołę powinien pamiętać, iż zajęcia pozalekcyjne wspomagają rodziców w opiece nad dziećmi i tych, którzy mają wydłużony czas pracy, i tych, którzy mają kłopoty w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. W związku z powyższym my jako rodzice czujemy się wręcz zażenowani tym, iż władze naszego miasta chcą oszczędzać kosztem edukacji naszych dzieci. Wydaje się wręcz nieprawdopodobnym fakt łatania dziury miejskiej kosztem najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec zmniejszenia ilości godzin zajęć pozalekcyjnych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Hajnówka oraz liczymy na poprawę tej sytuacji, jednocześnie mając na uwadze fakt, iż w rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, sugerujemy, aby część godzin zajęć dodatkowych przeznaczyć właśnie na realizację tych założeń. Z poważaniem. I tam jest lista podpisów.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Za mało godzin ponadwymiarowych. Szanowni Państwo, to jest nieprawda. Tygodniowo w naszych szkołach tygodniowo godzin ponadwymiarowych jest około 350. Poprosiliśmy również dyrektorów, czy jest potrzeba w jakimś zakresie o dodatkowe jeszcze godziny na te zajęcia ponadwymiarowe. Z czego to wynika, szanowni Państwo? Może pojedyncze osoby by chciały, natomiast zebrać grupę nie jest tak prosto, gdyż tych zajęć jest tak dużo i w szkołach, również w Domu Kultury, w jednostkach, które prowadzą różne zajęcia sportowe i te dzieci się po prostu też nie rozerwą, dlatego z pełną odpowiedzialnością powtarzam to jeszcze: Jest to wielkość na, wielkość na wysokości ubiegłego roku, to jest około 350, a może 354 nawet godziny miesięcznie... Nie wiem, nie wiem, Panie Bogdanie, nie chcę teraz polemizować. Natomiast ja przekazuję faktyczne i ta ilość godzin w poszczególnych szkołach jeżeli chodzi o Zespół Szkół Nr 1, 2 i 3 jest podobna, natomiast wiadomo, w Szkole Podstawowej Nr 3 jest mniejsza. Jest również moja propozycja, którą przekazałem dyrektorom na spotkaniu roboczym przed rozpoczęciem roku szkolnego, aby w miesiącach zimowych czy późnojesiennych i początek wiosny hale sportowe dla dzieci i młodzieży były otwarte we wszystkich szkołach w soboty. I to byłoby od godziny 11:00 do 16:00. W tej chwili po prostu myślę, jak to technicznie wszystko rozwiązać.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 41

 

Pani Anna Konarzewska

Nr 42. Jestem mieszkanką bloku nr 40. Nazywam się Anna Konarzewska. Z tym borykamy się od roku 2011. Ja dość głośno mówię, bo jestem głośna. W tym bloku mamy problem ten od 2011. W tamtym roku kobieta ta zakaraluszyła w taki sposób mieszkanie, że to jest tragiczne. Wyobraźcie sobie Państwo, to jest 10 centymetrów od sufitu a reszta śmieci. Ta kobieta ubierała się na klatce. Ja mieszkam na tym samym piętrze. To jest czwarte piętro. By zostało wywiezionych kilka kontenerów śmieci. Śmieci były wyrzucane przez rury. Od tej pory tą kobietą zajął się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przychodziły opiekunki, przynosiły obiady. Co one robiły przez 4 lata ja mam pytanie? Czy one nie widziały znowu teraz przez jak za 4 lata znowu narosły nie miliony, tylko wyobraźcie sobie Państwo, to są miliardy karaluchów. My się tego brzydzimy. Ja nie dam rady tam mieszkać. I lepiej, myślę, że byłoby mi mieszkać pod, nie wiem, pod namiotem w parku. Miałabym przynajmniej czysto. Nie miałabym tych karaluchów. Kto się zajmuje tą kobietą i kto za to odpowiada? Ja mam takie pytanie. Dlaczego my cierpimy za to? Dlaczego ja muszę wchodzić do domu, zalepiać drzwi a ta kobieta przebywa teraz prawdopodobnie w szpitalu. I ja pytając Pani, Pani Dyrektor w MOPS-ie, Pani Dyrektor mi odpowiedziała: A gdzie ma wrócić? To Pani Dyrektor MOPS-u nie wie, gdzie ta kobieta ma wrócić? Czy ona ma zrobić po raz 3 to samo? Czy ja mam za 4 lata przeżywać tą samą gehennę? Ja mam już naprawdę tego dosyć. Te 4 lata zabrały mi 10 lat życia. To się nadaje na skalę nie tylko tutaj, ale na skalę medialną w całej Polsce. Gdybyśmy to rozruszyli, naprawdę, ja uważam, ze to jest już, nie wiem. Ja jestem strzępkiem nerwów w każdym razie, powiem Państwu, bo mieszkam na tym samym piętrze. Przeżywamy gehennę. Mój syn wychodzi z domu, musimy zalepić drzwi, musimy odlepić drzwi. Czy tak chcielibyście Państwo mieszkać? Czy chcielibyście Państwo siedzieć tutaj a za drzwiami mieć miliardy karaluchów? Czy chcielibyście Państwo w nocy wchodzić po klatce, iść i patrzeć, co się dzieje? Czy spadnie mi na głowę, czy nie? Ta kobieta potrzebuje chyba pomocy, tak? Ja tej pomocy nie udzielę, bo ja nie zawiozę jej do domu pomocy społecznej i jej tam nie, jak to się mówi, nie zakwateruję, tak? Ktoś, kto odpowiada za nią, powinien tym się zająć, a kto? Od czego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce? Sama nazwa mówi, to jest chyba Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ja myślę, bo ja też, nie wiem, jaka ja będę na starość i nie chciałabym, żeby taki Ośrodek się zajmował mną. Naprawdę, jeżeli by tak się ze mną działo. Nie wiem, co mam dodać, tylko postawcie się Państwo w mojej sytuacji. Co mam robić? Nikt, nikt nie reaguje na to, że zgłaszamy ustnie, bo wszystko pisemnie, pisemnie. Przecież nie jesteśmy, nie jestem sekretarką tej Pani i nie jestem osobą upoważnioną do pisania pisma dla tej Pani, tak? Tą osoba zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Co dalej będzie z tym? Czy ta Pani wróci? Bo mi odpowiedziano, że wróci. I ja dalej mam przeżywać gehennę? Ta Pani jest osobą agresywną. Ona mówi, że mój mózg wyleci na ścianie. Dlaczego? Bo zaczepiłam raz, powiedziałam, żeby nie znosiła śmieci, drugi raz. Ona funkcjonuje w nocy, ona w nocy znosi śmieci. Bywało tak, że ona wychodzi na klatkę, ubiera się na klatce. Jest roznegliżowana. Dlaczego ja mam to oglądać? Dlaczego? Żyjemy w XXI wieku, tak? Nie wiem, czy coś mam jeszcze dodać, bo w tej chwili nie mogę wszystkiego zabrać myśli, ale po prostu postawcie się Państwo w naszej sytuacji. Moje dziecko, my też, boi się karaluchów, ma fobię. Ja muszę zejść na dół, sprowadzić, zaprowadzić na górę. To jest życie? Ja mówię, że lepiej byłoby mieszkać pod namiotem. Ale tej Pani ktoś musi pomóc, tak? Więc zadaję pytanie, kto? Naprawdę, to jest sytuacja tragiczna. Uwierzcie, że to jest sytuacja tragiczna. Ja jestem strzępkiem nerwów. Nie daję rady funkcjonować, nie daję rady chodzić do pracy. Co tam się dzieje? A tą osobą musi ktoś się zająć. Przez 4 lata jeżeli chodziły opiekunki z MOPS-u, dawały obiady, a chodziły, powiem Państwu, między 10 a 14 sierpnia mniej więcej była ostatnia wizyta opiekunki. Ostatnia między 10 a 14 sierpnia. W tym tygodniu była ostatnia wizyta opiekunki. Czy tam, czy tego nie było widać? Tych śmieci, co znowu ostatnio zostały wywalone? Tych karaluchów? To były ruszające się podłogi, ruszające się ściany. Właśnie, co po niektórych wtrzącha na to, jak się mówi. A my musieliśmy w tym żyć. Chować chleb do lodówki, żeby gdziekolwiek nie wlazł, zobaczyć, czy nie chodzi po mnie, jak śpię. Przy zapalonym świetle dziecko musiało spać. To jest życie? Dlaczego ja mam tak cierpieć przez zaniedbanie tej osoby? A kto zaniedbał? Nie wiem. Ja zadaję to pytanie i proszę o odpowiedź.

Chciałabym powiedzieć, bo ciągle jest mówione, że nie jest zgłaszane na piśmie, prawda? Ale mi się wydaje, że jeżeli jest raz, drugi raz ustne powiadomienie o tym, że jest zagrożenie, że tak się dzieje, to jest zagrożenie epidemiologiczne. Po prostu to jest tragedia, jak to się mówi, na skalę Hajnówki. Być może tego w Hajnówce nigdzie nie ma, tylko w tym bloku. Znaczy na pewno dzieje się tego, ale na taką skalę to ja nie wiem, czy w Hajnówce było to jeszcze, czy nie. Nie wiem, bo nie, nie wiedziałam... Więc mi się wydaje, że jeżeli zgłasza się ustnie raz, drugi raz, ktoś powinien to sprawdzić, prawda? Bo nie musimy koniecznie pisać. Bądźmy ludźmi. Bądźmy ludźmi po prostu i sprawdźmy to, co się mówi. Jeżeli ja zachodzę raz i drugi raz, i mówię, że taka sytuacja się dzieje, mi się wydaje, że powinno być sprawdzone.

Tak po prostu intensywnie myśląc, nie można wszystkiego powiedzieć naraz. Ja już tylko króciutko, że można przyjść i zobaczyć, i zachłysnąć się jeszcze naprawdę tym zapachem, który wychodzi z tego mieszkania. Naprawdę, zapraszam. Warto podejść, warto zobaczyć, warto poczuć ten zapach na czwartym piętrze. To jest taki smród, że po prostu nie wiem, czy na Poryjewie tak śmierdzi. Naprawdę. Ja jeszcze tylko chciałam i my ciągle lejąc truciznę, też się w domu trujemy, więc myślę, że nie do dobrego to prowadzi. Także ja naprawdę chcę mieć odpowiedź dla mnie, kto powinien zająć się tą osobą i od czego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dziękuję już po raz ostatni, naprawdę.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani stwierdziła, że ta sprawa toczy się już kilka lat. Natomiast, szanowni Państwo, ja informacje otrzymałem 2 tygodnie temu w czwartek. Bardzo szybko, bardzo szybko zareagowałem. Zebrałem te osoby, które będą decydować o opróżnieniu mieszkania, bezpiecznym przede wszystkim opróżnieniu, o zadbaniu, aby Pani się znalazła również w szpitalu i muszę powiedzieć, że od czwartku do wtorku to było kilka dni, gdzie we wtorek była ta, w cudzysłowie oczywiście, eksmisja...Ja, ja tylko odpowiadam to, co ja zastałem i co w tym momencie zrobiłem. Natomiast wracając, wracając do tej Pani, oczywiście nazwiska nie będę wymieniał, jest zgłoszenie przez MOPS do sądu o leczenie tej Pani. Żadnego zawiadomienia z sądu nie odebrała, dlatego też sąd zaocznie wydał decyzję, pewnie nie wiadomo jeszcze, jaką. Natomiast musimy czekać, to są już sprawy takie typowo prawne, pewnie kilka tygodni, na odpowiedź sądu. Mam nadzieję, że ta odpowiedz będzie taka nakazująca leczenie tej Pani. Do końca września ta Pani będzie w szpitalu. Zastanawiamy się w tej chwili... Nie, nie, Pani posłucha jeszcze. Zastanawiamy się. Na pewno nie wróci do tego miejsca. To Pani obiecuję dzisiaj. Natomiast, natomiast, proszę Panią, zrobiłem rozeznanie, gdzie ta Pani mogłaby trafić, jeżeli będzie nakaz sądowy. W najbliższych Garbarach termin oczekiwania jest 18 miesięcy. Ale to nie Pani sprawa, tylko nasza, żeby ten ośrodek znaleźć i tą Panią umieścić. Wszystko zrobimy a już obiecuję Pani, że ta Pani tam po prostu nie wróci... Natomiast szanowni Państwo, też zwracam się z apelem takim. Jeżeli są takie sytuacje, że faktycznie ktoś znosi śmiecie, informujcie szybciej. Natomiast jeszcze od strony prawnej, szanowni Państwo, takie sprawy toczą się w Polsce. Wiecie ile trwają? Od tego momentu jak na przykład co ja otrzymałem we czwartek? Kilka miesięcy. Niestety, takie prawo. Nie mamy możliwości wejścia. Natomiast... Natomiast wracając... Natomiast wracając jeszcze do... Moi kochani, wracając jeszcze do pracowników MOPS-u. Przy ostatniej wizycie Pani z MOPS-u została pobita. Taką informację dla mnie przekazano. Zresztą tak jak Pani mówiła, też pomimo, że Pani w starszym wieku, ale agresywna.

 

Pan Jakub Kośko – Przewodniczący Rado Osiedla Majdan – Czworaki

Nr 43. Dziękuję za ulicę Prostą, ale nie wiem, czy tak, czy odebrana ona została prawidłowo, bo jadąc samochodem, a tam często jeżdżę, po studzienkach, te no dźwięczą. Studzienki na ulicy... Nierówno, ale i nierówno ułożone czy coś takiego, że drgają i to mocny dźwięk wydają. Nie wiem, czy to, przyglądałem się już później na Batorego no i zauważyłem, że na Batorego też niektóre studzienki wydają odgłos. Czy to powinno tak być? Czy to jest w umowie tak zrobione? Czy to niechlujstwo, że tak powiem, wykonawców?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Tak się stało, że byłem przy odbiorze też tej ulicy i faktycznie, zakwestionowaliśmy te brzęczące studzienki. Okazało się, że w niektórych już nie było uszczelek. Czy ich nie było w ogóle, czy już nie było? Dlatego wykonawca ma uzupełnić.

 

Nr 44. I druga sprawa, chciałbym się odnieść do przedszkola na ulicy Warszawskiej tu zaraz za przejazdem. Mieszkańcy, no właściwie nie mieszkańcy, tylko ci, co prowadzają dzieci do tego przedszkola, te przedszkole ma ograniczenie wybiegu dzieci, ale jeszcze proszą, żeby łańcuchy, bo to blisko ulicy jest Warszawskiej, żeby postawić łańcuchy odgradzające, żeby dziecko jak wybiegnie, żeby nie wbiegło na jezdnię. Tylko tam niedużo. Tam 3-4 słupki i łańcuchy zainstalować i to byłoby wszystko.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Przedszkole na ulicy Warszawskiej. Zamontujemy dodatkowy łańcuch, porozumiemy się w tym temacie z Panią Dyrektor.

 

Mieszkaniec Miasta

Nr 45. Pierwsza sprawa dotycząca chodnika idąc od wiaduktu na Armii Krajowej, to idąc od wiaduktu, to ten odcinek chodnika po prawej stronie to tak praktycznie, praktycznie to wysokości Policji, może troszkę bliżej. Ten chodnik to jest taki, jak pole bitwy po bombardowaniu. I tak obiecują ten chodnik robić, obiecują. Ja dzisiaj szedłem od lekarza, mam kłopoty z chodzeniem, potknąłem się. No dobrze, że się skończyło na obiciu kolana, bo jakby było coś więcej, no to oczywiście byśmy się spotkali z Burmistrzem czy z radcą prawnym w sądzie, bo to jest ulica miejska.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Od wiaduktu do Armii Krajowej poprawa, modernizacja chodników. Chcę Panu powiedzieć... Ale chcę Panu powiedzieć, że w tym roku kanalizacja deszczowa została zrobiona na tej ulicy. Planujemy złożyć wniosek do schetynówki na modernizację tej drogi, a więc również wejdą tam chodniki zmodernizowane, także jeżeli wniosek przejdzie, to w przyszłym roku zrobimy. Jeżeli oczywiście złożymy i przejdzie.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 45 /akapit 2/

 

Nr 46. Drugi chodnik to jest taki kawałek chodnika prowadzący do, praktycznie do wejścia do MOPS-u. Naprzeciwko tego jest parking. Stoją samochody na chodniku, chociaż ten chodnik jest taki sam, jak na ulicy Armii Krajowej. Identyczny. Człowiek musi iść jezdnią i ogląda się, czy w zadek nie dostanie od kierowcy a parking pusty. Zero kontroli.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Wejście do MOPS-u, zły chodnik wiemy o tym. Tam musi być przebudowa jakby większa, bo i rosnące drzewa, których korzenie po prostu uwypuklają ten stary chodnik. No ale wiadomo, na wszystko od razu pieniążków nie ma, ależ też ten temat jest znany.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 45 /akapit 3/

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 46

 

Nr 47. Sprawa następna to już prośba do Pana Burmistrza. Czy mógłby, nie wiem, z jakimś pismem czy Pan Przewodniczący Rady wystąpić do naszej Policji hajnowskiej o zwiększenie kontroli prędkości na ulicy Piłsudskiego? Szczególnie najwięcej chodzi mi o ten odcinek od Reja do Armii Krajowej. Tam dzieci przez te przejścia przechodzą dzieci do 6 szkół. Tam jest 40 na godzinę. Bo takie jest ograniczenie. Zwalnia a ja akurat mieszkam, okna wychodzą na ulicę, a że mam kłopoty z chodzeniem, to sobie siedzę czytam książki, przy okazji widzę. Może ja wiem, 10 może samochodów, może 8. Nieraz tak bywa, że kierowca zatrzymuje się, przepuszcza dzieci a szczególnie te małe dzieci, które idą tam do Szkoły Podstawowej Nr 1, prawda, do Gimnazjum, a drugi go na przejściu mija. Policji, przecież to jest bliskość Policji, 50 metrów. Przez tyle lat, ile tam mieszkam, widziałem 2 kontrole przez 3 minuty, bo oni się tłumaczą, że nie mają gdzie stanąć. Nie mają gdzie stanąć.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Reja do Piłsudskiego. Oczywiście, wystosujemy pismo do Policji, aby tam również kontrole przeprowadzali.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 45 /akapit 4/

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 47

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 47a

 

Nr 48. Chodzi o głównie o tą tojtojkę na placu zabaw naszym. Ja raz osobiście byłem u Pana Burmistrza, to w tym samym dniu sprzątnęli. Ale jeżeli Urząd Miasta płaci za dzierżawę tej tojtojki, no bo ktoś musi płacić, to niech zwraca uwagę, żeby tam ją wybierali ale to wybieranie to nie jest tylko wybranie, żeby tam to umyli, bo tam jest smród. Tam żadna, ja często chodziłem z wnuczką, żadna nie widziałem matka, żeby tam zaszła, bo tak jest smród, tam jest obrzydliwość wejść. To tam gdzieś w krzaczki to dziecko prowadzą, gdzieś tam jeszcze z boku, jakieś tego...

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Większa czystość w tojtojkach. Pani Marto, proszę zapisać ten temat i zwrócić uwagę dla dzierżawcy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 45 /akapit 5/

 

Nr 49. No i ostatnie mam, ale to już taką gorącą prośbę nie tylko od siebie, ale od w ogóle od ludzi chorych w Hajnówce do Pana Dyrektora szpitalu, do Pana radnego. Czy mógłby Pan spowodować taką rzecz, żeby lekarze zatrudnieni w poradniach zaczęli przyjmować tych pacjentów punktualnie? Zgoda, jak przyjmuje po południu, przychodzi z oddziału, no to coś tam się może, ma coś tam się prawo stać, prawda? Ale jeżeli ma zacząć przyjmowanie o 8:00 rano, o 8:00 rano a przyjmuje, a przychodzi, no czyli rano, początek dnia pracy, a zaczyna przyjmować o godzinie 8:30, 8:45 No ja jestem ciekawy, który by dyrektor zakładu takiego pracownika trzymał, co by mu się spóźniał. A są, a nie będę nazwisk wymieniał. Są tacy w Hajnówce lekarze. Pan Dyrektor na pewno wie, o kogo mi chodzi. Ale nazwisk nie będę wymieniał, bo to nieładnie, tutaj nie można, że u tego lekarza spóźnienie godzina, 1,5 godziny to jest normalka, to się mówi, że punktualnie przyszedł.

Odpowiedź Pana Grzegorza Tomaszuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka, Dyrektora SP ZOZ w Hajnówce Tak, tak, jak Pan Przewodniczący powiedział, jedno zdanie dosłownie. Tutaj był zgłoszony problem funkcjonowania poradni myślę, że specjalistycznych. No myślę, w większości te poradnie funkcjonują, prawda, terminowo a jest około 30. Te problemy mogą się zdarzyć w poradniach o profilu zabiegowym, no bo lekarze w tym czasie mogą świadczyć usługi, pomagać ludziom na przykład na bloku operacyjnym. Czy też ewentualnie podanie, gdzie lekarze dojeżdżają z Białegostoku. Czasami są no z różnych przyczyn opóźnienia. Niemniej przyjmuję do wiadomości i jeszcze raz obiecuję, zajmie się tym problemem, bo ten problem nie jest zgłaszany tylko przez Pana, ale również no przychodzą do mnie pacjenci. Natomiast no szpital jest no jakby troszkę innym zakładem pracy i tutaj są jakby no różne przyczyny. Jeżeli występuje nieprawidłowości, no to na pewno jakieś są uzasadnione. Ale jeszcze raz się tym problemem zajmę.

 

Mieszkanka Miasta

Nr 50. Panie Burmistrzu, ja do Pana chciałam się odnieść w sprawie chodników tych na ulicy Dolnej. Przecież my przekazaliśmy taką wspólnotę pastwiskową 15 hektarów. Dlaczego Urząd Miasta u nas tam nie robi niestety? Wszędzie są niestety chodniczki, wszędzie się jeżdżę po mieście, bo pracuję w zakładzie stolarskim, wszędzie są, w takich zaułkach są chodniczki robione, że to nie powinno a tam u nas nie ma tego. Wszędzie jest robione a u nas nie ma. Dlaczego to tak jest? No? … Proszę?... Słucha Pan. Ale my oddaliśmy 15 hektarów wspólnoty... Oddaliśmy jako darowiznę dla Urzędu Miasta niestety. I była ustna deklaracja, że zrobią, będzie robione chodniczki. Jeszcze niestety za czasów Pana... Burmistrza Ochryciuka. No a teraz byłam u Pana Burmistrza Siraka i on mi powiedział niestety, że jemu nic nie wiadomo, że u nas coś takiego będzie. No niestety tak było. No, on nie wiem, mogę jakoś to inaczej jeszcze określić, ale wie Pani, jestem kulturalną osobą i nie mogę niestety jakoś to inaczej określić. Powiedział, że jemu nic nie wiadomo, on musi się popytać pracowników swoich... No właśnie i cicho jeszcze, jeszcze coś mam do dodania. I dlaczego nie jest zrobiony podjazd na tory między ulicą Dziewiatowskiego a ulicą Poddolną? Tam jest masakra niestety. Tam rowerem spuścić się nie można z tych torów niestety. Tam powinno coś być niestety no. No? Dlaczego wszędzie Pan, Urząd Miasta wszędzie wszystko jest robione a my po prostu, wie Pan, jak to określę, to jest wiocha. Tam, gdzie my mieszkamy. W takim razie my musimy chyba się przenieść do Urzędu Gminy, to będziemy coś mieć. Bo w Urzędach Gminy Pani Wójtowa porobiła wszędzie kluby są niestety na wioskach. I żeby też my żeby należelibyśmy do ... No są kluby niestety. Domy kultury raczej, domy takie no. A u nas niestety nic nie ma. No jak to tak? Powinien Pan Burmistrz coś w tej sprawie niestety zrobić.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Dolna, brak modernizacji tych chodników za oddanie terenów pod zalew. Również będziemy na etapie robienia budżetu, także ten wniosek zapisujemy w tej chwili, a jak wyjdzie, zobaczymy. Brak podjazdu na torach. Muszę powiedzieć Państwu, że tą sprawą się zajmowałem jeszcze jako Wicestarosta i dość daleko było to zaawansowane. Nie wiem w tej chwili, bo dokumentacja już na tamten moment była zrobiona właśnie podjazdu do torowiska od ulicy Dolnej i ulicy Dziewiatowskiego. A tam właśnie najbardziej potrzeba jest przejścia bezpiecznego dla pieszych.

 

Pan Zdzisław Stankowski – Przewodniczący Rady Osiedla Centrum

Nr 51. I też Panie starsze i moi koledzy emeryci też powiedzieli: Dlaczego to Burmistrz nie dba o Skwerek imieniem Dymitra Wasilewskiego? Stoi tam pomnik, to dlaczego o tym pomniku nie dbają? Jest on tak zarośnięty. I nie składają ani wieńca, ani kwiatów, ani nie stawiają zniczy. A kolega jeszcze mówi: Ten doktór świętej pamięci mieszkał ze mną w bloku. To dlaczego oni tak nie dbają o to? A drugi kolega emeryt mówi, że to był bardzo dobry lekarz. To dlaczego składają tutaj i na cmentarzu Niemców? Dlaczego nie tak nie dbają o Dyrektora Wasilewskiego? To są tak mieszkańcy nasi zdenerwowani. Żeby tyle lat nie poprawić tutaj tego?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Dlaczego się nie dba o pomnik Dymitra Wasilewskiego? Przyjmujemy to, zobaczymy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 51

 

Nr 52. I teraz też. Pytano mnie, czy Burmistrz dał Panu odpowiedź na remont chodnika przy rondzie świętej pamięci Arcybiskupa Mirona Chodakowskiego? Ja mówię; Nie dał mi żadnej odpowiedzi. To dlaczego on dla Pana nie daje? Bo my idziemy do świątyni modlić się, to żebyśmy padali tam? To dlaczego oni rok czasu tam nie poprawiają tego?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Przy rondzie generała Mirona. Panie Zdzisławie, ja naprawdę nie wiem, który to jest chodnik. Bo jak Pan powiedział o tym chodniku w maju, pod koniec maja, on był do 8 maja już zrobiony na długości około 100 m tam, gdzie jest ten mostek, na przejście skrót do Soboru.

 

Nr 53. I mówią: Poprawili chodnik jak już zrobili nową Prostą, to ten chodnik poprawiali przy karetce pogotowia. Teraz zrobili na nowo, rozebrali wszystko, to dlaczego tak miasto i powiat wyrzuca pieniądze? I teraz też są zaskoczeni. Zrobili chodnik przy ulicy i dlaczego nie ma zabezpieczenia dla dzieci idących? Bo dzieci do 7 lat chodzą z rodzicami, bo takie jest prawo. A już później 8 czy 9 i dalej chodzą sami. To dlaczego nie dbacie o to, żeby one tam bezpiecznie chodziły?

 

Nr 54. I teraz też, dlaczego nie jest poprawiony chodnik od 2013 roku tutaj przy PKO i przy bloku 45? Od 6 miesięcy też nie dostaję odpowiedzi, bo tam Pani też szła i też upadła, to dobrze, że na ten murek nie upadła. A drugie dwie panie emerytki idą, moje znajome idą i mówią: Upadliśmy. I pokazały mi, jakie mają sine kolana. To mówią: Szczęście, że nie połamaliśmy. To dlaczego ta Hajnówka tak nie dba o centrum Hajnówki i o bezpieczeństwo naszych nas? Bo idziemy do sklepu czy jedziemy do Urzędu Miasta, czy do banku, czy nawet na ryneczek. Dlaczego tak to się dzieje?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast chcę powiedzieć o tych drogach, a więc 3 Maja czy też akurat tam na rondzie, to są, szanowni Państwo, drogi wojewódzkie. My piszemy bardzo często o naprawę, o modernizację. Nie zawsze z takim efektem, jaki chcemy. Natomiast muszę powiedzieć, ze współpraca jest dobra i staramy się też pomagać im a oni nam. Tak jak mówiłem, chodnik na 3 Maja mam nadzieję właśnie, że przy przebudowie ścieżek rowerowych na wszystkich ulicach wojewódzkich w mieście Hajnówka również będzie naprawione.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 54

Odpowiedź udzielona na piśmie pod NR 54a pkt.2

 

Nr 55. I teraz też, było takie duże zaskoczenie, bo żony siostra przyjechała i odprowadziłem ją na dworzec PKP. Idziemy, zachodzimy, to takie było zaskoczenie, że tam przyjeżdżali dzieci do babci, do dziadka z wnuczkami i odjeżdżali już do Siedlec, bo to było w dniu, nie w weekend i mówią: Dlaczego dzieci siedzą na chodniku? Dlaczego nie ma tam ławek? To dlaczego tak ten Urząd Miasta i te Starostwo nie dbają o to, żeby tutaj my częściej przyjeżdżali? Bo my pociągami przyjeżdżamy.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Przy dworcu brak ławek dla podróżnych, ale chcę powiedzieć, że dworzec jest otwarty i w środku są ławki.

Odpowiedź Pani Heleny Kuklik – Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Hajnówka – W godzinach kursowania pociągów są.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 55

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 55a

 

Nr 56. I jeszcze też jest takie zaskoczenie dla moich mieszkańców Millenium. Już na ulicy Parkowej bez problemu założyli próg zwalniający przy wjeździe do tych bloków. To dlaczego przy Przedszkolu Nr 1 nie chcą założyć progów zwalniających? Bo tam tak szybko idą. I tam babcia prowadzi czy dziadek prowadzi wnuczkę do przedszkola. To czemu tak nie dbają o nas i o nasze dzieci?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Przy Przedszkolu Nr 1 brak zwalniacza. Też temat wraca jak bumerang. Z Policją, z osobami, które odpowiadają za bezpieczeństwo, zdecydowanie uznały, że nie ma możliwości ustawienia zwalniacza ze względów bezpieczeństwa. Za dużo różnych krzyżówek wjazdowo-wyjazdowych z osiedla. Panie Zdzisławie, ja z chęcią postawię, to tylko to będzie niezgodne z prawem. I dopiero będzie bieda komuś innemu.

 

Nr 57. A jeszcze koledzy moi emeryci też powiedzieli: Też przywozimy dzieci czy to do jedynki, czy do dwójki i już poruszałeś na sesji. Dlaczego ci nie dali odpowiedzi, żeby zlikwidować te znaki po prawej stronie do parkowania? Żebyśmy mogli zaparkować i dzieci bezpiecznie wychodzą do szkoły. To dlaczego tak jest to zrobione? Tyle czasu nie dbają o to. I ja wtedy też miałem szczęście. Jechałem pomalutku i szczęście, że jeszcze mnie samochód z tyłu nie stuknął, bo jechał szybko. I dziewczynka z drugą dziewczynką przebiegali do samochodu na drugą ulicę. To dlaczego wy tego nie robicie?

 

Nr 58. I jeszcze też jest takie ten, bo z kolegą szłem na przedłużenie leków i podchodzimy i mówią: Dlaczego nie jest ogrodzony plac zabaw? Wtedy zebraliśmy 600 podpisów i dlaczego nie jest zagrodzony? Bo tam idziemy, o mówi: Patrz, babcia wnuczkę pilnuje. To szczęście, bo to było po 9:00 rano. To mówi: Szczęście, że tam jeszcze psy nie pobiegli, bo babcia by nie dobiegła do wnuczki. Dlaczego tak nie ogradzacie tego?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 58

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 58a

 

Nr 59. A jeszcze dlaczego nie poprawiacie tej takiej ścieżki, bo my jako młodzi byliśmy wtedy, to tam jeszcze w milicji obywatelskiej zdawaliśmy karty rowerowe. I mówią: Zobacz, czemu tam takie, tak tam wygląda teraz? Teraz nasi dzieci mogliby przyjeżdżać i też sobie tutaj jeździć.

 

Nr 60. A jeszcze też, spytali tu już radny wojewódzki mówił, że będzie zrobione niby, nie, że dlaczego nie ma ułożonego chodnika czy idziemy na cmentarz prawosławny, czy baptystów, to musimy przechodzić na drogę na lewą stronę. Przecież to można było zrobić do Reja od razu, żeby nam było bezpieczniej iść. O.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –Chodnik koło cmentarza prawosławnego. Zwróciliśmy się już do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby faktycznie tam króciutki odcinek, żeby to uzupełnić, bo to też tak wygląda nie do końca, jak by było zrobione.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 54

Odpowiedź udzielona na piśmie pod NR 54a pkt.1

 

Pan Janusz Antipow – Mieszkaniec Miasta

Nr 61. Akurat jest ta druga edycja no nie funduszu obywatelskiego, tylko, dobrze, fundusz obywatelski. Akurat tak są takie sprawy, że wracają jak bumerang a odniosę się właśnie do naszej orkiestry. Otóż była taka możliwość, że orkiestra skorzystała z tego funduszu. Zbieraliśmy oczywiście te głosy. Związane to było właśnie z organizacją parady. Tak się złożyło, że zanim ten fundusz powstał, zanim myśmy się dowiedzieli, po powrocie z Niemiec zorganizowaliśmy się jako te osoby, które wspierają orkiestrę, żeby na 5-lecie dyrygentury nowego Dyrygenta, żeby zrobić właśnie paradę orkiestr. Załatwiliśmy, rozmawialiśmy ze wszystkimi orkiestrami które były, z orkiestrami z Czech, miały być mażoretki wicemistrzynie Europy. No i tak się złożyło szczęśliwie, że kilkanaście osób, które się tam no wkręciły w ten nasz komitet, chodziliśmy po sponsorach, no ale jak się nadarzyła okazja skorzystania z tego funduszu obywatelskiego, więc oczywiście skorzystaliśmy. Tak się złożyło, że ten nasz projekt został zaakceptowany. No wszystko ładnie było. Byłoby pięknie. Przy okazji został zrobiony przegląd orkiestr przy OSP. Praktycznie były 2 imprezy, gdzie na jedną nie mieliśmy wpływu, bo niestety, ale mundurówka ma swoje prawa i tym się rządzi, także to była oddzielna impreza. To się była finansowana oddzielnie. A chodzi mi tylko o tą paradę orkiestr. No i tak się złożyło, że no pierwsze kroki Pana Burmistrza Skiepki, akurat był na naszym spotkaniu, no i ku zdziwieniu wszystkim no zapadła taka decyzja, nie wiem, czy to jednostronna, czy jak, że odbieramy wam organizację czy tam współorganizację tej imprezy, organizatorem jest Burmistrz no i Hajnowski Dom Kultury. No w sumie ucieszyliśmy się, no bo masę pracy z nas zeszło, no ale czekaliśmy oczywiście na ten dzień, kiedy to będzie. No i sobota, niedziela, Hajnówka miała być taka bardzo, bardzo, bardzo wesoła jeśli chodzi o te orkiestry dęte. No ale okazało się, że ten przemarsz, ta parada, gdzie praktycznie powinno być zadowolenie dla mieszkańców, praktycznie takie pokazanie się od strony takiej bardzo, bardzo i fachowej, i ładnej i dla oka, i dla ucha, okazało się, że ta parada to jest tylko spod Urzędu Miasta poprzez tam opłotki do amfiteatru miejskiego. No wydawałoby się, że nom no niby, niby fajnie. Zamysł był taki, że mijała po prostu ta parada przejść kilkoma ulicami i tak gwiaździście schodzić właśnie do amfiteatru. W sumie okazało się, że prawdopodobnie zabrakło osoby, która by zgłosiła to na Policję, żeby przyblokować kilka tam dróg dosłownie na te pół godzinki. No finał był taki, że praktycznie orkiestry zagrały sobie, bo niewielu tam mieszkańców było na tej paradzie. I też takie odnosi się takie wrażenie. Na przykład organizowane były imprezy przez kościoły, tam jakieś spotkania zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. No w sumie takie same imprezy, podobne, w tym samym mieście, gdzie tu był rozmach ładny piękny. Nie wiem, czy to zabrakło chęci, czy to zabrakło odwagi, ale są osoby, które potrafią coś zrobić. No ostatni ten festyn zdrowotny masę ludzi, masę imprez, wszystko zrobione, jak to się mówi, zapięte na ostatni guzik. No Parada Orkiestr Dętych w Hajnówce to była pod takim no, nie wiem, można tak powiedzieć, pod zdechłym Azorkiem, która tylko sobie tak cichaczem przeszło, gdzie będąc w innych miastach, w Grajewie tiry, które przejeżdżały głównymi drogami, gdzie myśmy tam przechodzimy z orkiestrą i zatrzymywały się, słuchały, oglądały. No ale nie wiem no, może to mnie jakoś tak skusiło, żeby o tym powiedzieć, bo jest ta właśnie nowa edycja tego funduszu obywatelskiego. Ale w sumie pieniądze były, wszystko było, podane było na tacy wszystko, załatwione. Kwestia tylko dogrania kilku szczegółów. No i niestety, pieniądze nasze obywatelskie przeszły tak, no nie wiem, no nie powiem, że koło nosa, bo impreza się odbyła na zasadzie takiej chyba tylko odfajkowania. Ale to miała być impreza, która miała po prostu pokazać miastu, że impreza, że przepraszam, że orkiestra gra nie tylko na jakichś takich imprezach tych państwowych, ewentualnie na jakichś tam wyjazdach, ale chciała zorganizować ładną, piękną imprezę, ładną niedzielę właśnie mieszkańcom miasta. No niestety, nie udało się. Druga sprawa jeszcze do Pana Burmistrza. Chyba trzy Rady wcześniej Pan zadeklarował, że da nam na piśmie odpowiedź odnośnie tych pieniążków, które były przekazane, to 48 000, jaka suma tam idzie na orkiestrę, jaka nie. Po dzień dzisiejszy nie mamy odpowiedzi i nie wiemy czy te pieniądze zostały wysłane, czy ktoś po drodze nam je tam zwinął, bo w sumie orkiestra naprawdę bardzo, bardzo, bardzo maleńko otrzymała tych środków.

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Gminy udzielona na sesji – Znaczy ja w sprawie realizacji tego zadania, czyli Parady Orkiestr, to się nie będę wypowiadał. Tutaj HDK było jakby tym głównym organizatorem i to tutaj proszę jeżeli są, znaczy jeżeli są jakieś uwagi, to oczywiście przyjmujemy je i nie po to tylko, żeby je wysłuchać, ale w przyszłości wdrożyć, czyli te wszystkie uwagi.

 


Data wytworzenia: 2016-01-18 11:06 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-01-18 11:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska