BIP UM Hajnówka

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowej

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowej

PRZETARG Nr 9/2015

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowej Nr 1 położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. T.Sołoniewicz 7 w Hajnówce, wraz z udziałem 120/543 w częściach wspólnych budynku i działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1/32 o pow. 0,0308 ha.

o powierzchni 119,91 m2

Cena wywoławcza 130.000,00 zł + VAT (zwolniony)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 1.064,00 zł

Data pierwszego przetargu: 19.02.2015 r., data drugiego przetargu 20.04.2015 r., data trzeciego przetargu 28.05.2015 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 23 lipca 2015 R. O GODZ. 1100

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 lipca 2015 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

 

Hajnówka 16.06.2015 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2015-06-16 11:13 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2015-06-16 11:13 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska