BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady III sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28.2018r. godz. 15.00

Materiały na obrady III sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28.2018r. godz. 15.00

Hajnówka, dnia 17.12.2018 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.3.2018

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) zwołuję obrady III sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28 grudnia 2018 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1 Otwarcie sesji.

2 Przyjęcie porządku obrad.

3 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

4 Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 28 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.

5 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

5.2 ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,

5.3 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,

5.4  uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2019,

5.5 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2029,

5.6 zmiany uchwały nr XXV/144/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka,

5.7 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

5.8 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ,

5.9 przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2021,

5.10 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem: Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

5.11 ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie miasta Hajnówka „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

5.12 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

5.13 Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2023,

5.14 wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Hajnówka do Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,

5.15 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka,

5.16  powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji .

6 Wnioski i oświadczenia radnych.

7 Odpowiedzi na wnioski.

8 Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk

Projekty uchwał wymienione w pkt. 5.4 i 5 zostały przekazane pismem oznaczonym BRM.0004.1.2018 z dnia 20.11.2018r.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka ustalone na posiedzeniach komisji w dniach 13 i 14.12.2018 r.

18 grudzień 2018 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

19 grudzień 2018 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.00 sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

19 grudzień 2018 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.00 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

Ponadto informuję, że zgodnie z paragrafem 14 ust. 2 załącznika do uchwały Nr X/47/07 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, z 2011 r. Nr 68, poz. 781, z 2018 r. poz.4408) materiały, a w szczególności projekty uchwał na sesje Rady Miasta Hajnówka od 1 stycznia 2019 r. przekazywane będą Radnym wyłącznie w formie elektronicznej ( tj. PORTAL RADNEGO i skrzynki służbowe radnych ).


Data wytworzenia: 2018-12-18 08:24 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2018-12-18 08:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-18 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk