BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady VII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 maja 2019r.

Materiały na obrady VII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 maja 2019r.

Hajnówka, dnia 15.05.2019 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.4.2019

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję obrady VII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 maja 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miasta Hajnówka.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 5 kwietnia .2019 r. do 7 maja 2019 r.

6.Informacja na temat realizacji Strategii Marki Hajnówka. Duchowa Witalność. Turystyczna, gospodarcza i inwestycyjna promocja Miasta Hajnówka. Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną " Region Puszczy Białowieskiej".

7.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. dla Gminy Miejskiej Hajnówka.

8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

8.1.udzielenia pomocy finansowej,

8.2.zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

8.3.ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Hajnówka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

8.4.zmiany uchwały Nr XXXIX/280/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce,

8.5.ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka,

8.6.ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,

8.7.ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Hajnówka,

8.8.określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka,

9.Wnioski i oświadczenia radnych.

10.Odpowiedzi na wnioski.

11.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

22 maj 2019 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.30 sala Urzędu Stanu Cywilnego Hajnówka (parter).

22 maj 2019 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

23 maj 2018 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 15.15 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2019-05-16 08:47 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-05-16 08:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska