BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 października 2019r.

Materiały na obrady XI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 października 2019r.

Hajnówka, dnia 17.10.2019 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.8.2019

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696) zwołuję obrady XI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 października 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 10 sierpnia 2019 r. 10 października 2019 r.

5. Ślubowanie Pani Grażyny Pawluczuk.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych.

7. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych.

8.Wybory ławników na kadencję 2020-2023.*

8.1.Przedstawienie opinii Zespołu do spraw wyboru ławników Rady Miasta Hajnówka.
8.2.Przyjęcie regulaminu głosowania tajnego.
8.3.Głosowanie tajne.
8.4.Podjęcie uchwały

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,
9.2. zmiany Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2013-2021,
9.3. zmian w budżecie miasta na 2019 rok ,
9.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019- 2029,
9.5. przyjęcia stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tzw. Ruchów LGBT,
9.6. wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

10.Wnioski i oświadczenia radnych.

11.Odpowiedzi na wnioski.

12.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Puch

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

22 październik 2019 r. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka godz. 15.45 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro Urzędu Miasta Hajnówka).

23 październik 2019 r. - Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka godz. 15.40 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro Urzędu Miasta Hajnówka).

24 październik 2019 r. - Komisja Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka godz. 15.30 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro Urzędu Miasta Hajnówka).

 

* Obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U z 2019. poz. 730) w art. 6 określa podstawy przetwarzania danych osobowych. Tym samym w obecnym stanie prawnym nie ma potrzeby, aby kandydat na ławnika musiał składać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawę przetwarzania jego danych stanowi nie art. 6 ust. 1 lit. a, lecz art.6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dobrowolne przekazanie w karcie zgłoszenia na ławnika niezbędnych danych osobowych potrzebnych w procesie ubiegania się o objęcie funkcji ławnika, a w tym samym zainicjowanie z własnej woli procesu leżącego w interesie publicznym i dalsze prowadzenie postępowania przez organy władzy publicznej powoduje, że nie ma potrzeby składania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawę przetwarzania danych kandydatów stanowi art. 6 ust. 1 lit.c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych


Data wytworzenia: 2019-10-18 11:40 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-10-18 11:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska