BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XIV sesję Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 luty 2020r.

Materiały na obrady XIV sesję Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 luty 2020r.

Hajnówka, dnia 08.02.2020 r.


 Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.1.2020


Radni Rady Miasta Hajnówka
(wszyscy)


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696) zwołuję obrady  XIV  sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 26 lutego 2020 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad   XII,XIII sesji.
4.  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
5.  Informacja   o   działalności   Burmistrza   Miasta   Hajnówka   w   okresie   od   dnia 30 listopada 2019 r. do 5 lutego 2020 roku.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach   awansu   zawodowego   w   szkołach   prowadzonych   przez   jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
7.1 Ustalenia   wysokości   opłaty   za   pobyt   dziecka   oraz   maksymalnej wysokości   opłaty   za   wyżywienie   dziecka   w   Żłobku   Samorządowym w Hajnówce.
7.2 Zmiany uchwały Nr XII/85/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w  szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka w 2020 roku.
7.3 Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2019/2020.
7.4 Programu   opieki   nad   zwierzętami   bezdomnymi   oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok.
7.5 Uchwalenia zmiany Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka.
7.6 Wyboru   metody   ustalania   opłaty   za   gospodarowanie   odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

7.7 Określenia   wzoru   deklaracji   o   wysokości   opłaty   za   gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
7.8 Planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta na 2020 r.
7.9 Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

8.Wnioski i oświadczenia radnych.
9.Odpowiedzi na wnioski.
10.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka 18 luty 2020 r.  Komisja  Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka godz. 15.45  sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro Urzędu Miasta Hajnówka).
19   luty   2020   2019   r.  -   Komisja   Spraw   Społecznych   Rady   Miasta   Hajnówka godz.  15.40  –   sala   nr   210   Urzędu   Miasta   Hajnówka   (II   piętro   Urzędu   Miasta Hajnówka).
20 luty 2020 r. - Komisja Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka godz. 15.30 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro Urzędu Miasta Hajnówka).

INFORMACJE i UWAGI:
Oryginały materiałów znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta Hajnówka.
Aktualizacja systemu
Proszę   dzień   przed   sesją   uruchomić   komputer  w   celu   sprawdzenia   czy   nie pojawiła się aktualizacja systemu.
Logowanie się do PORTALU RADNEGO
Ze   względów   organizacyjnych   proszę   o   wcześniejsze   przybycie   na   sesję tj. godz. 14.30. w związku z procesem logowania się do systemu radnego.


Data wytworzenia: 2020-02-12 11:56 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2020-02-12 11:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-12 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk