BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 24 czerwca 2020r.

Materiały na obrady XIX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 24 czerwca 2020r.

Hajnówka, dnia 19 czerwca 2020 r.

Rada Miasta
Hajnówka

BRM.0002.7.2020

RADNI RADY MIASTA HAJNÓWKA


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) wnoszę o zwołanie obrad XIX sesji Rady Miasta Hajnówka w  dniu 24  czerwca 2020r., godz.15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie podjęcia uchwał w sprawach:
3.1 powierzenia Gminie Narewka realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego.
3.2 powierzenia Gminie Białowieża realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2020-06-19 17:19 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2020-06-19 17:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska