BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XL sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 21 grudnia 2022r.

Materiały na obrady XL sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 21 grudnia 2022r.

Hajnówka, dnia 30 listopada 2022 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.8.2022

Radni Rady Miasta Hajnówka

(wszyscy)

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.583, poz.1005, poz. 1079, poz. 1561) zwołuję obrady XL sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 21 grudnia 2022 roku godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXXVI, XXXVIII, XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 01 października 2022 do 22 listopada 2022 roku.

 6. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021-2022.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany Uchwały Nr XX/142/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka,

  2. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka,

  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  4. zmian w budżecie miasta na 2022 rok,

  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2022-2030,

  6. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok dla zakładu budżetowego "Park Wodny" w Hajnówce.

  7. uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2023:

   1. przedstawienie stanowiska Burmistrza do przedłożonego projektu wraz z uzasadnieniem,

   2. przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka,

   3. przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka,

   4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,

   5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

   6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

  8. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,

  9. przyjęcia Regulaminu korzystania z pasażu pieszego do promocji produktów lokalnych pochodzących z regionu Puszczy Białowieskiej,

  10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,

  11. zmiany uchwały nr XXXIX/308/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Hajnówka oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu,

  12. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2022-2033.

 8. Wnioski i oświadczenia radnych.

 9. Odpowiedzi na wnioski.

 10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

INFORMACJE i UWAGI:

 1.     Informację z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021-2022 przekazano na skrzynki e-mailowe w dniu 03.11.2022 r.

 2. Zarządzenie Nr 184/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu na 2023 rok oraz Zarządzenie Nr 185/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030 zostało przekazane wszystkim radnym na e skrzynki w dniu 15.11.2022 r. g. 13.12

Logowanie się do PORTALU RADNEGO

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o wcześniejsze przybycie na sesję tj. godz. 14.30- 14.45 w związku z procesem logowania się do systemu radnego.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

06 grudnia 2022 - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

07 grudnia 2022 - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

08 grudnia 2022 - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00 sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-12-01 13:21 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2022-12-01 13:21 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-01 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka