BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XVI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 22 kwietnia 2020r.

Materiały na obrady XVI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 22 kwietnia 2020r.

Hajnówka, dnia 15-04-2020 r.

Rada Miasta
Hajnówka

BRM.0002.4.2020


Radni Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696) zwołuję obrady  XVI  sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 22 kwietnia 2020 roku godz. 10.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
3.1.     emisji obligacji oraz  zasad  ich zbywania, nabywania  i wykupu,
3.2.     zmian w budżecie miasta na 2020 rok,
3.3.     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2029
3.4.     ustalenia stawek opłat za zajęcie  pasa drogowego dróg gminnych,
3.5.     zatwierdzenia zarządzenia Nr 30/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2020 roku   w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowicy miejskiej przy ul. Targowej 74 i miejscu handlu przy ul. 3 Maja 38 w Hajnówce
3.6.     uchylenia uchwały Nr VI/43/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
4. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2020-04-15 13:23 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2020-04-15 13:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska