BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 22.07.2020r.

Materiały na obrady XX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 22.07.2020r.

Hajnówka, dnia 7 lipca 2020 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.8.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) zwołuję obrady XX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 22 lipca 2020 r. godz. 10.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji XV,XVI,XVII, XVIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 6 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

6. Sprawozdanie z z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka w 2019 roku.

7. Sprawozdanie z realizacji" Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2019 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka za 2019 r.

11. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r.

12. Sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej w 2019 r. na podstawie planu pracy komisji na 2019 r.

13. Informacja w sprawie działań podjętych przez Gryfskand Sp. z o.o na rzecz ograniczenia emisji gazów i pyłów do atmosfery.

14. Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2019:

     14.1. przedstawienie raportu,

     14.2. debata nad raportem,

     14.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka wotum zaufania.

 

15. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.

16. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2019 rok.

17. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2019 roku.

18. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok

      18.1. przedstawienie sprawozdań,

      18.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 r.,

      18.3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Nr 1/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2019 r. i Nr 2/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

      18.4. przedstawienie opinii komisji stałych,

      18.5. dyskusja,

      18.6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Nr 1/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2019 rok,

      18.7. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2019 r.

      18.8. przedstawienie opinii komisji stałych,

      18.9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,

      18.10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

 

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

     19.1.przyjęcia stanowiska dotyczącego opracowywanego planu urządzania lasu dla Puszczy Białowieskiej na lata 2022-2031 oraz aneksu do aktualnego planu urządzania lasu,

     19.2.planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2020 r.,

     19.3.przyjęcia oceny zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Hajnówka za rok 2019,

     19.4. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska Hajnówka,

     19.5. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2020/2021,

     19.6. regulaminu korzystania z Parku Miejskiego oraz skweru plutonowego Bolesława Bierwiaczonka i skweru im. dr Dymitra Wasilewskiego w Hajnówce

     19.7. zmian w budżecie miasta Hajnówka na 2020 rok,

     19.8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2030,

     19.9. ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ,

     19.10 .rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,

     19.11.skargi mieszkańca na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,

     19.12.podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale VI/40/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz w uchwale Nr    XII/94/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale VI/40/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,

     19.13.zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok.

 

20. Wnioski i oświadczenia radnych.

21. Odpowiedzi na wnioski.

22. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

14 lipiec 2020 rok- Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

15 lipiec 2020 rok - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

16 lipiec 2020 rok - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 15.45sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).


Data wytworzenia: 2020-07-08 11:34 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2020-07-08 11:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-08 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk