BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28.10.2020r.

Materiały na obrady XXI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28.10.2020r.

Hajnówka, dnia 8 października 2020 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.9.2020

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) zwołuję obrady XXI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28 października 2020 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XIX, XX sesji Rady Miasta Hajnówka.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
  5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.
  6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2020 roku
  7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych radnych.
  8. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych.
  9. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2019 rok.
  10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

10.1.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

10.2. zmian w budżecie miasta na 2020 rok,

10.3.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2030,

10.4.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka,

10.5.uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,

10.6.wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka,

10.7.niedochodzenia należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Hajnówka oraz jej jednostkom organizacyjnym.

10.8. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka.

10.9.utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy w Hajnówce.

10.10.ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Hajnówce.

10.11.skargi mieszkańca miasta Hajnówka,

10.12.skargi mieszkańca miasta Hajnówka.

     11. Wnioski i oświadczenia radnych.

     12. Odpowiedzi na wnioski.

     13. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

 

20 października 2020 rok- Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

21 października 2020 rok - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter). 22 października 2020 rok- Komisja Polityki Gospodarczej godz. 15.45SALA ŚLUBÓW Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

 


Data wytworzenia: 2020-10-09 12:09 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2020-10-09 12:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-09 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk