BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXXIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 23 lutego 2022r.

Materiały na obrady XXXIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 23 lutego 2022r.

Hajnówka, dnia 17 luty 2022 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.2.2022

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz.1834) zwołuję obrady XXXIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 23 lutego 2022 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

    1. zmian w budżecie miasta na 2022 rok,

    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2022-2030.

  4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk

Załącznik- szt 1:

Wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 lutego 2022 roku o zwołanie sesji wraz z projektami uchwał oznaczony FN.3021.3.2022.


Data wytworzenia: 2022-02-17 13:10 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2022-02-17 13:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska