BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 czerwca 2022r.

Materiały na obrady XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 czerwca 2022r.

Hajnówka, dnia 14 czerwca 2022 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.4.2022

Radni Rady Miasta Hajnówka

(wszyscy)

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z z 2022 r. poz. 559, poz.583,poz.1005, poz. 1079 ) zwołuję obrady XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 czerwca 2022 roku godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjecie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 roku r. do 03 czerwca 2022 r.

 6. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok".

 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2021 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2021 rok.

 9. Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2021

  1. przedstawienie raportu,

  2. debata nad raportem,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka wotum zaufania.

 10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok.

 11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2021 rok.

 12. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2021 roku.

 13. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok

  1. przedstawienie sprawozdań,

  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 r.,

  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Nr 1/22 z dnia 23 maja 2022r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2021 r. i Nr 2/22 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2021 rok,

  4. przedstawienie opinii komisji stałych,

  5. dyskusja,

  6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Nr 1/22 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2021 rok,

  7. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2021 r.

  8. przedstawienie opinii komisji stałych,

  9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,

  10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  2. zmian w budżecie miasta na 2022 rok,

  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2022-2030,

  4. określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego,

  5. wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Hajnówka za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym,

  6. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Hajnówka za rok 2021,

  7. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka – rejon ul. Piaski i ul. Władysława Jagiełły,

  8. przyjęcia stanowiska w sprawie aktywnego uczestnictwa w działaniach dotyczących przygotowania i realizacji wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2021-2027.

 15. Wnioski i oświadczenia radnych.

 16. Odpowiedzi na wnioski.

 17. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

INFORMACJE i UWAGI:

 1. Link do Raportu o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2021 (z wersją dostępną cyfrowo) https://hajnowka-2021.curulis.pl/  przekazano na skrzynki e-mailowe w dniu 30.05.2022 r.

 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok przekazano na skrzynki e- mailowe w dniu 31.03.2022 r.

 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2021 rok przekazano na skrzynki e- mailowe w dniu 31.03.2022 r. .

 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok przekazano na skrzynki e-mailowe w dniu 31.03.2022 r.

 5. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok przekazano na skrzynki e-mailowe w dniu 09.05.2022 r.

 6. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 r. przekazano na skrzynki e mailowe w dniu 14.04.2022 r.

Logowanie się do PORTALU RADNEGO

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie na sesję tj. godz. 14.30. w związku z procesem logowania się do systemu radnego.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

21 czerwca 2022 r.– Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 – SALA ŚLUBÓW Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

22 czerwca 2022 r. – Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

23 czerwca 2021 r. – Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00 – SALA ŚLUBÓW Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO

KOMISJI POLITYKI GOSPODARCZEJ

RADY MIASTA HAJNÓWKA

Informuję o zmianie godziny posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej zwołanej na dzień 23 czerwca 2022 roku.

Komisja odbędzie się 23 czerwca 2022 roku o godz. 11.00 w sali Ślubów Urzędu Miasta Hajnówka.

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Markiewicz

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-06-15 12:20 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2022-06-15 12:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska