BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 17 sierpnia 2022r.

Materiały na obrady XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 17 sierpnia 2022r.

Hajnówka, dnia 2 sierpnia 2022 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.5.2022

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z z 2022 r. poz. 559, poz.583, poz.1005, poz. 1079 ) zwołuję obrady XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 17 sierpnia 2022 roku godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 04.06.2022 roku do 26.07.2022 r.

 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały Nr VII/56/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka.

  2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hajnówka na rok szkolny 2022/2023

  3. zmian w budżecie miasta na 2022 rok,

  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2022-2030,

  5. zmiany uchwały o wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Hajnówka za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym,

  6. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

  7. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

  8. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka,

  9. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody, ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

  10. zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

  11. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka.

 6. Wnioski i oświadczenia radnych.

 7. Odpowiedzi na wnioski.

 8. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

 

 

Logowanie się do PORTALU RADNEGO

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie na sesję tj. godz. 14.30. w związku z procesem logowania się do systemu radnego.

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

9 sierpień 2022 r.– Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka. .

11 sierpień 2022 r. – Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

11 sierpień 2022 r. – Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00 – SALA ŚLUBÓW Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-08-03 12:29 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2022-08-03 12:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska