BIP UM Hajnówka

Materiały na XIII sesję w dniu 30 listopada 2011r.

Materiały na XIII sesję w dniu 30 listopada 2011r.

Hajnówka, dnia 15.11.2011 r.

Rada Miasta

Hajnówka

 

BRM.0002.10.2011

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 listopada 2011 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Hajnówka.

4.Interpelacje.

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 12 października

2011 roku do 10 listopada 2011 roku.

6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku

szkolnym 2010/2011.

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

  3. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

  4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 1 „Hajnówka – Północ”,

  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 2 „Hajnówka – Południe”

  6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 3 „Hajnówka – Wschód”

  7. zmian w budżecie miasta na 2011 rok,

  8. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

  9. wygaśnięcia mandatu radnego.

8.Wolne wnioski zapytania

9.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

10.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2011-11-17 12:03 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2011-11-17 12:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska