BIP UM Hajnówka

Materiały na XIII sesję w dniu 30 marca 2016r.

Materiały na XIII sesję w dniu 30 marca 2016r.

Hajnówka, dnia 14.03.2016 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.2.2016

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890 ) zwołuję obrady XIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 marzec 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 – parter) przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 23 stycznia 2016 r. do 8 marca 2016 r.

 6. Informacja o działalności, funkcjonowaniu i potrzebach Zamiejscowego Wydziału Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  a)zmian w budżecie miasta na 2016 rok,

  b)programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2016 rok,

  c)przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 8. Wolne wnioski zapytania.

 9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

21 marzec 2016 r. (PONIEDZIAŁEK) - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

21 marzec 2016 r. (PONIEDZIAŁEK)- Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala Biura Rady Miasta nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

23 marzec 2016 r. (ŚRODA)- Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala Biura Rady Miasta nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2016-03-15 08:12 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-03-15 08:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska