BIP UM Hajnówka

Materiały na XIV sesję w dniu 25 maja 2016r.

Materiały na XIV sesję w dniu 25 maja 2016r.

Hajnówka, dnia 4 maj2016 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.3.2016

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję obrady XIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 25 maja 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 – parter) przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 09.03.2016 r. do 29.04.2016 r.

 6. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2015 r.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Miejskiej Hajnówka.

 8. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2015 rok".

 9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2015 rok.

 10. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2015 roku.

 11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2015 rok.

 12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.

 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

 14. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.,

  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka,

  3. udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatu Hajnowskiego,

  4. zmian w budżecie miasta na 2016 r.,

  5. przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok,

  6. uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,

  7. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka”,

  8. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Miasta Hajnówka,

  9. wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Miastem Białystok w sprawie przyjmowania przez Izbę Wytrzeźwień w Białymstoku osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Miasta Hajnówka.

 16. Wolne wnioski zapytania.

 17. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

17 maj 2016r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka

18 maj 2016 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka

19 maj 2016 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-05-05 14:32 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-05-05 14:32 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska