BIP UM Hajnówka

Materiały na XIX sesję w dniu 26 września 2012 r.

Materiały na XIX sesję w dniu 26 września 2012 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.5.2012  


Mieszkańcy Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz.1591 z  późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XIX sesji Rady Miasta Hajnówka  na dzień 26 września 2012 roku godz. 13.00 w sali  konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ul. 11 listopada 24.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.                                                                                                 
2. Przyjęcie porządku obrad.                                                                           
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Hajnówka.                                 
4. Interpelacje.                                                                                                  
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 09.08.2012 r.  do dnia 12.09.2012 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:                                                          
a/ zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny,       
b/ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
c/ udzielenia bonifikaty,                                                                                  
d/ określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
e/ wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,                         
f/ wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
g/ zmiany uchwały Nr V/20/11 Rady Miasta Hajnówka   z dnia  23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Hajnówka

h/ wygaśnięcia mandatu radnego.                                                                               
7. Wolne wnioski zapytania.                                                                          
8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.                     
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko


Terminy posiedzeń komisji branżowych:
18.09.2012 r. godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta
19.09.2012 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej - sala nr 12 Urzędu Miasta
20.09.2012 r. godz. 13.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta


Data wytworzenia: 2012-09-14 12:15 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-09-14 12:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska