BIP UM Hajnówka

Materiały na XXI sesję w dniu 29 października 2016r.

Materiały na XXI sesję w dniu 29 października 2016r.

Hajnówka, dnia 12-10-2016 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.10.2016

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) zwołuję obrady XXI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 26 października 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ulicy Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 10.09.2016 r. do 07.10.2016 r.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych za 2015 r.

 7. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych za 2015 r.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia rezygnacji Pana Jana Giermanowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka,

  2. zmian w budżecie na 2016 rok,

  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2016-2026,

  4. opłaty targowej,

  5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  6. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

  7. uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi orz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,

  8. zmiany nazwy ulicy,1

  9. zmiany nazwy ulicy, 2

  10. zmiany nazwy ulicy, 3

  11. zmiany nazwy ulicy, 4

  12. zmiany nazwy ulicy, 5

  13. zmiany nazwy ulicy. 6

 9. Wolne wnioski zapytania.

 10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

18 październik 2016 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

19 październik 2016 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

20 październik 2016 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

 


1 zmiana nazwy ulicy z Henryka Rutkowskiego na Tadeusza Bołoza,(8h)

2 zmiana nazwy ulicy z Małgorzaty Fornalskiej na Krzysztofa Hajnow,(8i)

3 zmiana nazwy ulicy z Janka Krasickiego na Antoniego Jędruszka,(8j)

4 zmiana nazwy ulicy z Pawła Findera na Bolesława Sulimy,(8k)

5 zmiana nazwy ulicy z Władysława Kniewskiego na Jadwigi Rudzińskiej - Patejuk,(8l)

6 zmiana nazwy ulicy z Władysława Hibnera na Rodziny Szretterów.(8m)

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-10-14 10:36 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-10-14 10:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska