BIP UM Hajnówka

Materiały na XXIV sesję w dniu 27 lutego 2013 r.

Materiały na XXIV sesję w dniu 27 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 lutego 2013 roku o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka – sala Nr 12 przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Hajnówka .

4.Interpelacje.

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie  od 13.12.2012 r. do 12.02.2013 r.   

6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.

7.Sprawozdanie z wysokości  średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

8.Raport z wykonania uchwały  Nr VII/32/07 Rady Miasta Hajnówka  z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie Programu usuwania azbestu.

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

A/ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,

B/ Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic obwodów tych szkół na terenie miasta Hajnówka,

C/ Ustalenia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej,

D/ Zamiaru połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Tadeusza Rakowieckiego  w Hajnówce i Hajnowskiego Domu Kultury,

E/ Planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2013 r.,

F/ zmiany uchwały Nr V/20/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Hajnówka,

G/ zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia   23 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej,

H/ zmiany uchwały nr XXI/157/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.

10.Wolne wnioski zapytania.           

11.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.         

12.Zamknięcie obrad. Przewodnicząca Rady

Alla GrycTerminy posiedzeń komisji branżowych:

19 luty 2013 r. godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta

20 luty 2013 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej- sala nr 12 Urzędu Miasta

21 luty 2013 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta


Data wytworzenia: 2013-02-15 19:51 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-02-15 19:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-02-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska