BIP UM Hajnówka

Materiały na XXIV sesję w dniu 28 grudnia 2016r.

Materiały na XXIV sesję w dniu 28 grudnia 2016r.

Hajnówka, dnia 13.12.2016 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.13.2016

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 446,poz.1579) zwołuję obrady XXIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28 grudnia 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 15 listopada 2016 r. do 7 grudnia 2016 r.

 6. Informacja z kontroli zakładu budżetowego Parku Wodny przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2016 rok,

  2. określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu gminy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu,

  3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Hajnówka oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

  4. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej,

  5. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,

  6. uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2017,

  7. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2017-2027,

  8. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Hajnówka na lata 2017-2019,

  9. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2017,

  10. wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego,

  11. nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusz Rakowieckiego w Hajnówce,

  12. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka-dla terenów położonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowej,

 8. Wolne wnioski zapytania.

 9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Projekty uchwał wymienione w pkt. 7 f,g zostały przekazane pismem oznaczonym BRM.0004.24.2016 z dnia 16.11.2016 r. Oraz przekazane na skrzynki e-mailowe (16.11.2016)

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

20 grudzień 2016r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

21 grudzień 2016 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

22 grudzień 2016 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-12-14 10:48 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-12-14 10:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska