BIP UM Hajnówka

Materiały na XXV sesję w dniu 27 marca 2013 r.

Materiały na XXV sesję w dniu 27 marca 2013 r.

Hajnówka, dnia 14.03.2013 r.
Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.2.2013  

    
                                                          Radni Rady Miasta HajnówkaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 marca 2013 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka – sala Nr 12 przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce.


Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Hajnówka .
4.Interpelacje.
5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 13.02.2013 r. do 08.03.2013r.    
6. Analiza ratingowa możliwości finansowych miasta Hajnówka.
7. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2012 rok.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach :
A/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
B/ udzielenia pomocy finansowej,
C/ zmian w budżecie miasta na 2013 r.,
D/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
E/ przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego ograniczeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Hajnowskiego.
9.Wolne wnioski zapytania.            
10.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.          
11.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady
Alla Gryc


Terminy posiedzeń komisji branżowych:
19 marzec 2013 r.godz.14.00–Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta
20 marzec 2013 r.godz.13.00–Komisja Polityki Gospodarczej- sala nr 12 Urzędu Miasta
21 marzec 2013 r.godz.14.00–Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta


UWAGA - Szczegółowe opracowania dot. pkt.6. /Analiza ratingowa możliwości finansowych miasta Hajnówka/ i pkt 8a /projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie   w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków/ znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2013-03-15 19:36 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-03-15 19:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-03-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska