BIP UM Hajnówka

Materiały na XXVII sesję w dniu 29 maja 2013 r.

Materiały na XXVII sesję w dniu 29 maja 2013 r.

Hajnówka, dnia 13 maj 2013 r.


Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.4.2013      


Radni Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 maja 2013 r. roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.


Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Hajnówka.
4.Interpelacje.
5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 9.04.2013 r. do 10.05.2013 r.
6.Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w 2012 roku.

7.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.

8.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2012 rok.

9.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.

10.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka  za 2012 rok.
11.Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i opiniami Komisji Rewizyjnej.
12.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwal w sprawach:
a/zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
b/udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka,
c/ udzielenia pomocy finansowej,
d/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
14. Wolne wnioski zapytania
15.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
16.Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCA RADY

Alla Gryc


Terminy posiedzeń komisji branżowych:
21 maj  2013 r. godz.14.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta.
22 maj 2013 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej - sala Nr 211 Urzędu Miasta.
23 maj  2013 r. godz.14.00 – Komisja Spraw Społecznych - sala Nr 211 Urzędu Miasta.


Data wytworzenia: 2013-05-13 21:52 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-05-13 21:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska