BIP UM Hajnówka

Materiały na XXVIII sesję w dniu 26 czerwca 2013 r.

Materiały na XXVIII sesję w dniu 26 czerwca 2013 r.

Hajnówka, dnia 10.06.2013 r.


Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.5.2013    

 
Radni Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 26 czerwca 2013 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter / przy ul. Aleksego Zina 1.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.                                                                                

3.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka .                 

4.Interpelacje.                                                                                                    

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 11.05.2013 r. do 10.06.2013 r. r.                                                                                     

6. Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 27.05.2013 r.  w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Hajnówce przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka.                                                                                                                               

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwal w sprawach:                                                                     

a/ zmian w  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata  201 –2024,                                                                                                                                 

b/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok,                                                                                                                                                                                     

c/ Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka,                                                                                                             

d/ przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,                                                                                                                               

e/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy.                                                                                                     

8. Wolne wnioski zapytania.                                                                                

9.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.                                    

10. Zapoznanie się ze stanem dróg w mieście /wyjazd/                  

11. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCA RADY

Alla Gryc

Terminy posiedzeń komisji branżowych:
19.06. 2013 r. godz. 13.00–Komisja Polityki Gospodarczej - sala Nr 211 Urzędu Miasta.
20.06.2013 r. godz.9.00–Komisja Infrastruktury Komunalnej  i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta.
20.06. 2013 r. godz.14.00–Komisja Spraw Społecznych - sala Nr 211 Urzędu Miasta.


Data wytworzenia: 2013-06-13 11:19 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-06-13 11:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-06-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska