BIP UM Hajnówka

Materiały na XXX sesję w dniu 30 paśdziernika 2013 r.

Materiały na XXX sesję w dniu 30 paśdziernika 2013 r.

Hajnówka, dnia 16.10. 2013 r.
Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.7.2013


Radni Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 października 2013 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.


 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka.

4. Interpelacje.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 12 września 2013 r. do dnia 14 października 2013 r.

6. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok 

b/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

c/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka,

d/wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.

9. Wolne wnioski zapytania.

10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

11. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

 

22.10.2013 r. godz. 12.30  Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta

23.10.2013 r. godz. 13.00  Komisja Polityki Gospodarczej- sala nr 211 Urzędu Miasta

24.10.2013 r. godz. 14.00 Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta

 


Data wytworzenia: 2013-10-16 15:33 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-10-16 15:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska