BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXII sesję w dniu 25 października 2017r.

Materiały na XXXII sesję w dniu 25 października 2017r.

Hajnówka, dnia 11października 2017 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.08.2017

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz.1948, z 2017 r. poz.730, poz. 935) zwołuję obrady XXXII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 25 października 2017 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przegląd realizowanych inwestycji miejskich oraz zapoznanie się ze stanem technicznym dworca PKP – wyjazd.

 4. Raport Polskiej Akademii Nauk dot. delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.(SKMBT 22317101115100
  SKMBT 22317101115081)

 5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Hajnówka.

 6. Interpelacje.

 7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce o stanie bezrobocia w mieście w roku 2016 i I półroczu 2017 roku.(SKMBT 22317101115110)

 8. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 09.09. 2017 r. do 02.10.2017 r.( Informacja o działalności Burmistrza ...)

 9. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych za 2016 r.

 10. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych za 2016 r.

 11. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce.(rewiz.mbp)

 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2017 rok, (2017 zmiany X rada.pdf)

  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.(SKMBT 22317101115080)

 13. Wolne wnioski zapytania.

 14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

18 październik 2017 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala 12 Urzędu Miasta Hajnówka. ( ŚRODA)

18 październik 2017 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

19 październik 2017 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.00 sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2017-10-12 10:22 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2017-10-12 10:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska