BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXII sesję w dniu 30 grudnia 2013 r.

Materiały na XXXII sesję w dniu 30 grudnia 2013 r.

Hajnówka, dnia 05.XII.2013 r.

Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.9.2013

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXXII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 grudnia 2013 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka /sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 9.XI.2013 r. do 4 grudnia 2013 r.
6. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 21 października 2013 r. w Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 a/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok,
 b/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013-2024,
 c/ ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2014 r. dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,
 d/ ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2014 dla Zakładu Komunikacji Miejskiej,
 e/ uchwalenia budżetu miasta na rok 2014
  - przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta do przedłożonego projektu wraz z uzasadnieniem,
  - przedstawienie opinii Komisja Spraw Społecznych oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka,
  - przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu przez Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej,
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  - głosowanie nad uchwałą budżetową.
 f/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014-2024,
 g/ Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
 h/ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2013–2017,
 i/ przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2013-2021,
 j/ planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2014 r.
8. Wolne wnioski zapytania.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
10. Zamknięcie obrad.


Wiceprzewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

  • 17.12.2013 r. godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu - sala Nr 211 Urzędu Miasta
  • 18.12.2013 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej- sala nr 211 Urzędu Miasta
  • 19.12.2013 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta

 


Data wytworzenia: 2013-12-09 13:02 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-12-09 13:02 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-12 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk