BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXIX sesję w dniu 30 maja 2018r.

Materiały na XXXIX sesję w dniu 30 maja 2018r.

Hajnówka, dnia 10.05.2018 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.4.2018

Radni Rady Miasta Hajnówka (wszyscy)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję obrady XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 maja 2018 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce ul. 11 listopada 24.

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Delimityzacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – prezentacja dr hab.prof. IGiPZ PAN Przemysława Śleszyńskiego.

 5. Interpelacje.

 6. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 10.03.2018 r. do 07.05.2018 r.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Miejskiej Hajnówka.

 8. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2017 r.

 9. Informacja z kontroli Komisji Rewizyjnej dot. przyznawania lokali socjalnych i komunalnych na terenie miasta Hajnówka.

 10. Informacja dotycząca wniosku Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Hajnowski Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego.

 11. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2017 rok.

 13. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2017 roku

 14. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2017 rok

 15. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.

 16. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

 17. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.,

  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka,

  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  4. zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

  5. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce,

  6. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka,

  7. zmiany uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej,

  8. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Hajnówka oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Hajnówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

  9. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka 2018r.,

  10. przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok,

  11. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

  12. wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego,

  13. wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej*,

  14. uzupełnienia składu komisji rewizyjnej*,

  15. planu pracy komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu.

 19. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

22 maj 2018 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka ( II piętro).

24 maj 2018 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.30 Sala Ślubów Urzędu Miasta Hajnówka ( parter).

24 maj 2018 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka ( II piętro).

*Projekty uchwał będą przedstawione po dokonaniu wyboru przez Radę Miasta na sesji .

Hajnówka, dnia 15.05.2018r.

 

Biuro Miasta Hajnówka

BRM.0002.4.2018

Radni Rady Miasta Hajnówka

Z uwagi na błąd drukarski w porządku obrad wnoszę o zmianę porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka polegającej na wprowadzenie punktu 19 - Wolne wnioski zapytania. Pozostałe punkty ulegają zmianie numeracji .

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Delimityzacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – prezentacja dr hab.prof. IGiPZ PAN Przemysława Śleszyńskiego.

 5. Interpelacje.

 6. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 10.03.2018 r. do 07.05.2018 r.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Miejskiej Hajnówka.

 8. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2017 r.

 9. Informacja z kontroli Komisji Rewizyjnej dot. przyznawania lokali socjalnych i komunalnych na terenie miasta Hajnówka.

 10. Informacja dotycząca wniosku Zarządu Powiatu Hajnowskiego w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Hajnowski Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego.

 11. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2017 rok.

 13. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2017 roku

 14. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2017 rok

 15. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.

 16. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

 17. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.,

  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka,

  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  4. zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

  5. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce,

  6. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka,

  7. zmiany uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej,

  8. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Hajnówka oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Hajnówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

  9. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka 2018r.,

  10. przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok,

  11. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

  12. wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego,

  13. wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej*,

  14. uzupełnienia składu komisji rewizyjnej*,

  15. planu pracy komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu.

19. Wolne wnioski, zapytania.

20. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

21. Zamknięcie obrad.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-05-15 10:25 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-05-15 10:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska