BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXVI sesję w dniu 31 stycznia 2018r.

Materiały na XXXVI sesję w dniu 31 stycznia 2018r.

Hajnówka, dnia 26.01.2018 r.

Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.1.2018

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875) zwołuję obrady XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 31 stycznia 2018 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium,
b) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-01-28 23:42 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-01-28 23:42 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-29 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk