BIP UM Hajnówka

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

UCHWAŁA Nr III/11/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019


Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r., poz. 2137) Rada Miasta uchwala, co następuje:


§ 1
Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala   się   zasady   wynagradzania   członków   Miejskiej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w Hajnówce stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4
Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-03-13 11:04 Autor: Joanna Wróbel-Siemiacka Data publikacji: 2019-03-13 11:04 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska