BIP UM Hajnówka

NABÓR na wolne stanowisko urzednicze AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Urzędu Miasta Hajnówka w wymiarze 1/3 etatu

NABÓR na wolne stanowisko urzednicze AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Urzędu Miasta Hajnówka w wymiarze 1/3 etatu

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 22.12.2022 r. do godziny 15.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sekretariacie – pokój nr 219, pocztą elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka”- decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Przesłane oferty po przeprowadzeniu naboru nie będą zwracane.


Data wytworzenia: 2023-12-11 14:21 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2023-12-11 14:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-03 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka