BIP UM Hajnówka

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty - koordynatora projektu pn. "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty - koordynatora projektu pn. "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10.05.2022 r. do godziny 15.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sekretariacie – pokój nr 219, pocztą elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na ww. adres,z oznaczeniem oferty sygnatury SAO.2110.12.2022  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty – koordynatora projektu pn. "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020", w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka,  - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Przesłane oferty po przeprowadzeniu naboru nie będą zwracane.


Data wytworzenia: 2022-04-26 12:20 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-04-26 12:20 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-26 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka