BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXI sesję Rady Miasta Hajnówka dnia 27 września 2017 roku godz. 15.00

Materiały na XXXI sesję Rady Miasta Hajnówka dnia 27 września 2017 roku godz. 15.00

Hajnówka, dnia 12 września 2017 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.07.2017

…...........................................................
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz.1948, z 2017 r. poz.730, poz. 935) zwołuję obrady XXXI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 września 2017 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 29.07. 2017 r. do 08.09 2017 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2016/2017.
7. Informacja o przebiegu wykonania budzetu miasta Hajnówka za I półrocze 2017 roku.
8. Skarga mieszkanki miasta Hajnówka na Burmistrza Miasta Hajnówka – rozpatrzenie i podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
       - udzielenia pomocy finansowej Gminie Parchowo,
       - intencji Rady Miasta Hajnowka zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej,
       - zasad ustalania i przekazywania z budżetu miasta środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowymi zakładami budżetowymi,
       - zmian w budżecie miasta na 2017 rok,
       - zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej,
       -  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 imienia Janusza Kusocińskiego w Hajnówce,
       -  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 imienia Władysława Jagiełły w Hajnówce,
       - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 imienia Henryka Sienkiewicza w Hajnówce,
       - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Hajnówce,
       - nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Hajnówka od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Hajnówce wraz z prawem własności budynków,

10. Wolne wnioski zapytania.
11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka
19 wrzesień 2017 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.
20 wrzesień 2017 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.
20 wrzesień 2017 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.00 sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

 

 


Data wytworzenia: 2017-09-13 12:22 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2017-09-13 12:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-13 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk