BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Hajnówka, 2021-12-07

GKM.6220.10.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Hajnówka

o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzaniu odpadów” na terenie działki o nr geod. 218/2 położonej przy ul. Wiejskiej w Hajnówce z wniosku firmy STW Andrzej Kiryluk., ul. Wiejska 1, 17-200 Hajnówka z dnia 12.10.2021 r., wydane zostało postanowienie znak GKM.6220.10.2021 z dnia 07.12.2021 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją (w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce można zapoznać się w Urzędzie Miasta Hajnówka, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 202 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

  • działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

  • działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od powyższego postanowienia służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Hajnówka.

Przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone zgodnie z dyspozycją art. 69 ust.4 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 07.12.2021r.

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ireneusz Roman Kiendyś


Data wytworzenia: 2021-12-07 13:39 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2021-12-07 13:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska