BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02.07.2021r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02.07.2021r.

Hajnówka, 2021-07-02

GKM.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Burmistrz Miasta Hajnówka zawiadamia o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu magazynowego i infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działce o nr 1/94 i 1/86 gm. Hajnówka, m. Hajnówka”, z wniosku firmy PRONAR Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma, tj. do 9 lipca 2021 r.  w Urzędzie Miasta Hajnówka, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 202 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. 

 

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Ireneusz Roman Kiendyś

 


Data wytworzenia: 2021-07-02 12:27 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2021-07-02 12:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-02 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk