BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Hajnówka, 15.04.2021 r.

BI.6721.1.2021

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka dla terenów położonych w rejonie ul.Warszawskiej

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) ,  oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Hajnówka Uchwały Nr XXIV/189/21 z dnia 10 marca 2021 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka dla terenów położonych w rejonie ul.Warszawskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 219 (sekretariat) w godz.7.30 -15.30. w terminie do dnia 14 maja 2021r.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,

  • ustnie do protokołu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania zmiany MPZP dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej http://bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxiv-ukosnik-189-ukosnik-21-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-10-marca-2021/#uchwala-nr-xxiv-ukosnik-189-ukosnik-21-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-10-marca-2021

Burmistrz Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2021-04-15 09:02 Autor: Anna Lebiedzińska-Łuksza Data publikacji: 2021-04-15 09:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska